"vymezit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"vymezit" İngilizce çeviri

CS vymezit
volume_up
{fiil}

1. genel

vymezit (ayrıca: definovat, vymezovat)
Také je důležité vymezit úlohu koordinátora pro potírání terorismu.
It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
Je velice obtížné vymezit rozsah tohoto problému na evropském trhu.
It is difficult to define the scale of the problem on the European market.
je nutné vymezit kritéria pro vysoce kvalitní likvidní aktiva;
it is necessary to define the criteria for high quality liquid assets;
To je samozřejmě hezký cíl, ale nebylo by lepší nejprve vymezit hlavní rozdíly mezi Unií a Brazílií?
This is, of course, a fine aim, but would it not be better to first specify the key points of difference between the Union and Brazil?
Potřebujeme vymezit jasná kritéria, nejen kvantitativní, ale i kvalitativní, která by umožnila zasáhnout v instituci, jež se dostala do potíží.
We need to specify clear criteria, not just quantitative but also qualitative, that allow intervention in an institution in difficulty.
Evropská rada hodlala doplnit a blíže vymezit ta ustanovení Smlouvy, která se týkala HMU, a v červnu 1997 přijala Pakt stability a růstu, jehož součástí jsou dva předpisy.
In order to complement and to specify the Treaty provisions on EMU, the European Council adopted the Stability and Growth Pact in June 1997 – two Regulations form part of the
vymezit (ayrıca: rozhodnout, stanovit, udat, udávat)
Prohlášení sebeurčení nevede k nezávislosti, pokud příslušný stát není uznán těmi, vůči nimž se chce vymezit.
A declaration of self-determination does not lead to independence if the state in question is not recognised by those from which it wants to self-determine.
Jsem přesvědčen, že bude samozřejmě velmi důležité jasně a přesně vymezit, co znamená podstatný počet členských států.
I am certain that it will, of course, be crucial to determine clearly and precisely what is meant by a significant number of Member States.
Mám pocit, že abychom cíle dosáhli, je důležité vytvořit přísné kontroly a vymezit odpovědnost na všech úrovních výroby, distribuce a prodeje.
To achieve this objective I feel that it is very important to establish strict controls and determine responsibility at all levels of manufacturing, distribution and sales.
MédiumMédium pomáhá vymezit zdroj; zdroj a médium společně poskytují specifické informace o původu odkazu.
MediumThe medium helps to qualify the source; together, the source and medium provide specific information about the origin of a referral.
Zpráva paní Klamtové se snaží vymezit podmínky pro vstup vysoce kvalifikovaných občanů třetích zemí na evropskou půdu, protože to bezpodmínečně potřebujeme.
For its part, Mrs Klamt's report sets out to define the entry conditions for highly qualified nationals on to European soil and this is something we absolutely need.
vymezit (ayrıca: jmenovat, označit, stanovit, určit)
vymezit (ayrıca: delimitovat)
Konkrétně se v něm jedná o vymezení znevýhodněných oblastí a především o nalezení nových způsobů, jak je vymezit.
Specifically, it is about delimiting disadvantaged areas and, in particular, about finding new ways of delimiting them.
Musíme posílit fungování soudů a jiných struktur a vymezit jejich pravomoci a touto poznámkou bych rád svoje vystoupení zakončil.
We must strengthen the functioning of the courts and other structures and delimit their competences, and on this note I would like to bring my speech to a close.
Na druhé straně je cílem akčního plánu vymezit oblasti působnosti směrnice a zajistit, aby při standardizaci byly využity zkušenosti získané ze společných projektů.
The action plan, on the other hand, is intended to delimit the scope of the directive and ensure that we channel the experience which we have gained from common projects into standardisation.
vymezit (ayrıca: ohraničit, omezit)
Odstavec 4 tvrdí, že tuto službu - to znamená její pravomoci - nelze předem zcela vymezit či předem určit.
Paragraph 4 says that the service - that means its powers - cannot be circumscribed or predetermined in advance.
vymezit

