"znamenat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"znamenat" İngilizce çeviri

CS znamenat
volume_up
{fiil}

znamenat (ayrıca: myslet, myslit, mínit, vyjadřovat)
Bude to znamenat bouřlivou cestu za zjednodušením legislativy práv spotřebitele.
This will mean a rough ride for the simplification of consumer rights legislation.
Zjednodušení musí znamenat větší zodpovědnost pro všechny zúčastněné strany.
Simplification has to mean greater responsibility for all the actors involved.
Avšak zjednodušení nemůže prostě znamenat, že bude pouze uvolněna kontrola.
However, simplification cannot simply mean that controls are just relaxed.
znamenat (ayrıca: představovat, zaujmout postoj)
Cokoliv v souvislosti s Kosovem rozhodneme, bude v regionu znamenat problém.
Whatever we decide with regard to Kosovo will pose problems in that region.
Ty mohou představovat novou výzvu pro EU, která může v budoucnu znamenat reálné ohrožení zdraví našich lidí a našeho životního prostředí.
These may represent a new challenge for the EU that could in future pose a real threat to the health of our people and our environment.
Program Microsoft Security Essentials vás již nadále nebude upozorňovat na rizika, která tento software může znamenat pro vaše osobní údaje a pro váš počítač.
Microsoft Security Essentials will stop alerting you to risks that the software might pose to your privacy or to your PC.
znamenat (ayrıca: mít za následek, způsobit)
To může znamenat změnu priorit u částí jejich operačních programů.
This may entail reprioritising parts of their operational programmes.
Na druhou pro rozpočet bude tento návrh znamenat ztráty celních příjmů ve výši 80 milionů EUR.
On the other hand, the proposal will entail tariff revenue losses of EUR 80 million from our budget.
Dámy a pánové, budoucí provádění smlouvy bude pro Evropský parlament znamenat nové povinnosti.
Ladies and gentlemen, the future implementation of the Treaty will entail new responsibilities for the European Parliament.
To by mohlo znamenat neúspěch v plnění našich závazků v rámci Kjótského potokolu.
This could well spell failure in terms of meeting our Kyoto commitments.
Stanovíme-li si příliš ambiciózní cíle, v jejichž důsledku skončíme izolovaní a opuštění, bude to rovněž znamenat konec naší průmyslové základny.
If we set overly ambitious targets and end up isolated and alone, this will spell the end for our industrial base as well.
znamenat (ayrıca: označit, označovat, udávat, ukazovat)
znamenat (ayrıca: naznačit)
znamenat
Pokud má tato cena něco znamenat, musíte zakročit proti takovému porušování lidských práv.
If this prize is to mean anything, you need to stand up against these human rights abuses.
Měli bychom přistupovat k událostem bez liknavosti, ale ani nejednat překotně a činit prohlášení, která za několik týdnů nebo měsíců nemusí nic znamenat.
We should examine the events without being either tardy or jumping the gun and making statements which in a couple of weeks' or months' time may not stand their ground.

İngilizce' de "znamenat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechTo může znamenat významný krok z hlediska demokratické legitimity Evropské unie.
This is a potential leap forward for the European Union's democratic legitimacy.
CzechTo se bude odrážet na vyšších nákladech na těžbu, což bude znamenat závratné ceny.
This will be reflected in higher extraction costs, which means exorbitant prices.
CzechBude to znamenat více právních nároků, ale také větší jistotu pro zákazníky.
This does means more legal claims, but also greater certainty for rail customers.
CzechTo bude znamenat silnější roli Parlamentu - vás - a větší demokratickou kontrolu.
This implies a stronger role for Parliament - for you - and closer democratic scrutiny.
CzechBude to znamenat významný krok na jejich cestě k plné účasti v schengenském prostoru.
It will mark an important step on their way towards full participation in Schengen.
CzechTo bude znamenat konkurenci pro naše zemědělce a další narušení suverenity.
This will involve competition for our farmers and a further erosion of sovereignty.
CzechTo ještě nemusí nutně znamenat protekcionismus, ale občas jsou mu hodně blízko.
That is not necessarily protectionism, but at times, they are only a hair's breadth away.
CzechFyzická aktivita může znamenat jednoduše chůzi alespoň půl hodiny denně.
Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
CzechRoční souhrn má znamenat více, než jen další výkaz z mnoha bez přidané hodnoty.
The annual summary has to be more than just another reporting exercise without added value.
CzechLetošní rok však může znamenat zlom, rok 2008 by se mohl stát krizovým rokem.
This year, however, may be the watershed; 2008 may be a year of crisis.
CzechPříští cyklus strategie nesmí znamenat jen další byrokratické cvičení.
The next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.
CzechNávrat zpět do země jejich původu pro ně může fakticky znamenat rozsudek smrti.
By sending them back to their country of origin we may in fact be sentencing them to death.
CzechVěřím, že to může znamenat nový krok směrem ke skutečnému Zelenému novému údělu.
I hope that this can be a new step towards a genuine Green New Deal.
CzechDalší rozvoj infrastruktury by pro tuto zemi mohl znamenat nesmírný potenciál.
Further development of its infrastructure could provide enormous potential to the country.
CzechTo může v našem případě znamenat, že to budeme chtít použít pro návrh a vytváření symbolu.
This can be, in our case, we want to use it for designing and doing a symbol.
CzechÚspěch na vrcholné schůzce proto bude znamenat úspěch v těchto třech cílích.
Success at the summit will, therefore, amount to success regarding the three aspirations.
CzechZáchrana našeho rybářského loďstva a průmyslu bude obecně znamenat obrovskou výzvu.
Saving our fishing fleets and the industry in general will prove to be a massive challenge.
CzechUdělají cokoliv, aby přežili, i když to bude znamenat ublížit druhým.
They'll do whatever it takes to survive, even if that means undermining other people.
CzechTento bílý bod uprostřed mapy Evropy by pro nás měl znamenat výzvu.
We should be encouraged by this small white spot in the middle of the map of Europe.
CzechPokud se zde zastavíme, bude to znamenat krok zpět; nepovede to k zachování současného stavu.
A standstill here is a backward move; it will not preserve the status quo.