"výzva" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"výzva" İngilizce çeviri

CS výzva
volume_up
{dişil}

Výzva zprávy k jednání v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí je také správná.
The report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Proto tato výzva určená vám, pane komisaři Verheugene, a Komisi.
Hence this call, Commissioner Verheugen, to you and to the Commission.
Takže výzva Parlamentu k vytváření sítí spolupráce zní mým uším jako rajská hudba.
So Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Demografická výzva a mezigenerační solidarita (krátké přednesení)
Demographic challenge and solidarity between generations (short presentation)
To bude do budoucna skutečná výzva pro evropskou konkurenceschopnost.
This will be a real challenge for the future for European competitiveness.
Je přitažlivá výzva to projednat se zeměmi, jako je Švýcarsko.
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
Tohle není výzva k tomu, abychom naše opatření v oblasti veřejných financí odkládali.
This is not an appeal to postpone our actions in the field of public finances.
Co se týká limitních hodnot, podobná výzva zazněla - jak jste zmínil - v loňském roce.
As regards the limit values, a similar appeal was made a year ago - as you mentioned.
Dnešní usnesení vypadá spíše jako výzva, nikoli jako dokument Evropského parlamentu.
Today's resolution looks more like an appeal but not like a European Parliament document.
výzva (ayrıca: instance, prosba, příklad, případ)
výzva (ayrıca: sázka)
volume_up
dare {isim}
výzva (ayrıca: hozená rukavice, záruka)
volume_up
gage {isim}
výzva
výzva

İngilizce' de "výzva" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPokud je zobrazena výzva k potvrzení oprávnění, klikněte na tlačítko Pokračovat.
If you're prompted for permission to continue the process, click Continue.
CzechNa závěr, výzva, kterou Írán představuje, má v mém portfoliu velkou váhu.
In conclusion, the challenges posed by Iran weigh very heavy in my portfolio.
CzechVýzva prohlásit formy demence za jednu z prioritních oblastí zdravotní péče je správná.
The invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.
CzechPokud se zobrazí výzva, zadejte fyzické číslo chybějícího kanálu a klikněte na tlačítko Přidat.
If prompted, type the physical number of the missing channel, and then click Add.
CzechZelená kniha: Migrace a mobilita: Výzva pro evropské vzdělávací systémy.
Green Paper: Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems.
CzechAž se v prohlížeči zobrazí výzva, otevřete, uložte nebo spusťte Pomocníka při upgradu.
When prompted by your browser, open, save, or run Upgrade Assistant.
CzechEvropská výzva k míru na Blízkém východě zůstává jako vždy silná.
The European vocation for peace in the Middle East remains as strong as ever.
CzechJe to výzva k záchraně přírody, která je v tomto regionu zvláště zranitelná.
It is a challenging task there to salvage nature, which is especially vulnerable in the region.
CzechProč se zobrazí výzva k aktivaci Windows po instalaci aktualizace Service Pack pro Windows Vista?
Why am I prompted to activate Windows after installing a Windows Vista service pack?
CzechNaše výzva však nebyla vyslyšena a nyní Rada musí věci řešit za pochodu.
However, our message fell on deaf ears and now the Council has to make it up as it goes along.
CzechPři dalším spouštění programů Microsoft v daném počítači se již výzva k přihlášení nezobrazí.
You won't be prompted to sign in again when you open Microsoft programs on your computer.
Czech. ~~~ Může se zobrazit výzva k restartování počítače. ~~~

~~~ Click Install. ~~~ You might be prompted to restart your computer. ~~~

CzechPokud se zobrazí výzva k zadání bezpečnostního kódu, zadejte ho a klepněte nebo klikněte na Odeslat.
If you're prompted for a security code, enter it and tap or click Submit.
CzechPokud se tady zobrazí výzva k zadání bezpečnostního kódu, zadejte ho a klepněte nebo klikněte na Odeslat.
If you're prompted for a security code here, enter it and tap or click Submit.
CzechV opačném případě se zobrazí výzva k vložení disku s ovladačem.
Otherwise, you'll be prompted to insert a disc containing the driver.
CzechPokud se zobrazí výzva, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny kliknutím na příkaz Instalovat ovladač.
If prompted, install the printer driver on your computer by clicking Install driver.
CzechPokud se zobrazí výzva, nainstalujte kliknutím na příkaz Instalovat ovladač do počítače ovladač tiskárny.
If prompted, install the printer driver on your computer by clicking Install driver.
CzechA opět funguje jako výzva, ať si lidé lehnou na zem a ledovec obejmou.
And once again, it's this invitation that asks people to lay down on the glacier and give it a hug.
CzechVýzva nesmí být uvedena malým písmem, ale jasně a jednoznačně.
This must be posted not in small print, but clearly and explicitly.
CzechPokud se zobrazí výzva pro spuštění z disku CD-ROM, stiskněte libovolnou klávesu.
If prompted, press a key to start from the CD-ROM.