"ve" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"ve" İngilizce çeviri

EN
EN
EN

"VE" Çekçe çeviri

volume_up
VE {ö.i.} [kısaltma]

CS ve
volume_up
{edat}

ve (ayrıca: dovnitř, v)
volume_up
in {ed.}
Ve skutečnosti některé uprchlice ve vazbě nebo ve vězení porodily.
In fact, some refugees gave birth while in custody or in prison.
ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem ve třech budovách ve středu města.
The ECB is located in Frankfurt am Main (Germany) in three buildings in the city centre.
Ve městech je hodně cen majetků ve skutečnosti zabaleno ve své spekulativní hodnotě.
In the cities, a lot of the cost of property is actually wrapped up in its speculative value.
ve (ayrıca: na, při, u, v)
volume_up
on {ed.}
O těchto věcech ovšem mluvíme v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek ráno.
Then we speak about these things on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday morning.
Toto mimořádné setkání se bude konat ve Washingtonu ve dnech 20. a 21. dubna.
This unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Existuje jistě mnoho bodů ve vašem programu, ve kterých můžeme spolupracovat.
There are certainly many items in your programme which we can work on together.
ve (ayrıca: při, u, v)
volume_up
at {ed.}
Byl jsem ve skutečnosti ve svém domě v Toulose, dámy a pánové, když bouře udeřila.
I was actually at my home in Toulouse, ladies and gentlemen, when the storm struck.
Hlasování o tomto bodu se bude konat ve středu 16. ledna 2008 ve 12:00.
The vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Hlasování se bude konat zítra, ve čtvrtek dne 25. listopadu 2010, ve 12:00.
The vote will take place tomorrow, Thursday, 25 November 2010, at 12:00.

İngilizce' de "ve" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Czech. - Ve skutečnosti jsem měl určité problémy s vyslovením této otázky.
Member of the Commission. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
CzechJsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
We're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
CzechVe zprávě za rok 2008 se věnuje pozornost potenciálu generace populační exploze.
In the 2008 report, the focus will be on the potential of the baby boom cohorts.
CzechProto jsem hlasovala ve prospěch tohoto návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu.
I therefore voted in favour of this proposal for a European Parliament decision.
CzechPlukovník Kaddáfí od příchodu k moci před 41 lety nikdy nekandidoval ve volbách.
Colonel Gaddafi has never stood for election since coming to power 41 years ago.
CzechVe smlouvě o partnerství a spolupráci se mluví o stejných hodnotách pro všechny.
The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
CzechPříliš mnoho lidí dosud musí na rozsudek ve svých případech čekat příliš dlouho.
Far too many people still have to wait far too long for a verdict on their cases.
CzechDoposud člověk byl inspirován pouze člověkem nebo živočichy ve vyrábění robotů.
Until now, the man was inspired just by man or the animals in producing a robot.
CzechJejich mozky jsou přiměřeně, jsou ve stejném poměru k tělu jako mozky šimpanzů.
Their brains are proportionate, in the same proportion as chimpanzee brains are.
CzechJestliže však ve výsledku bude dosažené řešení dobré, bude to to nejdůležitější.
However, if a good result is achieved in the end, then that is what is important.
CzechJinými slovy, 50 % těchto nákladů produkujeme zde ve Štrasburku nebo v Bruselu.
In other words, we produce 50% of those costs here in Strasbourg or in Brussels.
CzechSchvaluji přání vyjádřené ve zprávě, aby byly posíleny vnitrostátní parlamenty.
I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
CzechRuská prohlášení o privilegovaných zájmech ve své sousedství jsou toho dědictvím.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
CzechOba zpravodajové dospěli ve svém hodnocení k závěru, že měnová unie je úspěšná.
Both rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.
CzechBohužel jsem se právě dozvěděl, že tuto otázku ve skutečnosti kladl pan Posselt.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
CzechTakovéto údaje mohou být ve skutečnosti prospěšné a mohou napomoci rozhodování.
Indeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
CzechNavrhovaný rozpočet je rozsáhlý, detailní, a proto ve výsledku nepříliš čitelný.
The proposed budget is extensive, detailed and, as a result, not very readable.
CzechJe rovněž znepokojující, že ve spojení s otravou dichlormethanem došlo k úmrtím.
It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
CzechProdlevy ve vypracování návrhu směrnice v této záležitosti nelze ničím omluvit.
There is no justification for the delays in drafting a directive on this matter.
CzechVe zprávě, kterou projednáváme, můžeme najít podobně příliš optimistická tvrzení.
In the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.