"zařízení" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"zařízení" İngilizce çeviri

volume_up
zařízení {nö. çoğ.}
EN

CS zařízení
volume_up
{nötr}

1. genel

zařízení (ayrıca: aparát, devíza, přístroj, vynález)
volume_up
device {isim}
Pokud nelze ve Správci zařízení určit zařízení, bude označeno jako neznámé.
If Device Manager cannot identify the device, it will label it an unknown device.
Ve skupinovém rámečku Stav zařízení zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně.
Under Device status, check to see that the device is working properly.
Připojte zařízení k počítači pomocí samostatného kabelu nebo šňůry připojené k zařízení.
Connect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
zařízení (ayrıca: vybavení, výstroj)
Množství odpadních elektrických a elektronických zařízení neustále roste.
The amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
Musíme rovněž zajistit dostupnost nových technologií a spotřebitelských zařízení.
We must also ensure that new technologies and equipment for consumption are accessible.
Největší část tvoří velké domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
Most of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
zařízení (ayrıca: možnost, podnik, zručnost)
Optimalizovaný hlasový komunikátor Microsoft® Lync™, který promění každou místnost v konferenční zařízení.
A Microsoft® Lync™ optimised speakerphone that turns any room into a conference facility.
Toto zařízení bylo původně budováno proto, aby zhodnocovalo materiál používaný ve fúzních a štěpných reaktorech.
Originally, the facility was set up to evaluate materials used in fusion and fission reactors.
Tady vidíte zdravotní zařízení v severním Afghánistánu a takhle to tam vypadá každé ráno.
So here you see, this is a health facility in Northern Afghanistan, and every morning it looks like this all over.
zařízení (ayrıca: agregát, aparatura, dílna, provozovna)
volume_up
plant {isim}
Dotčené zařízení nebylo během obecného auditu v roce 2008 podrobeno inspekci.
The plant mentioned in the question was not one of those subjected to inspection in the 2008 general audit.
Odborná komise pro terstské zařízení na zpětné zplyňování poukázala na některé závažné nedostatky.
The Trieste regasification plant technical board has highlighted some important shortcomings.
Je potřeba se poučit i ze záchranných postupů, i to patří k provozu zařízení a jeho bezpečnosti.
We must also learn from the emergency procedures, as this, too, is part of plant operation and safety.
zařízení (ayrıca: mašinérie, mechanismus)
Tyto projekty vyžadují velká množství strojního zařízení a jsou velmi kapitálově náročné.
These projects require large amounts of machinery and are highly capital-intensive.
Využívají vás i mě jako své šířicí kopírovací zařízení, a my jsme stroje na memy.
They're using you and me as their propagating, copying machinery, and we are the meme machines.
Obávám se, že průmysl důlního zařízení bude těžební produkci následovat a přesune se z Evropy pryč.
I am afraid that the mining machinery industry will follow mining production and move out of Europe.
zařízení (ayrıca: aparát, nářadí, přístroj, ústrojí)
Přivážou ho k šokovému zařízení ve vedlejší místnosti.
He gets tied up to the shock apparatus in another room.
Rozšiřuje kategorii zařízení mj. na lékařské přístroje.
It extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus.
zařízení (ayrıca: aparát, přístroj, spotřebič, strojek)
Největší část tvoří velké domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
Most of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
Nejde o elektrické spotřebiče, ale o zařízení na výrobu elektřiny.
The devices in question are not electrical appliances, but rather equipment for generating electricity.
Konkrétně chceme, aby bylo možné malá zařízení, která lze snadno hodit do popelnice, odevzdávat zdarma.
Specifically, we want it to be possible for small appliances, which can easily be thrown into the dustbin, to be handed in free of charge.
zařízení (ayrıca: komfort, pohodlí, vymoženost, výhoda)
A pak vezmete toaletu a vykreslíte jí jako moderní a užitečné zařízení.
But then you take the toilet and you position it as a modern, trendy convenience.
zařízení (ayrıca: aranžmá, dohoda, dojednání, rozmístění)
Za tím účelem musíme mít vysoce kvalitní zařízení, a to ve všech druzích dopravy.
We need to have high quality arrangements in place for that, across all modes of transport.
zařízení (ayrıca: přístroj, součástka, strojek, vynález)
volume_up
gadget {isim}
Bylo to tohle zařízení, které otevřelo dveře dalšímu neprozkoumanému světu.
It was that gadget that serendipitously opened a door to another unexplored world.
Ale nástroj Device Stage umožňuje používat zařízení s počítačem i lidem, kteří o technologiích a počítačích nevědí nic.
But Device Stage also allows people who don’t know anything about gadgets or computers to use devices with their PC.
Přesto jsou skoro všechny mobilní telefony, zařízení pro tísňová volání a podobné přístroje nabízeny převážně za velmi vysoké ceny.
That said, nearly all the mobile phones, emergency call buttons and similar gadgets are offered at fundamentally very expensive prices.
zařízení (ayrıca: vestavěný nábytek)

