"vyznačovat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"vyznačovat" İngilizce çeviri

EN

CS vyznačovat
volume_up
{fiil}

vyznačovat (ayrıca: označit, poznamenat, vyznačit)
Formulace v usnesení by se měly vyznačovat směsí diplomacie a skutečných a neoddiskutovatelných faktů.
The wording of the resolution should have been marked by diplomacy combined with practical and indisputable facts.
Za pár měsíců se budou konat evropské volby a já doufám, že se budou vyznačovat živou a intenzivní diskusí.
The European elections will be taking place in a few months' time and I hope that they will be marked by lively and vigorous debate.
Činnost Evropské unie se musí vyznačovat především podporou, musí být založena na zásadách řádné správy a absolutního dodržování lidských práv a demokratických principů.
Above all, the EU's action must be marked by encouragement, based on principles of good governance and absolute respect for human rights and democracy.

İngilizce' de "vyznačovat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechZadruhé by politika v oblasti klimatu měla mít také sociální rozměr a měla by se vyznačovat solidaritou.
Secondly, climate policy should also have a social dimension and should show solidarity.
Czech. - Dobře fungující jednotný trh by se měl rovněž vyznačovat bezpečnými výrobky a důvěrou spotřebitelů.
in writing. - A well-functioning single market would also mean safe products and consumer confidence.
CzechFormulace v usnesení by se měly vyznačovat směsí diplomacie a skutečných a neoddiskutovatelných faktů.
The wording of the resolution should have been marked by diplomacy combined with practical and indisputable facts.
CzechMyslím, že aby tento nový nástroj mohl být vhodně a užitečně používán, musí se vyznačovat všemi jmenovanými prvky.
I think it must include all these elements in order to make good and successful use of this new instrument.
CzechNová politika se musí vyznačovat větší flexibilitou, proporcionalitou a viditelností při využívání finančních prostředků.
The new policy must be characterised by greater flexibility, proportionality and visibility in the use of the funds.
CzechZa pár měsíců se budou konat evropské volby a já doufám, že se budou vyznačovat živou a intenzivní diskusí.
The European elections will be taking place in a few months' time and I hope that they will be marked by lively and vigorous debate.
CzechPane předsedající, je vyžadována lepší správa ekonomických záležitostí, která se bude vyznačovat včasnějšími varováními a včasnějšími opatřeními.
Mr President, better economic governance is required with earlier warnings and earlier actions.
CzechNástroje podpory malých a středních podniků ze strany EU se musí vyznačovat zejména pružností a co nejmenší byrokracií.
EU support instruments for small and medium-sized enterprises (SMEs) must, above all, be flexible and as unbureaucratic as possible.
CzechEU se musí vyznačovat demokracií a transparentností; my, zvolení zástupci v této sněmovně, jsme jejich důležitým prvkem.
The EU must be characterised by democracy and transparency; we, the elected representatives in this House, are an important part of this.
CzechProto je nutný společný prostor spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, který se bude vyznačovat transparentností, zodpovědností a otevřeností.
Therefore, a common space of justice, freedom and security characterised by transparency, accountability and openness is needed.
CzechMěla by se nadále ujímat iniciativy, i přesto, že politika v oblasti klimatu se nyní nebude vyznačovat rozsáhlými změnami, ale malými postupnými kroky.
It should continue to take the initiative even if, instead of ground-breaking changes, climate politics will now be characterised by small, incremental steps.
CzechDoufáme, že se bude vyznačovat vysokou kvalitou - přestože jsme to zcela nemohli dát do konečného textu - a že pomůže vytvořit smysl pro vzájemnou důvěru a podporu.
We hope it will be of high quality - even if we could not quite get that into the final text - and help engender a sense of mutual confidence and support.
CzechČinnost Evropské unie se musí vyznačovat především podporou, musí být založena na zásadách řádné správy a absolutního dodržování lidských práv a demokratických principů.
Above all, the EU's action must be marked by encouragement, based on principles of good governance and absolute respect for human rights and democracy.
CzechV rámci druhé etapy projektu bude v roce 2011 do plného provozu uvedena doména Europeana.eu, která se bude vyznačovat větší mírou mnohojazyčnosti a prvky sémantického webu.
The second phase of the project will see the launch of a fully operational Europeana.eu in 2011, which will be more multilingual in character and will have semantic web features.