2. Ekoloji

vymezit (ayrıca: specifikovat)
To je samozřejmě hezký cíl, ale nebylo by lepší nejprve vymezit hlavní rozdíly mezi Unií a Brazílií?
This is, of course, a fine aim, but would it not be better to first specify the key points of difference between the Union and Brazil?
Potřebujeme vymezit jasná kritéria, nejen kvantitativní, ale i kvalitativní, která by umožnila zasáhnout v instituci, jež se dostala do potíží.
We need to specify clear criteria, not just quantitative but also qualitative, that allow intervention in an institution in difficulty.
Evropská rada hodlala doplnit a blíže vymezit ta ustanovení Smlouvy, která se týkala HMU, a v červnu 1997 přijala Pakt stability a růstu, jehož součástí jsou dva předpisy.
In order to complement and to specify the Treaty provisions on EMU, the European Council adopted the Stability and Growth Pact in June 1997 – two Regulations form part of the

İngilizce' de "vymezit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechMohl byste tedy, prosím, projednat s předsednictvem, jak lze tuto dobu vymezit?
Please could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
CzechTuto kategorii je též potřeba jasně vymezit a zohlednit ve statistikách.
This category must also be clearly defined and taken into account in the statistics.
CzechPodařilo se nám vymezit a dohodnout se na finančních mechanismech na Evropské úrovni.
We have defined and agreed on financial mechanisms at the European level.
CzechKomise musí jasně vymezit, v čem spočívá institucionální a osobní odpovědnost.
The Comission must clearly indicate where institutional and personal responsibility rests.
CzechPrvním úkolem je vymezit a odstranit všechny stávající překážky - politické i technické.
The first task is to chart and remove all existing obstacles - political as well as technical.
CzechMyslím, že nikdo zde nebude zpochybňovat naše odhodlání vymezit lepší podmínky dohledu.
I do not think anyone here will doubt our determination to seek improved supervision conditions.
CzechTo znamená vymezit automobilovému průmyslu specifické cíle a dát mu dostatečný čas k uskutečnění změn.
That means giving industry specific targets and sufficient time to make the changes.
CzechPodle mého názoru bychom se měli vůči Rusku zřetelně a jasně vymezit.
In my view we should speak out against Russia loudly and clearly.
CzechJe třeba více vymezit formát diskuzí, chceme-li doufat, že jednání skončí úspěšně.
A more restricted format of discussions is required so that we can hope for negotiations ending in success.
CzechNení jednoduché vymezit hranici zodpovědnosti a to je viditelné i ve zprávě, o které dnes diskutujeme.
It is not easy to demarcate responsibilities and that can be seen in the report we are debating here.
CzechNemohu to přesně časově vymezit, ale pracujeme na tom.
I cannot give any precise timelines but we are working on it.
CzechMusíme zorganizovat důkladnou diskusi o tom, zda je nutno nově vymezit, koho a co rozumíme pod pojmem "spotřebitel".
We need a thoroughgoing debate about whether we should redefine who and what is a consumer.
CzechKomise a členské státy by měly společně vymezit klíčové priority, zejména v oblasti zaměstnanosti.
The Commission and Member States should work together to establish core priorities, particularly on employment.
CzechNyní musíme tuto politiku nově vymezit pro období po roce 2013 - nacházíme se tedy ve zlomovém bodě.
Now we are having to redefine this policy for the period after 2013, and we are therefore at a turning point.
Czech. - Tato zpráva se snažila vymezit soubor evropských norem a zásad pro boj proti terorismu.
in writing. - This report sought to outline a set of European norms and principles in the fight against terrorism.
CzechAvšak ne všichni upozornili na to, že je třeba jasně vymezit oblast působnosti této směrnice.
Not all of them, however, have drawn attention to the fact that the scope of the directive needs to be defined clearly.
CzechZaprvé, chtěla jsem vymezit současný stav.
Firstly, I wanted to set out the status of the current situation.
CzechOdstavec 4 tvrdí, že tuto službu - to znamená její pravomoci - nelze předem zcela vymezit či předem určit.
Paragraph 4 says that the service - that means its powers - cannot be circumscribed or predetermined in advance.
CzechAby tomu tak bylo, politika musí převzít vedení a vymezit budoucí perspektivy a překážky, jež je potřeba překonat.
In order to do so politics must take the lead, indicating the future prospects and obstacles to be overcome.
CzechZe vstupu nové Smlouvy v platnost vyplývá, že je třeba nově vymezit právní základ některých neprojednaných spisů.
The entry into force of the new Treaty means that the legal bases of various pending files must be redefined.