"uvádět" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"uvádět" İngilizce çeviri

CS uvádět
volume_up
{fiil}

Řekla bych, že ve svých usneseních o lidských právech někdy také musíme uvádět dobré zprávy.
I would say that sometimes in our resolutions on human rights, we also need to mention the good news.
Kapitán finského Finnairu si na začátku léta koupil v Itálii auto; nebudu uvádět, jaké auto to bylo.
A Finnish Finnair captain bought a car in Italy, I shall not mention what kind of car, at the beginning of the summer.
Pane předsedo, došli jsme k závěru, že by nebylo spravedlivé uvádět pouze jednu ze stran a rádi bychom proto odstranili zmínku o kosovských orgánech.
Mr President, we found that it would not be fair to mention just one of the parties, so we would like to take out the reference to the Kosovo authorities.
Musí začít uvádět svoje děti a mladé lidi do evropského školního systému.
They must start by introducing their children and young people into the European school system.
uvádět (ayrıca: citovat, uvést)
Za druhé, je nesprávné uvádět Irsko jako příklad.
Secondly, it is wrong to cite the Irish as an example.
Osobní averzi nelze uvádět jako důvod na podporu "bezmyšlenkovité právní úpravy".
Personal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
uvádět (ayrıca: uvést)

İngilizce' de "uvádět" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechProtože máme novou smlouvu, Lisabonskou smlouvu, je logické ji uvádět do praxe.
As we have a new treaty, the Treaty of Lisbon, it makes sense to implement it.
CzechOsobní averzi nelze uvádět jako důvod na podporu "bezmyšlenkovité právní úpravy".
Personal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
CzechDomnívám se, že v této sněmovně potřebujeme vést rozpravy a uvádět argumenty.
I think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
Czech(SV) Nemusím uvádět žádné další podrobnosti o strašném případu Dawita Isaaka.
(SV) I do not need to give you any further details of the terrible case of Dawit Isaak.
CzechNení třeba uvádět, že se v každé zemi o takovém systému hodně přemýšlelo.
Needless to say, a great deal of thought has gone into such a system in each country.
CzechToto tvrdí pan Florenz ve své zprávě, když začíná uvádět své závěry.
This is what Mr Florenz states in his report at the beginning of his conclusions.
CzechJsem zastáncem transparentní politiky s povinností uvádět značku původu.
I advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
CzechMáme dobré mezinárodní dohody, ale je také potřeba je uvádět v praxi.
We have good international agreements, but we also need to implement them.
CzechPřesný časový rámec pro dosažení konečné dohody tu uvádět nebudu.
I am not going to pronounce on the exact timeframe for coming to a final agreement.
CzechFaktury k tomu účelu použité musí jasně uvádět daňové číslo prodejce.
Invoices used as proof of purchase should clearly state the VAT number of the car dealer.
CzechPodle návrhu na označování "místa hospodaření" se bude uvádět, odkud suroviny pocházejí.
The proposal for a 'place of farming' label will indicate where the raw materials come from.
CzechPoznámka: Nemůžeme uvádět informace o adresách URL, které jsme v poslední době neprocházeli.
Note: We can't list information about URLs we haven't recently crawled.
CzechRovněž by bylo užitečné uvádět na etiketách varování pro těhotné ženy.
It would also be a good thing to put a warning on labels aimed especially at pregnant women.
CzechProto bylo nutné uvádět zvolenou trasu i místo překročení hranic.
That is why it was necessary to indicate which road to take and where to cross borders.
CzechMusí začít uvádět svoje děti a mladé lidi do evropského školního systému.
They must start by introducing their children and young people into the European school system.
CzechProč Čína potřebuje uvádět do provozu každý týden novou uhelnou elektrárnu?
Why does China need a new coal-fired power station every week?
CzechMohl bych uvést mnoho případů, ale v tuto chvíli je uvádět nechci.
I can give you a number of cases, but I do not wish to do it just now.
CzechNamísto toho musíme uvádět odkazy nebo zavést různá kontaktní místa.
Instead we have to provide the links or make different entry points.
CzechPřijali jsme Lipskou chartu a je třeba ji postupně uvádět do života.
We have adopted the Leipzig Charter and now we must gradually start putting it into practice.
CzechNení třeba uvádět, že jsme 10% cíl projednávali velmi dopodrobna.
Needless to say, we have discussed this 10% objective in great detail.