"stav" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"stav" İngilizce çeviri

CS stav
volume_up
{eril}

1. genel

stav (ayrıca: situace, stát, země)
volume_up
state {isim}
Celkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Stav demokracie v jednom členském státě Evropské unie se ostatních členských států týká.
The state of democracy in a Member State of the EU does concern the other Member States.
Stav transatlantických vztahů v důsledku voleb v USA (rozprava)
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
stav (ayrıca: místo, okolnosti, poloha, poměry)
Pochopit správně stav věcí neznamená kapitulovat, ale prokázat zdravý rozum.
To recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
Dvojnásobný počet vražd souvisejících s drogovým násilím představuje znepokojivý stav.
The doubling in murders related to drug violence is a worrying situation.
Samozřejmě má tento stav závažné důsledky pro průměrného spotřebitele.
Of course, this situation also has serious consequences for the average consumer.
stav (ayrıca: postavení, status, statut, věhlas)
volume_up
status {isim}
Následující tabulka popisuje význam jednotlivých barev na panelu Stav zabezpečení.
The following table describes what the Security Status bar colors mean.
Ve skupinovém rámečku Stav zařízení zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně.
Under Device status, check to see that the device is working properly.
Chcete-li zjistit stav aktivace systému Windows, postupujte následujícím způsobem:
To check your Windows activation status, do the following:
stav (ayrıca: kondice, podmínka, postavení)
Umožnilo by to objektivně posoudit jejich stav a pomohlo by to v dalších jednáních.
This would enable an objective assessment of their condition and help in further negotiations.
Konec konců, teploměr není lék a stav pacienta zjevně ještě zhoršuje.
After all, the thermometer is no drug and is obviously making the patient's condition even worse.
Již několik desetiletí se jedná o známý fakt, a tento chronický stav přetrvává na obou stranách.
That has been a fact of life for decades, and this chronic condition is prevalent on both sides.
stav (ayrıca: bonita, cena, ocenění, veličina)
volume_up
value {isim}
Hodnota měny musí odrážet zdravotní stav hospodářství, jemuž slouží.
The value of a currency must reflect the state of health of the economy it serves.
Hodnota měny by měla odrážet stav státního hospodářství.
The value of a currency should reflect the condition of a state's economy.
Hodnota měny by měla odrážet relativní hodnotu dovozu a vývozu země - stav ekonomiky.
A currency value should reflect the relative value of a country's imports and exports - the state of its economy.
Soudce poté vypracuje shrnutí těchto vyjádření a písemně zhodnotí právní stav případu.
The judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
mohla by Komise odpovědět na následující otázky: Jaký je současný stav jednání uvedených v bodě 3 společného prohlášení?
Will the Commission say: What stage has been reached in negotiations on point (3) of the Joint Statement?
stav (ayrıca: institut, katedra, ústav)
Konala se tam rovněž konference na téma stav Evropské unie, na níž jsem se setkal se studenty Evropského univerzitního institutu.
A conference on the subject of the state of the European Union took place there too, and I met students from the European University Institute.
Pokud jde o nanomateriály, zdůrazňuji, že Komise se staví kladně k požadavku Evropského parlamentu na systematické označování všech potravin obsahujících nanomateriály.
Turning to nanomaterials, I underline that the Commission is considering the EP's request for the systematic labelling of all food containing nanomaterials with a favourable disposition.
stav (ayrıca: aspekt, hledisko, poloha, situace)
volume_up
aspect {isim}
Z tohoto důvodu je důležité navýšit stav zaměstnanců ombudsmana, máme-li zmínit jen jeden ohled.
This is why it is important to increase the staff of the Ombudsman, just to mention one aspect.
Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce - Vytvoření evropské služby vnější akce: stav vyjednávání s členskými státy (rozprava)
The institutional aspects of the creation of a European external action service - Creation of a European external action service: State of the negotiations with Member States (debate)
Bohužel se k tomuto Evropská komise staví nevšímavě, přestože mnozí kolegové poslanci zdůraznili negativní aspekty radikálního omezování emisí CO2.
Unfortunately, the European Commission has not taken any notice, even though numerous fellow Members have highlighted the negative aspects of radically limiting CO2 emissions.

2. "tkalcovský"

stav
volume_up
loom {isim}

İngilizce' de "stav" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechTento stav přinese výhody oběma stranám z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
Such a development would benefit both parties in the short and long term alike.
CzechVíme, že stav mnoha populací ryb je po desetiletích nadměrného rybolovu nízký.
We know that fish stocks are low in many cases, after decades of over-fishing.
CzechUplynulých šest měsíců však bohužel tento stav naší zahraniční politiky neukončilo.
The last six months of foreign policy have, unfortunately, not put a stop to this.
CzechV souvislosti s tím je rovněž třeba zjistit, jaký je současný stav bezpečnosti.
In this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
CzechA v průběhu dalších jeden a půl až dvou hodin, se její stav začal zlepšovat.
And over the course of the next hour and a half or two, she started to feel better.
CzechByl to výjimečný stav, museli jsme mu čelit se zdravým rozumem a chtěli jsme pomoci.
It was an emergency, we had to face it with common sense and we have tried to help.
CzechJistě si vzpomenete, že 3. listopadu byl v zemi vyhlášen výjimečný stav.
You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
CzechProsazování práva je třeba lépe zacílit a bude třeba aktualizovat stav občanských svobod.
Law enforcement needs to be better targeted and civil liberties need an upgrade.
CzechDoufejme, že tento stav je již překonán a že jednání opět naberou na rychlosti.
Let us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
CzechJá však tvrdím, že pokud se vydáme pouze touto cestou, potom nevidíme celkový stav věcí.
I say that if we go down this road only, then we are not seeing the full picture.
CzechProto zde existuje výjimečný stav a jeho původcem je politika italské vlády.
Hence, there is a genuine emergency and the cause of it is Italian government policy.
CzechSoudce poté vypracuje shrnutí těchto vyjádření a písemně zhodnotí právní stav případu.
The judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
Czechzkontrolujte stav objednávky a ověřte, zda byla karta úspěšně aktualizována.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
CzechZatřetí, hospodářský stav EU není pouhým součtem stavů jednotlivých států.
Third, the EU's economic health is not a simple sum of national situations.
CzechPoruchy označované předponou "dys" by měly být uznány jako konkrétní stav nebo postižení.
'Dys'-type disabilities should be recognised as specific conditions or impairments.
CzechTento stav je skutečně bezprecedentní s ohledem na totální bezmocnost Africké unie.
This is something unprecedented and the African Union is totally powerless to deal with it.
CzechAle samozřejmě, protože to byl schizofrenik, za pár měsíců se jeho stav zase zhoršil.
But of course, having schizophrenia, within a few months, it returned.
CzechStav věcí se musí urychleně zlepšit, například co se týče bydlení a infrastruktury.
Things need to be improved rapidly, with regard, for example, to housing and infrastructure.
CzechTento stav je do značné míry následkem obezity a nedostatku pohybu.
These conditions are largely the consequence of obesity and lack of activity.
CzechJaký je současný stav? Došlo v této záležitosti k nějakým pozitivním či negativním změnám?
Have there been any positive or negative developments with regard to this?