"soudit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"soudit" İngilizce çeviri

CS soudit
volume_up
{fiil}

1. genel

V tomto směru existuje pouze jedna cesta: soudit je nebo je propustit.
There is only one way to go: try them or release them.
Zásada ne bis in idem, podle níž nelze stejnou osobu soudit dvakrát za stejný trestný čin, je základní zásadou práva v demokracii.
The ne bis in idem principle - where the same person cannot be tried twice for the same crime - is a fundamental principle of law within a democracy.
Evropská unie, která není schopna přijmout Listinu základních práv, jež platí na celém jejím území, by neměla soudit a poučovat zbytek světa.
A European Union that cannot adopt a Charter of Fundamental Rights that applies throughout its territory is ill placed to try and give lessons to the rest of the world.
soudit (ayrıca: oceňovat, posoudit, posuzovat)
Děti soudí sami sebe, učí se soudit sami sebe podle chování dospělých okolo nich.
So children judge themselves, learn to judge themselves, by the behavior of adults around them.
Je těžké soudit, kdo má pravdu, a to nebudeme vědět dřív než na konci roku 2009.
It is difficult to judge who is right and we will not know the truth until the end of 2009.
Jinými slovy, dvakrát měřte, než začnete ostatní soudit.
In other words, hold your horses when you're coming to judge people.
soudit (ayrıca: mínit, pokládat, považovat, usuzovat)

2. Hukuk: "prostřednictvím soudu"

İngilizce' de "soudit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNemůžeme a nebudeme předem soudit nebo odhadovat diskuse či jednání.
We cannot and will not prejudge or anticipate discussions or negotiations.
CzechČernou Horu bychom měli soudit čistě na základě zásluh, faktů a úspěchů.
Montenegro should be judged solely on merit, facts and achievements.
CzechTo je větší počet než v Maďarsku a někdo by mohl logicky soudit, že tato minorita je v Rumunsku silnější.
This is larger than the Hungarian minority and, some would logically say, stronger.
CzechPokud mohu soudit, je to její odpovědnost, není to kompromis platný pro Parlament.
As far as I am concerned, this is her responsibility - it is not a compromise that is valid for Parliament.
CzechAugustina má pouze Bůh právo kohokoliv soudit.
According to St. Augustine, it's only God who can really put everybody in their place.
CzechMěníme jejich schopnost soudit skutky ostatních lidí.
RS: I hope they do. ~~~ And I think they probably won't.
CzechNeosobujme si právo soudit technologie a nabízet některým podporu, zatímco jiné budeme zatracovat.
Let us not assume the right to stand in judgment over technologies, offering support to some, while condemning others.
CzechZa třetí, spravedlnost bude muset všechny tyto zločiny soudit, ať jsou jakékoli a ať jsou spáchány kdekoli.
Thirdly, justice will have to be served for all these crimes, no matter what they are or where they are committed.
CzechNeměli i oni právo na malý osobní dárek, nebo z toho máme soudit, že i ženy musí nosit kravaty?
Were they not entitled to a small personalised gift too, or are we supposed to conclude from this that women also have to wear ties?
CzechMůžeme soudit, že spotřeba se obnoví.
CzechMluvili jsme teď o statickém obličeji a soudili jsme ho, ale je pro nás jednodušší soudit hýbající se obličej.
So we've talked about the static face and judging the static face, but actually, we're more comfortable with judging the moving face.
CzechProto nemohu soudit.
Therefore, I do not feel able to pass judgment on him.
CzechPokud mám soudit na základě aktuálních událostí, Frontex nechrání vnější hranice Evropy.
Judging by current events, Frontex is not protecting the external borders of Europe; it is treating them as a sort of welcoming committee.
CzechS odstupem času je pro nás pro všechny snadné soudit a činit prohlášení, ale něco jiného je být v centru krize.
It is easy for all of us to sit in judgment with hindsight and to make statements, rather than being in the eye of the storm when a crisis is happening.
CzechRozpočet na rok 2009 by měl poskytnout specifický nástroj pro malé a střední podniky dostupný těm malým a středním podnikům, které se musí nejprve soudit o své dluhy.
The 2009 budget should provide a specific SME facility available to SMEs, who must first sue for their debts.
CzechZásada ne bis in idem, podle níž nelze stejnou osobu soudit dvakrát za stejný trestný čin, je základní zásadou práva v demokracii.
The ne bis in idem principle - where the same person cannot be tried twice for the same crime - is a fundamental principle of law within a democracy.
CzechZvláštní pozornost by měla být věnována všem právním nástrojům, které mohou usnadnit trestní řízení a pomáhat soudit pachatele trestných činů.
Special attention should be paid to all legal instruments that can facilitate criminal proceedings and help to condemn perpetrators of crimes.
CzechNe vždy se všechno v organizacích daří, ale soudit celou organizaci pouze na základě jednotlivých případů, to nevede k vytvoření správného obrazu.
Something always goes wrong in organisations, but looking at the whole organisation on the basis of these individual cases does not give the right picture.
CzechZ Darwinovi práce, mimo jiné, můžeme soudit, že lidská schopnost přežít a kvést je vedena bojem lidského ducha skrze konflikt do určité proměny.
From Darwin's work, amongst others, we can recognize that the human ability to survive and flourish is driven by the struggle of the human spirit through conflict into transformation.
CzechPokud mám soudit podle toho, co nám pan Barrot právě řekl, je více než kdy jindy nezbytné, abychom toto usnesení dnes přijali a abychom tím vyslali z Evropského parlamentu jasný signál.
Judging by what Mr Barrot has just told us, it is more imperative than ever to adopt this resolution today, to send out a clear signal from the European Parliament.