"založený" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"založený" İngilizce çeviri

volume_up
založený {sıf. er.}

CS založený
volume_up
{sıfat eril}

založený
volume_up
based {sıf.}
Je založený na meziodvětvovém přístupu a posílení úlohy mladých lidí.
It is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Představuje nový, inovativní přístup, založený na zásadě mezigenerační spravedlnosti.
It takes a new innovative approach based on justice between the generations.
Evropské hospodářství nadále vykazuje intenzivní růst založený na pevných základech.
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
založený (ayrıca: pevně stanovený, zavedený)
Specializovaný útvar, založený v rámci agentury v roce 2005, poskytuje zvláštní podporu malým a středním podnikům (MSP).
A dedicated office established in 2005 provides special assistance to small and medium-sized enterprises (SMEs).
Věřím, že vztahy Evropské unie s Moskvou musí být založeny na pragmatickém základě a musíme se zbavit všech předsudků.
I believe that the EU's relations with Moscow must be established on a pragmatic basis, avoiding any preconceptions.
Established: 1 June 2007
založený
volume_up
founded {sıf.}
Schengenský prostor a spolupráce jsou založeny na Schengenské dohodě z roku 1985.
The Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
Pokud si dobře pamatuji, obě organizace byly založeny v roce 1975.
If I remember correctly, both organisations were founded in 1975.
Měli bychom mít více respektu k církvi a náboženství, na němž jsou založeny hodnoty naší Unie.
We should accord more respect to a Church and a religion on which the values of our Union are founded.

İngilizce' de "založený" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechTak by vznikl pevný základ založený na vzájemném uznání rozumných právních předpisů.
Thus there is a basic foundation of mutual recognition of sensible regulations.
CzechAuditoři musí mít pro svá stanoviska pevný základ, který je založený na dokladech.
Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
CzechCo mohl ztratit stát založený na lžích, to si Maďaři uchovali jako národ.
What a state built on lies could lose, the Hungarians preserved as a nation.
CzechJsme rádi, že Parlament podporuje důkladný postup založený na hodnocení dopadů.
We are glad to see that a careful impact-assessment-driven process is endorsed by Parliament.
CzechNové agentury byly založeny na základě podivných politických rozhodnutí.
New agencies have been set up on the basis of bizarre political decisions.
CzechV těchto podmínkách je přístup založený na rovnosti pohlaví nejen vhodný, ale i potřebný.
Under these conditions, taking a gender approach is not only desirable but necessary.
CzechNěkteré informace o kompatibilitě jsou založeny také na zprávách od výrobce.
We also base some compatibility info on reports from the manufacturer.
CzechVzhledem ke všem těmto skutečnostem podporuji přístup Evropské unie založený na spolupráci.
In the light of all this, I support the cooperative approach being taken by the EU.
CzechVztahy mezi EU a Ruskem by měly být založeny na větší upřímnosti.
Relations between the EU and Russia should be placed on a more honest footing.
CzechVe skupině ALDE není nikdo "zelenější" nebo více ekologicky založený než Chris Davies.
There is no one in the ALDE Group who is greener or more ecologically minded than Chris Davies.
CzechJe toto režim, s nímž chceme navázat vztah založený na přátelství a vzájemné úctě?
Is this the regime with which we want to establish a relationship of friendship and mutual respect?
CzechKromě Litvy se stejný systém založený na rozdílech pohlaví používá pouze v Bulharsku.
Apart from Lithuania only Bulgaria uses the same gender system.
CzechSystém založený na dopravní světelné signalizaci je dobrým řešením, protože vysílá jednoznačné signály.
The traffic light system is a good solution, because it sends out clear messages.
CzechMnoho podnikatelů nabízí k prodeji společnosti, které byly založeny čistě za účelem prodeje.
Many business owners offer to sell companies that have been set up only in order to be sold on.
CzechNa tomto přístupu jsou založeny také zprávy, které nám byly předloženy.
That approach forms the basis for the reports presented to us.
CzechEvropská unie by v tomto směru mohla poskytnout model založený na osvědčených postupech.
The European Union could provide a best practice model here.
CzechMyslím si však, že potřebujeme široký, na soudržnosti založený a strategický přístup k dané oblasti.
I think, nevertheless, that a broad, cohesive, strategic approach to the area is required.
CzechPřístup založený na tom, že existují dobré a špatné potraviny, je podle mého názoru zásadně špatný.
In my view, assuming that there are good and bad foods is fundamentally the wrong approach.
CzechJe to přístup v mnohem větší míře založený na vnitřní motivaci.
It's an approach built much more around intrinsic motivation.
CzechCo bylo potřeba, byl přístup založený na vlastním ponaučení a základ pro to, aby se na takovém přístupu dalo stavět.
What was needed was a 'lessons learned' approach and a basis to build on that.