2. Teknoloji

zařízení (ayrıca: blok, jednotka)
volume_up
unit {isim}
Hardware, které není součástí systémové jednotky, se někdy nazývá periferní zařízení nebo zařízení.
Hardware that is not part of the system unit is sometimes called a peripheral device or device.
UnitAddress:Toto číslo naleznete na vnější straně zařízení CableCARD.
UnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
Díky kabelovému zvukovému zařízení získají uživatelé řadu výhod dálkového ovládání pomocí ovládací jednotky hovorů na lince.
With a corded audio device users will get a range of remote control benefits via the in-line call control unit.

İngilizce' de "zařízení" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechObdobná zařízení existují i v jiných státech, v členských státech Evropské unie.
Similar systems exist in other countries, in Member States of the European Union.
CzechTo je možné, pouze pokud jsou počítač a zařízení Extender připojené k domácí síti.
To do this, your computer and your Extender must be connected to a home network.
CzechZařízení Extender je možné připojit k domácí síti pomocí bezdrátového připojení.
You can connect an Extender to your home network using a wireless connection.
CzechSměrnice OEEZ uvádí, že vyvážená elektronická zařízení musí být provozuschopná.
The WEEE Directive states that exported electronic items must be in working order.
CzechJejich zařízení, jak přenosné počítače a vysílací technika, byly zkonfiskovány.
Their basic tools, i.e. laptop computers and broadcasting technology, were seized.
CzechNěkterá zařízení Extender například nepodporují soubory AVCHD nebo Apple QuickTime.
For example, some Extenders don't support AVCHD files or Apple QuickTime files.
CzechPřed nastavením zařízení Extender musí být v počítači aktivován systém Windows.
Windows must be activated on your computer before you can set up an Extender.
CzechTo je možné, pouze pokud jsou počítač a zařízení Extender připojené k domácí síti.
To do this, your computer and your Extender must be connected to your home network.
CzechSnížily se jejich rozpočty a dokonce se zavírají velká zdravotnická zařízení.
Budgets have been cut and large institutions in this sector have even been closed.
CzechPřenosné počítače jsou elegantní zařízení s úchvatnou grafikou a vysokým výkonem.
Laptops are sleek, light machines with dazzling graphics and serious power.
CzechNa kartě Zařízení klikněte na položku Reproduktory a potom na tlačítko Vlastnosti.
На вкладці Пристрої виберіть пункт Динаміки та натисніть кнопку Властивості.
CzechNaše zařízení jsou vytvořeny pro amerického farmáře, stavitele, podnikatele, výrobce.
Our tools are being made for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
CzechTo s sebou přináší otázku, jak vyřešíme zařízení na volném moři v Baltském moři.
That raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
CzechTaková zařízení již zahájila svůj provoz ve městech Utena, Marijampola Panevėžys.
Such plants have already begun operating in Utena, Marijampoland Panevėžys.
CzechOdinstalujte zařízení Extender podle pokynů Průvodce odinstalací zařízení Extender.
Follow the steps in the Extender Uninstall wizard to uninstall the Extender.
CzechI pokud jsou to zařízení jiných značek a modelů, mohou být nabíjeny současně.
Even if the sets are different makes and models, they can be charged simultaneously.
Czech(PL) Moje hlasovací zařízení se v během hlasování podle změn pětkrát zaseklo.
(PL) My voting mechanism failed to work on five occasions during the roll-call vote.
CzechZkuste zapojit zařízení Extender přímo do počítače pomocí běžného kabelu Ethernet.
Try connecting your Extender directly to your computer using a regular Ethernet cable.
CzechGalileo má zahrnout síť 30 družic a pozemních řídících infrastrukturních zařízení.
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
CzechZaprvé, potřebujeme ke zlepšení bezpečnosti zařízení na moři více právních předpisů?
Firstly, do we need more legislation to improve the safety of the offshore industry?