"těsně" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"těsně" İngilizce çeviri

CS

těsně {zarf}

volume_up
Ve Výboru pro průmysl naši pozornost zaujímají zejména dvě velmi těsně spjaté otázky.
Two closely linked topics in particular are central for us in the Committee on Industry.
Obchodní politika EU je těsně spjata s rozvojovou politikou Unie.
The EU’s trade policy is closely linked to its development policy.
Velmi těsně také spolupracuje s Komisí a Parlamentem.
It is also working closely with the Commission and Parliament.
těsně (ayrıca: úzce)
. - Odsuzuji dnešní hlasování, kterým byla těsně zamítnuta námitka proti klamavému zdravotnímu tvrzení velkého výrobce mléka pro kojence.
. - I condemn today's vote, which narrowly defeated the objection to a misleading health claim by a major manufacturer of baby milk.
Těsně byl zamítnut náš pozměňovací návrh, který měl podnikatelům v gastronomii ušetřit byrokratickou zátěž, když musí na jedné faktuře uvádět dvě sazby DPH.
Our amendment seeking to spare the catering trade from the bureaucratic burden of having to apply two different rates of VAT on one bill was narrowly defeated.
. - Hlasováním v Evropském parlamentu těsně neprošlo usnesení žádající Komisi, aby objasnila a posoudila dopady obchodní dohody proti padělání (ACTA).
. - The European Parliament just narrowly failed to adopt a resolution demanding that the Commission clarify and assess the consequences of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA.
těsně (ayrıca: blízko, nedaleko)
Tyto schodky však musejí být vždy těsné a také krátkodobé.
In particular, these deficits will always have to be close and also temporary.
Dámy a pánové, hlasování bude zítra v některých oblastech velmi těsné.
Ladies and gentlemen, tomorrow there will be some very close voting in some areas.
I mean, it was so incredibly close.
těsně (ayrıca: blízko, nedaleko)
K většině nedávných železničních nehod a neštěstí, kterým se jen těsně uniklo, došlo kvůli selhání údržby.
Many of the most recent railway accidents and near-misses have been due to maintenance failings.
Pokud se procento zastaví na hodnotě 100 % nebo v těsné blízkosti, program pravděpodobně nebude odpovídat.
If the percentage appears frozen at or near 100%, then a program might not be responding.
těsně (ayrıca: napjatě, pevně, ztuha)
Zde je například je index potlačení pro asi 5 000 lidí vybraných z anglické literatury, kde nebylo žádné známé potlačení, vypadá takto, v podstatě těsně vycentrované na jedné.
So for instance, here -- this suppression index is for 5,000 people picked in English books where there's no known suppression -- it would be like this, basically tightly centered on one.
těsně (ayrıca: prudce, v patách)

İngilizce' de "těsně" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechS energetickou účinností velmi těsně souvisí i druhý bod, a sice místní úroveň.
Secondly, and this is very much linked to energy efficiency, the local level.
CzechTěsně před svým krachem obdržela banka Lehman Brothers velmi kladné ratingové hodnocení.
Shortly before it collapsed, Lehman Brothers received quite a positive rating.
CzechTyto dvě věci spolu velmi těsně souvisejí, a musíme proto vědět, jaký bude dopad.
The two are completely linked and therefore we need to understand what the impact will be.
CzechTěsně před vrcholnou schůzkou G-20 je to silný signál z Evropy ostatnímu světu.
On the eve of the G20 summit, this is a strong signal from Europe to the rest of the world.
CzechStáty podpořily své poskytovatele poštovních služeb těsně před vstupem na soukromý trh.
Governments propped up their postal provider just before entering the private market.
CzechDokonce lidé těsně pod vrcholem mají horší zdraví než lidé na vrcholu.
Even the people just below the top have less good health than the people at the top.
CzechPokud těsně před hlasováním uvedl Evropský parlament v omyl, jednalo by se o vážné pochybení.
If he misinformed Parliament, just before the vote, that would be a serious error.
CzechSoučasným trendem je hradit faktury těsně před splatností či až po lhůtě splatnosti.
The current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue.
CzechPolsko, velmi evropský stát, stojí těsně před rozhodnutím o dvou jaderných elektrárnách.
Poland, a very European country, is on the point of deciding on two nuclear power plants.
CzechProč jim neřekneš, co se stalo těsně před závodem, co jsi běžela?
And why don't you tell them what happened right before you go run your race?
CzechNa začátku, těsně po volbách, tomu tak ve všech případech nebylo.
It was not necessarily the case at the outset, straight after the elections.
CzechPane předsedající, pan Komisař nás informoval o problematice trombinu těsně před hlasováním.
Mr President, the Commissioner informed us just before the vote about the thrombin issue.
CzechTo ale nejsou věci, na které někdo myslí těsně před tím, než si jde koupit kondom.
Now these are not the kinds of things that someone is thinking about just before they go get a condom.
CzechČiníme tak těsně po vlně emocí vyvolaných výsledkem referenda v Irsku.
We are doing so in the wake of the emotions raised by the outcome of the referendum in Ireland.
CzechEU by měla dosáhnout 3 až 4% snížení v rozvojových zemích a zůstane těsně pod hranicí 9 %.
The EU should achieve 3% to 4% of the reduction in developing countries, leaving just under 9%.
CzechZapamatují si, co dělali těsně předtím, než dostali odměnu a opakují to.
And whatever they were doing just before they got the reward, they repeat that particular pattern.
CzechTěsně po navázání kontaktu s MMF se obrátily na Evropskou komisi.
Immediately after establishing contact with the IMF, they contacted the European Commission.
Czech(Smích) Na co myslíte těsně před tím, než si koupíte kondom?
(Laughter) What is it that you think about just before you get a condom?
Czech(Smích) Takže druhý den, těsně před tou akcí, jsem zavolal Donovi.
(Laughter) So the next day, just before the event, I called Don.
CzechMoje pochybnosti však těsně před hlasováním rozptýlil pan Schulz.
My doubts were stirred up by Mr Schulz just before the vote.