"uspořádat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"uspořádat" İngilizce çeviri

CS uspořádat
volume_up
{fiil}

uspořádat (ayrıca: editovat, redigovat, sestavit, stříhat)
Nástroje programu Fotogalerie vám pomohou uspořádat a upravit fotografie a sdílet je online.
Photo Gallery tools help you organize and edit your photos, then share them online.
Pomocí programu Fotogalerie můžete snadno uspořádat své fotografie, upravit je a sdílet je online.
Photo Gallery makes it easy to organize your photos, edit them so they look their best, and share them online.
Díky systému Windows 7 a programu Fotogalerie je snadné a zábavné upravovat, uspořádat a sdílet fotografie a videa.
With Windows 7 and Photo Gallery, it's easy—and fun—to edit, organize, and share your photos and videos.
uspořádat (ayrıca: nařídit, objednat, objednávat, poručit)
Ovládáte-li několik jazyků, doporučujeme uspořádat tyto jazyky podle priority.
If you speak several languages, you should arrange them in order of preference (priority).
Pokud chcete uspořádat své soubory a složky, ale nevíte, kde začít, nabízíme vám několik tipů a triků:
If you'd like to get your files and folders in order but just don't know where to begin, here are some tips and tricks:
Za prvé, dle mého názoru nelze uspořádat druhé referendum dříve než za nejméně dvanáct měsíců, abychom irským voličům poskytli přiměřenou dobu na konzultace.
First, in my view, there cannot be a second referendum for at least 12 months, in order to allow adequate consultation with the Irish electorate.
Pomocí knihoven můžete zobrazit a uspořádat soubory z různých umístění.
You can use libraries to view and arrange files from different locations.
Zopakujte kroky 1 a 2 s dalším oknem, které chcete uspořádat vedle sebe.
Repeat steps 1 and 2 with another window to arrange the windows side by side.
Uspořádat soubory ve složkách na disku pomocí informací o médiu.
Use media information to arrange burned files in folders on the data disc.
uspořádat (ayrıca: rozdělovat, roztřídit, třídit)
Kontakty lze seřadit a uspořádat, čímž se urychlí vyhledávání ve složce Kontakty.
You can sort and organize your contacts to locate them more quickly in your Contacts folder.
Místo trestání rumunských zemědělců bychom jim měli pomoci uspořádat systém dotací.
Instead of punishing Romanian farmers, we should be helping to sort out the system of subsidies.
Chcete-li seznam uspořádat, klepněte na možnost Seřadit podle data, Seřadit podle stavu nebo Seřadit podle názvu.
To organize the list, click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title.
uspořádat (ayrıca: rozmístit)
Postup: klikněte na tlačítko Uspořádat, přejděte na položku Rozložení a vyberte možnost Zobrazit panel nabídek.
To do so, click Organize, point to Layout, and then select Show menu bar.
V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat, přejděte na položku Rozložení a pak klikněte na položku Zvolit sloupce.
In the Player Library, click Organize, point to Layout, and then click Choose columns.
V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat, přejděte na položku Rozložení a pak vyberte položku Zobrazit řádek nabídek.
In the Player Library, click Organize, point to Layout, and then select Show menu bar.
uspořádat (ayrıca: postavit do řady, seřadit, vyrovnat, zarovnat)
Je zásadní dosáhnout větší transparentnosti a uspořádat zájmy původců a investorů v procesu sekuritizace.
It is vital to bring in more transparency and align the interests of issuers and investors in securitisation processes.
uspořádat (ayrıca: podnítit, přimět, rozestavit, rozmístit)
uspořádat (ayrıca: komponovat, sepsat, skládat, složit)
uspořádat (ayrıca: sešikovat)
uspořádat
Takže jsem se rozhodl uspořádat něco, co by toto místo utvořilo veselejší alespoň na jedno ráno.
So I decided to try and stage something that could make it as happy as possible for one morning.
uspořádat (ayrıca: uklidit, uklízet)
Archivace vám umožní uspořádat doručenou poštu přesunutím zpráv z této složky pod štítek Všechny zprávy, takže nemusíte nic vymazat.
Archiving lets you tidy up your inbox by moving messages from your inbox into your All Mail label, so you don't have to delete anything.
uspořádat (ayrıca: posázet, seskupit)
uspořádat (ayrıca: roztřídit, sestavovat)
uspořádat (ayrıca: navrhnout, sestavit, stihnout)

İngilizce' de "uspořádat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechV knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Možnosti.
У бібліотеці програвача відкрийте меню Упорядкувати та виберіть пункт Параметри.
CzechPřáli jste si někdy uspořádat otevřená okna a programy tak, jak vám dává smysl?
Чи не хотілося вам упорядкувати відкриті вікна та програми у зручний для себе спосіб?
CzechPoté může Parlament uspořádat věcná slyšení a v lednu o příštím kolegiu hlasovat.
Then Parliament can hold substantive hearings and vote on the next college in January.
CzechOtázka, jak uspořádat tuto společnou službu, není jen technickým problémem.
The issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
Czech(HU) Vojenská junta slíbila uspořádat v roce 2010 svobodné, demokratické volby.
(HU) The military junta has promised free, democratic elections for 2010.
CzechSložky umožňují uspořádat oblíbené odkazy do skupin, které pro vás mají smysl.
За допомогою папок можна упорядкувати посилання у групи зі зрозумілими для вас іменами.
CzechKdykoli občané Evropy dostanou možnost uspořádat referendum, odmítnou to.
Whenever the people of Europe get the chance of a referendum, they reject it.
CzechNechápu, jak mohlo být Číně povoleno vůbec kdy uspořádat olympijské hry.
I cannot understand how China was ever allowed to organise the Olympic Games.
CzechChcete-li ve svých oblíbených položkách lépe orientovat, můžete je uspořádat do složek.
Make your favorites easier to keep track of by organizing them into folders.
CzechBude-li tomu něco nasvědčovat, je Komise připravena uspořádat nové mise.
If there are indications, the Commission is ready to organise new missions.
CzechJestliže to chceme propříště uspořádat jinak, mohl by se Účetní dvůr zúčastnit příští rok.
If we want to organise it for the next time, they could maybe be present next year.
CzechV knihovně přehrávače můžete získat přístup ke kolekci digitálních multimédií a a uspořádat ji.
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
CzechPokud často potřebujete uspořádat soubory, můžete pás karet nastavit tak, aby byl pořád otevřený.
If you need to do a lot of organizing work, you can set the ribbon to stay open.
CzechV knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Přizpůsobit podokno navigace.
In the Player Library, click Organize, and then click Customize navigation pane.
CzechMusíme uspořádat dárcovskou konferenci a především se nesmíme bát.
We must organise a donor conference and, above all, we should not be scared.
CzechPostavila jsem před ně zadání, šlo o to, uspořádat volby v jejich vlastním okolí.
I posed a problem in front of them, which was to put on an election forum for their own community.
CzechNaším cílem je uspořádat informace z celého světa a zpřístupnit je.
At Google, our goal is to do what's best for users - both web searchers and webmasters.
CzechSe slibem uspořádat výstavy svých obrazů jsem je odeslala a dorazila do Mahabalipuramu.
Promising to give exhibitions of paintings, I shipped my paints and arrived in Mahabalipuram.
CzechV nabídce Uspořádat klikněte na příkaz Možnosti a potom klikněte na kartu Knihovna.
Click Organize, click Options, and then click the Library tab.
CzechV dialogovém okně Uspořádat oblíbené položky se zobrazí seznam oblíbených stránek a složek.
In the Organize Favorites dialog box, you'll see a list of your favorite links and folders.