"těší mě" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"těší mě" İngilizce çeviri

CS těší mě
volume_up
[deyim]

těší mě

İngilizce de "těší mě" için benzer çeviriler

těšit fiil
English
ty sıfat
English
ty zamir
zamir
English
sıfat
English

İngilizce' de "těší mě" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechVelmi těší, že díky její práci bylo možné dosáhnout dohody už v prvním čtení.
I am delighted that, thanks to her work, agreement at first reading was possible.
CzechTěší , že se při této příležitosti nevyskytla žádná protichůdná stanoviska.
I am pleased that we did not have any differing points of view on this occasion.
CzechVelmi těší i vaše podpora tomuto programu, která je rovněž velmi důležitá.
I am happy to see your support for this agenda, which is also very important.
CzechTěší , že máme tak oddaného spojence při prosazování barcelonských cílů.
I am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
CzechTěší , že se nám podařilo do značné míry porozumět navzájem svým vlastním obavám.
I am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
Czech(NL) Paní předsedající, velmi těší, že se Chorvatsko čím dál více blíží přistoupení.
(NL) Madam President, I am happy that Croatia is coming ever closer to accession.
CzechVelmi těší, že věnuje významnou pozornost také takzvané politice sportu pro všechny.
I am very pleased to note also the prominence given to so-called sport for all.
CzechTěší , že pan komisař vyjmenoval devět z osmnácti pozměňovacích návrhů.
I am pleased that the Commissioner has listed nine out of the eighteen amendments.
CzechTěší , že 20 miliónů EUR bylo vyhrazeno na strategii pro Baltské moře.
I am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
CzechTěší , že pan Rasmussen při jednáních s námi z velké části přijal náš postoj.
I am pleased that Mr Rasmussen largely adopted our position in the negotiations with us.
CzechTěší , že předsednictví projevilo zdravý rozum a zrušení mise zabránilo.
I am delighted that the presidency had the good sense to stop this occurring.
CzechSpolečně jsme dosáhli skvělé dohody a těší , že vám ji mohu doporučit.
Together, we have achieved a great agreement and I am happy to commend it to you.
Czech(FR) Pane předsedající, těší , že tento text předložil právě Brit, pan Parish.
(FR) Mr President, I am pleased that it is a Briton, Mr Parish, who has tabled this text.
CzechTěší , že moje pozměňovací návrhy v tomto smyslu našly své místo v tomto textu.
I am delighted that my amendments along these lines have found their place in this text.
CzechProto těší, že tyto otázky byly začleněny do zprávy Evropského parlamentu.
I am therefore glad that these issues are included in the European Parliament's report.
CzechVážený pane předsedající, těší , že jsem v této dnešní rozpravě dostala poslední slovo.
Mr President, I am pleased that I get to have the last word in this debate today.
CzechTěší , že se tato zpráva rovněž zmiňuje o mobilitě pacientů v rámci Evropské unie.
I am pleased that this report also talks about patient mobility in the EU.
CzechJe to příkladný přístup a těší, že jsme se na něm dokázali dohodnout.
This approach is exemplary and I am pleased that we were able to agree on it.
CzechTěší , že zpráva paní Jeggleové, k níž jsem sám přispěl, byla přijata.
I am pleased at the adoption of Mrs Jeggle's report, to which I myself contributed.
Czech. - Pane předsedo, těší , že je zde s námi pan premiér.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I am glad to see the Prime Minister here.