"ustavit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"ustavit" İngilizce çeviri

CS ustavit
volume_up
{fiil}

Rada a Komise by měly ustavit následný mechanismus.
The Council and the Commission should establish a follow-up mechanism.
Zpráva samotná potvrzuje záměr ustavit jednotný evropský právní systém.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
Cílem je také v delším časovém horizontu ustavit celosvětový systém, kde by se na břemeni podílelo i letectví.
The purpose is also to establish a global system over the longer term, one where air traffic also shares the burden.
ustavit (ayrıca: napravit, nastavit, nastavovat, nařídit)
Přidávám se k těm, kteří vítají iniciativu Komise ustavit stálou pracovní skupinu, jež se bude zabývat finanční krizí v rámci Komise.
I too welcome the Commission's initiative to set up a standing working group to deal with the financial crisis in the Commission.
Realizují tzv. monopolní zisky, kdy získávají zpět 40 % svého obratu, a proto jsem navrhl ustavit evropskou ratingovou agenturu.
They have a so-called monopoly income of 40% return on turnover, and therefore I am proposing that we set up a European credit rating agency.
Ke splnění těchto podmínek tedy neexistuje nic lepšího než ustavit evropskou ratingovou agenturu, která funguje v souladu s předpisy Společenství.
What better way then to fulfil these conditions than to set up a European rating agency which operates according to Community regulations.
ustavit (ayrıca: nalíčit, nastavit, sestavit, stanovit)
Přidávám se k těm, kteří vítají iniciativu Komise ustavit stálou pracovní skupinu, jež se bude zabývat finanční krizí v rámci Komise.
I too welcome the Commission's initiative to set up a standing working group to deal with the financial crisis in the Commission.
Realizují tzv. monopolní zisky, kdy získávají zpět 40 % svého obratu, a proto jsem navrhl ustavit evropskou ratingovou agenturu.
They have a so-called monopoly income of 40% return on turnover, and therefore I am proposing that we set up a European credit rating agency.
Ke splnění těchto podmínek tedy neexistuje nic lepšího než ustavit evropskou ratingovou agenturu, která funguje v souladu s předpisy Společenství.
What better way then to fulfil these conditions than to set up a European rating agency which operates according to Community regulations.

İngilizce' de "ustavit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechŠvédsko podporuje ambiciózní cíl ustavit do roku 2010 společný evropský azylový systém.
Sweden supports the ambitious objective of having a common European asylum system in place by 2010.
CzechMůže být kontraproduktivní ve vztahu k našemu společnému cíli ustavit v tomto neklidnému regionu mír.
It might be counterproductive with our common objective to bring peace to this already turbulent region.
CzechV tomto usnesení byl mimo jiné požadavek ohledně možnosti ustavit v této oblasti jasný právní základ.
One of the things that resolution asked for was the possibility of establishing a clear legal basis in this area.
CzechVzpomínám si, že například v případě SWIFT přišla myšlenka ustavit dozorčí orgán ve Washingtonu právě ze strany Parlamentu.
I recall that with SWIFT, for instance, it was Parliament's idea to have a supervisor in Washington.
CzechLidé bojovali a umírali za to, abychom mohli být nezávislým suverénním demokratickým státem, který si může své vůdce ustavit i svrhnout.
People fought and died so that we could be an independent self-governing democratic nation that was able to hire and fire its leaders.
CzechMusíme vzít v úvahu, že EIOPA se bude zaměřovat na dvě propojená, avšak rozdílná odvětví, je tedy třeba také ustavit partnerské skupiny zastupující obě tato odvětví.
We have to take into account that EIOPA will be reflecting two connected, but different, sectors so we must have the stakeholder groups involved too, reflecting both those sectors.
CzechMusíme tedy jednat, vytvořit správné prostředí pro budování důvěry mezi oběma stranami a ustavit dva oddělené a životaschopné státy, které mohou v míru společně existovat.
We must therefore act by creating the right environment conducive to confidence building between the two parties, and to have two distinct and viable states which can cohabit peacefully.