"záměr" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"záměr" İngilizce çeviri

CS záměr
volume_up
{eril}

záměr (ayrıca: intence, úmysl, účel)
V tuto chvíli existuje záměr provést komplexní analýzu celého projektu.
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
Ti dali v červenci 2008 najevo svůj záměr jednat o rodičovské dovolené.
In July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
To byl původní záměr Komise a velká většina Evropského parlamentu tento záměr podpořila.
That was the Commission's original intention, and a large majority of the European Parliament endorsed that intention.
záměr (ayrıca: ochota, přání, rozhodnutí, vůle)
volume_up
will {isim}
Jinak výklad služeb Parlamentu zmaří celý záměr reformy.
Otherwise, the interpretation made by the House's services will defeat the whole object of the reform.
Kdy bude Komise schopná tento žádoucí záměr podpořit?
When will the Commission be in a position to endorse this welcome scheme?
Předsednictví má stejný záměr jako Parlament.
The Presidency is driven by the same will as Parliament.
záměr (ayrıca: cíl, smysl, účel)
Je to pro nás všechny vhodná doba, abychom spojili síly a splnili tento záměr.
This is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
Weberova zpráva, třebaže je pro svůj záměr nedostačující, je krokem správným směrem.
The Weber report, while inadequate for the purpose, is a step in the right direction.
To je důvod, proč potřebujeme společný záměr.
That is why we need a common purpose.
záměr (ayrıca: nárys, návrh, plán, projekt)
volume_up
plan {isim}
Jsem však přesvědčena, že projekt musí mít jednoznačný podnikatelský záměr.
However, I believe that the project must have clear business plans.
Vítám záměr Komise vypracovat partnerské národní akční plány pro děti.
I welcome the Commission's intention to draw up partner national action plans for children.
Nejúčinnější způsob, jak získat investora venture kapitálu, je vybrat si několik investorů a těm pak předložit podnikatelský záměr.
The most effective way for an investor to obtain venture capital is to select a few investors and to present them with a business plan.
záměr (ayrıca: smysl, úmysl, účel)
volume_up
intent {isim}
Proto bychom měli udělat víc než pouze vyhlásit záměr.
That is why we have to go beyond a mere declaration of intent.
V obou případech Google sleduje očividný záměr dotazu.
Both cases follow the obvious intent of the query.
Zpráva samotná potvrzuje záměr ustavit jednotný evropský právní systém.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
záměr (ayrıca: cíl, vada, úkol, účel)
Je to dobrý záměr a já na vás všechny apeluji, abyste toto úsilí podpořili.
This is a good objective, and I call upon everyone to support these efforts.
Pokud jde o definici pracovní pohotovosti, často je záměr Rady chápán chybně.
When it comes to the definition of on-call time, the Council's objective is often misunderstood.
Takový je ve zkratce záměr zprávy paní Flautreové.
This, in short, is the objective of the Flautre report.
záměr (ayrıca: obsah, význam, zjevný smysl, účel)
záměr (ayrıca: nepřátelství)
volume_up
animus {isim}

İngilizce' de "záměr" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechZáměr a velká část obsahu zprávy kolegy Falbra je z mého pohledu velmi pozitivní.
The aim and much of the content of Mr Falbr's report is, in my view, very positive.
CzechTento záměr občas působí jisté problémy, zcela nedávno v případě tokajského vína.
Occasionally, this causes concern, most recently in the case of Tokaj wine.
CzechTo je dobrý záměr, protože, jak všichni víme, na stole zatím není nic.
That is a good thing because, as we all know, there is nothing on the table yet.
CzechZáměr nahradit všechnu energii energií vyrobenou z alternativních zdrojů je lživý.
The idea that we can replace everything with energy from alternative sources is illusory.
CzechTakže náš záměr nasadit vojáky, abychom reagovali na povstání Tálibánu, je chybný.
So the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
CzechTo je naprosto jasný postoj a rád bych se s vámi o tento záměr podělil.
This is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
CzechNicméně je tomu právě naopak, jak ukazuje troufalý záměr této zprávy.
However, very much to the contrary, as shown by this report's shameless ambition.
CzechPokud by se tento záměr nezdařil, čekaly by nás ovšem hrozivé vyhlídky.
The alternative, if it fails, would, of course, be a frightening prospect.
CzechAle ještě důležitější byl fakt, že se jim ve skutečnosti podařilo splnit svůj záměr.
But what was even more important was the fact that they actually accomplished their mission.
CzechNikdo zde nezmínil záměr zavést navou strategii v oblasti daně z přidané hodnoty.
No one has mentioned the idea of a new value-added tax strategy.
CzechJsem však přesvědčena, že projekt musí mít jednoznačný podnikatelský záměr.
However, I believe that the project must have clear business plans.
CzechObecný záměr této i všech námořních zpráv přijatých dnech na zasedání pléna podporujeme.
We support the general thrust of this and all the Maritime Reports adopted today in plenary.
CzechNaštěstí má i Rozpočtový výbor v této otázce stejný záměr.
Thankfully the Committee on Budgets has also accordingly undertaken to do this.
CzechMyslím, že je nesmírně důležité pojmout tento záměr na takové úrovni.
I think it is extremely important to have this idea at that level.
CzechS ohledem na to podporuji záměr a strukturu zprávy pana Stavrakakise, s níž souhlasím.
With this in mind, I support the content and structure of Mr Stavrakakis's report, which I endorse.
CzechMusíme dbát na to, aby záměr získat motorové palivo s příměsí biopaliva nezpůsobil škody.
We must be careful that a target for motor fuel partially composed of biofuel does not cause damage.
CzechProblém je, že programy EU se vždy obrátí tak, že se dosáhne zcela opačného efektu, než byl záměr.
The problem is that EU programmes always turn out to have the opposite effect to that intended.
CzechKdy bude Komise schopná tento žádoucí záměr podpořit?
When will the Commission be in a position to endorse this welcome scheme?
CzechDoufám, že tyto peníze jsou již jisté, že se nejedná o pouhý záměr.
I hope the money is now guaranteed, not just an aspiration.
CzechSvůj záměr uskuteční s použitím plné lodi zbraní dovezených z Číny.
He will do it using a shipload of imported Chinese arms.