"určený" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"určený" İngilizce çeviri

volume_up
určený {sıf. er.}

CS určený
volume_up
{sıfat eril}

určený (ayrıca: zamýšlený, záměrný, úmyslný)
Upozorňujeme však, že přehledy jsou určeny výhradně pro Vaši informaci.
Please note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
Fond je rovněž určený na podporu podnikání a samostatné výdělečné činnosti.
The fund is also intended to promote entrepreneurship and self-employment.
Účty Guest (host) jsou určeny pro osoby, které potřebují dočasně použít počítač.
Guest accounts are intended primarily for people who need temporary use of a computer.
určený (ayrıca: identifikovaný)
Všechny strany, které nesplnily své závazky, musí být ve členských státech určeny.
Any parties that have not fulfilled their obligations must be identified in the Member States.
Byly jasně určeny různé oblasti problematiky a akční plán se na ně zaměřuje.
The different subject areas have been clearly identified and are covered in the Action Plan.
Teprve poté mohou být určeny společné standardy účetnictví a vnitřní kontroly.
Only at that point can the common standards in accountancy and internal controls be identified.
určený (ayrıca: daný, dohodnutý, stanovený)
volume_up
given {sıf.}
Zvláštní pozornost bude věnována ženám a mladým lidem, kterým budou určeny některé specifické produkty a činnosti.
Special attention will be given to women and young people, with dedicated products and activities.
určený (ayrıca: stanovený)
volume_up
stated {sıf.}
určený (ayrıca: dosazený, jmenovaný, vymezený)
Jakmile byly určeny oblasti Natura 2000, je nutné formulovat, prosazovat a monitorovat cíle v oblasti ochrany přírody.
Once the N2000 sites are designated, it is necessary to formulate, promote and monitor the conservation objectives.
Potvrzujeme občanům Evropy, že Parlament vydával peníze na účely, pro něž byly určeny, a v souladu s pravidly.
We certify to the citizens of Europe that Parliament used the monies spent for the purposes for which they were designated and in accordance with the rules.
Pokud chcete aktivovat Zabezpečení rodiny, budete vy nebo nejméně jeden určený rodič potřebovat účet správce.
To turn on Family Safety, you—or at least one designated parent—needs an administrator account; the kids you choose to monitor each need a standard user account.
určený (ayrıca: míněný)
volume_up
meant {sıf.}
Tyto možnosti jsou určeny především pro odborníky v oblasti barev.
These options are generally meant for use by color professionals.
Tyto možnosti jsou tedy obecně určeny pro odborníky v oblasti barev.
These options are generally meant for use by color professionals.
Zřejmě ne, protože "dialog" o lidských právech s třetími zeměmi není určený k diskusi o lidských právech v EU, ale v těchto zemích.
Obviously not, because the 'dialogue' on human rights with third countries is not meant for discussing human rights in the EU, but in those countries.
určený (ayrıca: jmenovaný, stanovený, ustavený)
určený (ayrıca: předurčený)
Tyto příjmy musí být určeny výhradně na environmentální politiky.
These revenues must be exclusively destined for environmental policies.
Pokles finančních prostředků, které jsou určeny pro tuto oblast a pro tyto uprchlíky, vzbuzuje velké obavy.
The reduction in funds which are destined for this area and for these refugees is of great concern.
Jsou však považovány za odpad tehdy, pokud jsou určeny pro další zpracovatelské operace nebo likvidaci, například pro spalování, výrobu bioplynu nebo kompostování a skládkování.
However, it is considered waste when it is destined for further treatment or disposal operations, for instance incineration, production of biogas or compost and landfilling.

İngilizce' de "určený" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechMožnosti zabezpečení pro bezdrátový tisk jsou určeny výrobcem jednotlivých tiskáren.
Security options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.
CzechChcete-li odstranit text, vyberte text určený k odstranění a stiskněte klávesu DELETE.
To delete text, select the text that you want to delete, and then press DELETE.
CzechJsou určeny pro posluchače, kteří již mají o tomto tématu základní povědomí.
It is for audiences who already have a basic understanding of the topic.
CzechTyto trhy nejsou určeny k obchodování mezi zprostředkovateli a nelegálními obchodníky.
They are not there for intermediaries or the interlopers to interact with one another.
CzechAbyste mohli v systému Windows sledovat video, potřebujete program určený k přehrávání videa.
To watch videos in Windows, you need a program designed for playing video files.
Czech(DE) Pane předsedo, ten dopis je určený vám osobně, nikoli sněmovně.
(DE) Mr President, it is a letter addressed to you personally, not to the Chamber.
CzechTo programům nepodporujícím kód Unicode umožňuje používat určený jazyk.
This allows non-Unicode programs to run on your computer using the specified language.
CzechTo umožní Evropskému parlamentu vyslat jasný signál určený Komisi.
This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.
CzechVy za několik minut přednesete svůj projev určený Parlamentu a našim občanům.
You will address our Parliament and our citizens in a few minutes.
CzechRada schvaluje nový program Tacis určený pro nezávislé státy bývalého Sovětského svazu.
The Council adopts a new Tacis programme for Independent States of the former Soviet Union.
CzechMonitory se vyrábějí v různých velikostech, ale všechny jsou určeny ke stejnému účelu.
Monitors come in different sizes, but they all do the same thing.
CzechKrtkův software, určený k vytváření modelů jeho světa, bude přizpůsoben k užití pod zemí.
A mole's software for constructing models of its world will be customized for underground use.
CzechV aplikaci Media Center můžete nastavit, aby se automaticky nahrál určený kanál v určeném čase.
You can set up Media Center to automatically record a specific channel at a specific time.
CzechJedná se o zvláštní nástroj určený k boji proti vyloučení z poskytování bankovních úvěrů a proti chudobě.
This is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
CzechMusíme mít o bezpečnosti hraček jistotu, neboť tyto produkty jsou určeny dětem.
We need to be able to have confidence in the safety of toys, as these are products designed for children.
CzechPrávě z toho důvodu jsme balíček 245 milionů EUR určený na program POSEI navýšili o 8,4 %.
It is for that reason that we added 8.4% to the EUR 245 million provided for the POSEI envelope.
CzechJsou určeny pro studenty a učitele a jejich cílem je přiblížit měnovou politiku Eurosystému.
Aimed at young teenagers and their teachers, it presents the monetary policy of the Eurosystem.
CzechSpojené království, Francie, ale ani USA v současnosti nevyrábějí štěpný materiál určený pro zbraně.
Neither the UK nor France, nor indeed the US, now produce fissile material for weapons.
CzechAbyste mohli v systému Windows poslouchat hudbu, potřebujete program určený k přehrávání hudebních souborů.
To listen to music in Windows, you need a program designed for playing music files.
CzechČím vyšší bude podíl určený do distribuce cestou dražby, tím kvalitnější bude hospodářská soutěž.
The greater the share allocated for distribution by auction, the better the competition will be.