"situace" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"situace" İngilizce çeviri

volume_up
situace {diş. çoğ.}

CS situace
volume_up
{dişil}

situace (ayrıca: místo, okolnosti, poloha, poměry)
Situace je zcela odlišná od situace v ostatních separatistických regionech.
The situation is completely different from what it has been in other separatist regions.
Současná situace, kdy vládne celosvětová krize, problém spíše zhoršuje.
The current situation of global crisis tends to make the situation worse.
Tato situace oslabuje produktivitu a ekonomickou konkurenceschopnost.
This is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
situace (ayrıca: stav, stát, země)
volume_up
state {isim}
Uvidíme, jak se vyvine tato situace ve veřejných diskusích, které budou následovat.
We will see what becomes of this state of affairs in the public debates to follow.
Existuje skutečně vysoké riziko, že se tato situace bude tentokrát znovu opakovat.
There is actually a high risk of this state of affairs being repeated this time round.
Světová krize, kterou nyní pociťujeme, přispěla ke zhoršení této situace.
The international crisis that is now being felt has helped to exacerbate this state of affairs.
situace
Jsou situace, kdy jsou děti odebírány, protože rodiče jsou chudí.
There are situations in which children are removed because the parents are poor.
Druhým aspektem je zohlednění rozdílné situace v jednotlivých členských státech.
The second is taking account of the different situations among Member States.
Existují také situace, kdy musíme uvažovat o různých negativních opatřeních.
There are also situations where we have to think about various negative measures.
On Friday, it became apparent that a serious situation was setting in.
Za této situace je při stanovování výše mezd a cen nadále zapotřebí vyhýbat se výrazným sekundárním dopadům.
In this environment, it remains imperative to avoid broad-based second-round effects in price and wage-setting.
Nynější krizová situace vede členské státy k pozornějšímu stanovování priorit a strategických směrů rozvoje.
The current crisis situation is making Member States focus greater attention on setting their priorities and strategic guidelines for development.
situace (ayrıca: instance, prosba, příklad, případ)
Tato situace v tomto případě vůbec nenastala, protože byl odevzdán chybný počet hlasů.
In this instance this situation did not exist at all, because an erroneous number of votes were cast.
Situace súdánských uprchlíků bude na příklad záviset na výkonnosti obecních matričních úřadů.
The situation of Sudanese refugees, for instance, will be dependent on the efficiency of municipal registry offices.
Například v zemích Maghrebu - jak asi víte - je situace taková, že jejich vzájemný obchod je téměř zanedbatelný.
For instance, in the Maghreb countries - as you probably know - the reality is that trade among themselves is almost insignificant.
situace (ayrıca: aspekt, hledisko, poloha, stanovisko)
volume_up
aspect {isim}
Tento poslední aspekt je podle mého názoru obzvláště důležitý v kontextu obecné politické situace.
This last aspect, in my view, is particularly important in the context of the general political situation.
Z této nešťastné situace vede jediná cesta: důkladné, komplexní přezkoumání v polovině období.
There is only one reassuring aspect to this unfortunate situation: a proper, comprehensive mid-term review.
Tato situace vedla k oslabení soudní ochrany práv jednotlivce.
This is an obstacle to the legal protection of individual rights, and an aspect that we must discuss again.
situace (ayrıca: náhoda, okolnost)
Tato situace musí být napravena ještě dříve, než bude možné udělit případné další absolutorium.
This circumstance must be remedied immediately before any further discharge can be granted.
Často jsou pro tuto bilaterální spolupráci uváděné výjimečné situace.
Exceptional circumstances are frequently cited for this bilateral cooperation.
Jaká opatření navrhne, aby se v budoucnu podobná situace neopakovala?
What measures will it propose to ensure that these circumstances are not repeated in the future?
situace (ayrıca: léčka, nastavení, organizace, podvod)
volume_up
setup {isim}
situace (ayrıca: postoj, pozice, póza, umístění)

İngilizce' de "situace" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechParlament odmítá vydírání, které je hlavní příčinou této tříleté patové situace.
Parliament rejects the blackmail that is at the root of this three-year deadlock.
CzechTato situace se dnes opakuje v případě nanomateriálů a elektromagnetických polí.
This is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
CzechEvropský soudní dvůr (ESD) nás v tomto případě postavil do velmi složité situace.
The European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
CzechAby se tato situace stala skutečností, moje skupina podporuje tři hlavní cíle.
In order to make this a reality, my Group is in favour of three main objectives.
CzechVšichni tedy souhlasíme s tím, že tragická situace uprchlíků je naléhavá a vážná.
We all agree, therefore, that the tragedy of the refugees is urgent and important.
CzechTo znamená, že situace je mnohem povzbudivější, než za jakou se obecně považuje.
This means that the picture is much more encouraging than is usually thought.
CzechSituace je však zároveň nejednoznačná, což se podle mne potvrdilo i v rozpravě.
At the same time, the picture is mixed, and I think the debate here confirmed that.
CzechTo se samozřejmě týká i situace, kdy mají být jejich díla zveřejněna na internetu.
This also applies, of course, when their works are made available on the internet.
CzechBudeme vám tak moci poskytnout informace týkající se vaší konkrétní situace.
Be sure to log in to your account for a more customized Help Center experience.
CzechVšichni si uvědomujeme, že tato situace působí problémy veřejným transakcím obecně.
We all realise that this causes problems for the public's transactions in general.
CzechAno, není na mrtvém bodě, není to patová situace, je to vleklá politická krize.
Yes, it is not deadlock, it is not a stalemate, it is a protracted political crisis.
CzechDošlo k nápravě situace, kdy chce signatář stáhnout svou podporu pro petici.
The withdrawal of support for the petition by the petitioner is being remedied.
CzechVypočítali jsme vliv CO2: 125 g v roce 2015 je horší situace než 130 g v roku 2012.
We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.
CzechKapitalismus neumí reagovat, jde-li o zájmy běžných lidí, jak dokládá tato situace.
This proves that capitalism has no answers when it comes to the peoples' interests.
CzechKomise okamžitě vyčlenila 6,3 milionu EUR pro potřeby řešení nouzové situace.
The Commission immediately mobilised EUR 6.3 million to meet emergency needs.
Czech(GA) Naprosto nesouhlasím s panem komisařem v tom, že situace je uspokojivá.
(GA) I do not agree with the Commissioner at all that things are satisfactory.
CzechŘešení této situace spočívá v tom, že tyto projekty vyžadují mnohem lepší přípravu.
The solution for this is that these projects require much better preparation.
CzechStejně tak musí být úředníci Evropy schopni přijímat opatření a nastalé situace řešit.
In the same way, Europe's officials must be able to take action and deal with it.
CzechV této otázce mohu pouze požádat Evropský parlament a plénum o zlepšení situace.
I can only ask Parliament and plenary to improve matters in this respect.
CzechSituace v Řecku je taková, že nikdo nevěří nikomu, a nejméně ze všeho vládě.
As things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.