"společný" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"společný" İngilizce çeviri

volume_up
společný {sıf. er.}

CS společný
volume_up
{sıfat eril}

společný (ayrıca: běžný, obecný, obvyklý, obyčejný)
volume_up
common {sıf.}
Toto je naše společná smlouva, náš společný výdobytek a náš společný úkol.
This is our common Treaty, our common achievement and our common task.
Společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání (
Common approach to the use of the spectrum released by the digital switchover (
Nařízení stanovuje společný rámec dohledu nad trhem.
The regulation establishes a common framework in relation to market surveillance.
společný (ayrıca: spojený)
volume_up
joint {sıf.}
Společný podnik pro evropský systém řízení leteckého provozu (SESAR) (hlasování)
Joint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Text je společný, přijatý většinou politických stran a je vyvážený.
This text is a joint text, adopted by most political groups, and it is balanced.
Hlasoval jsem pro společný návrh usnesení, třebaže jej pokládám za nedostatečný.
I voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate.
Předmět: Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
Nakonec budeme potřebovat společný konsolidovaný daňový základ.
In the end, we need a consolidated corporate tax base.
Předmět: Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base
společný (ayrıca: kolektivní, sdílený)
Žádné jiné řešení než společný postup v této otázce neexistuje.
There is simply no alternative to collective action on this issue.
Kolik stojí a jaký je jejich společný dopad na soukromí a svobodu?
What do they cost and what is their collective effect on privacy and liberty?
Proto je nutný společný přístup Společenství.
That is why a collective Community approach is required.
společný (ayrıca: oboustranný, vzájemný)
volume_up
mutual {sıf.}
V případě, že zapomeneme, je tu náš společný patron, sv. Jorge, aby nám to připomněl.
If we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us.
Obýváme koneckonců společný kontinent, s Ruskem nás pojí vzájemná hospodářská závislost, bez vzájemné spolupráce nevyřešíme žádný vážný mezinárodní problém.
There is a mutual economic dependency.
Evropská unie je připravena posílit stávající dialog s Tureckem o otázkách zahraniční politiky, na nichž máme společný zájem.
The European Union stands ready to intensify its existing dialogue with Turkey on foreign policy issues of mutual interest.
Byl to společný postup založený na vzájemné součinnosti a jsem mimořádně vděčná vám všem za odvedenou práci.
This has been a joint and collaborative exercise and I am extraordinarily grateful to all of you for the work that has gone on.
společný (ayrıca: sjednocený, spojený)

İngilizce' de "společný" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechMnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
CzechStřední Asie je mimochodem regionem, v němž mají společný zájem EU a Turecko.
By the way, Central Asia is a region in which the EU and Turkey have a shared interest.
CzechProto tento program vyžaduje metodický, společný a progresivní přístup.
That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
CzechZávěrem chci říct, že budu hlasovat pro společný Dům evropských dějin.
Finally, I will be voting in favour of the shared House of European History.
CzechOpomíná se rozvojová pomoc, která je pro společný rozvoj nezbytná.
There is nothing about development aid, which is essential for co-development.
CzechTurecko a Evropská unie mají na úzké spolupráci v této oblasti společný zájem.
Turkey and the European Union have a shared interest in working closely together in this area.
CzechSdílíme společný zájem o mír a prosperitu v regionu Středomoří a Středního východu.
We have a shared interest in peace and prosperity in the Mediterranean and Middle East region.
CzechNyní, když mají Evropané společný osud, jsou schopni mu čelit v duchu solidarity?
Now that Europeans have a united destiny are they capable of facing it in a spirit of solidarity?
CzechTím, co nás sjednocuje, je společný trh, který nás sjednocuje mnohem více než euro.
What unites us is the single market, much more so than the euro.
CzechZaprvé byl vytvořen společný kombinovaný balíček pro mladé i staré lidi.
Firstly, a combined package for young and old has been put together.
CzechNechme vlády našich členských států, aby zaujaly společný postoj a vyřešily problém těchto dětí.
Let our Member State governments get their act together in dealing with those children.
CzechPro uznávání vysokoškolských diplomů neexistuje v EU žádný společný automatický postup.
There is no automatic EU-wide recognition of academic diplomas.
CzechJinými slovy, je to společný přístup a komplexní přístup.
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
CzechTo vše dokazuje, že nás společný referenční rámec zavádí do nové oblasti evropského smluvního práva.
All this shows that this CFR is taking us into new territory in European contract law.
CzechZároveň potřebujeme rámec pro společný boj proti terorismu.
At the same time, we need to have a framework to combat terrorism together.
CzechVěřím, že takový společný cíl máme, protože většina z nás v této sněmovně chce silnější Evropu.
I believe that we have such a goal because most of us in this House want a stronger Europe.
CzechJejím primárním posláním ale je hledat společný průsečík, pro všechny přijatelný kompromis.
However, the Council's primary mission is to seek a meeting-point, a compromise acceptable to all.
CzechPotřebujeme jak solidaritu Společenství, tak společný koordinovaný postup.
We need both community solidarity and coordinated action.
CzechDůležité je najít společný evropský a mezinárodní přístup, aby naše působení mělo maximální dopad.
There needs to be European and international dialogue so that what we do has the maximum impact.
CzechChtěl bych nejprve zdůraznit, že se jedná o společný majetek.
I should like, first of all, to stress that it is a shared asset.