CS sestavit
volume_up
{fiil}

1. genel

sestavit (ayrıca: kompilovat)
Notice -- we're very specific -- that word "compile."
Možná by mohly naše informační kanceláře sestavit seznam všech olympijských medailí, které vyhráli obyvatelé EU.
Perhaps our Information Offices might also compile a list of all the Olympic medals won by citizens of the EU.
Dále je znepokojující skutečnost, že veřejný ochránce práv musel sestavit zvláštní zprávu jako poslední možnost, aby přiměl Komisi k lepší spolupráci.
Another worrying aspect is that the Ombudsman had to compile a special report as a last resort to persuade the Commission to be more cooperative.
sestavit (ayrıca: navrhnout, stihnout, uspořádat)
(DE) Pane předsedající, právo sestavit rozpočet je základním právem parlamentu.
(DE) Mr President, the right to draw up a budget is the central right of a parliament.
Hodlají všechny členské státy, kterých se to týká, sestavit akční plán?
Do all the Member States concerned intend to draw up action plans?
Myslím, si, že je důležité sestavit text, který je na prvním místě opravdu pružný.
I think that it is important to draw up a text that is, in the first place, truly flexible.
sestavit (ayrıca: nalíčit, nastavit, stanovit, ustavit)
Potom se pokusíme sestavit skupinu osmnácti lidí, kteří začnou pracovat jako správní rada.
We will then try to set up a group of 18 persons to start as the governing board.
Jako Američanka jsem se rozhodla sestavit výbor.
So being an American, I decided to set up a caucus.
Dalším krokem je sestavit Komisi, která bude mít vedoucí postavení a bude představovat naše hodnoty.
The next step is to set up a Commission which shows leadership and portrays our values.
My, Parlament a Evropská komise, musíme tuto politiku sestavit společně a s co možná největší mírou transparentnosti.
We, Parliament and the European Commission, must design this policy together, with maximum transparency.
sestavit (ayrıca: editovat, redigovat, stříhat, upravit)
Předtím než o tom začneme mluvit, zamysleme se nad sestavením těchto vojenských jednotek, jak řekla paní Gomesová, je nezbytné je nejen sestavit, ale i vyzbrojit.
However, before we can talk about that, we have to think about assembling those troops, as Mrs Gomes has said, and not only putting the force together but equipping it too.
sestavit (ayrıca: osnovat, smísit, vymyslet)
sestavit (ayrıca: sepsat)
sestavit (ayrıca: složit)
sestavit (ayrıca: vymyslet, vypočítat, vyřešit)
Měla by také sestavit skupinu koordinátorů a odborníků pro všechny tři projekty, což - s podivem - dosud neudělala.
It should also put together a team of coordinators and experts to cover all three projects, which, curiously enough, it has still not done.

2. Teknoloji

sestavit
Představme si, že můžeme sestavit roboty a roboty, které jsou inspirovány rostlinami.
Let's imagine that we can build robots and robots that are inspired by plants.
A můžu postupně sestavit svalstvo, přesně takhle.
And I can build muscles gradually, just like that.
Je zdaleka jednodušší sestavit křížence.
It's much more easy to build hybrids.

İngilizce' de "sestavit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPřejděme nyní ke stolu, abychom mohli sestavit dobrou Směrnici o pracovní době.
Let us now come to the table so that we can produce a good Working Time Directive.
CzechV průběhu následujících dvou měsíců bude muset pan Barroso sestavit svou Komisi.
Over the next two months, Mr Barroso will have to form his Commission.
CzechPaní předsedající, dámy a pánové, chtít sestavit plán hospodářské obnovy je dobrým záměrem.
Madam President, ladies and gentlemen, wanting a recovery plan is a good intention.
CzechPane Barroso, doufejme, že zítra budete mít příležitost sestavit novou Komisi.
Mr Barroso, tomorrow, you will hopefully have the opportunity to establish a new Commission.
CzechJako při každé podobné operaci se projevilo, jak těžké je ozbrojené síly sestavit.
As in every operation of this kind, the difficulty of shaping forces has again been demonstrated.
CzechDokonce jsme dokázali na první pokus sestavit kompletní rozpočet.
In addition, we managed to set the EU budget at the first attempt from beginning to end.
CzechNení možné sestavit definitivní a kompletní seznam jejích členů.
There is no possibility of drawing up a definitive and inclusive list of its operatives.
CzechNení jednoduché sestavit soubor norem tohoto druhu, protože musí být účinné.
It is not enough simply to put a set of standards of this nature in place: they have to be effective.
CzechPokud daný orgán jeho doporučení nepřijme, může sestavit zvláštní zprávu pro Parlament.
If the institution does not accept his recommendations, he can make a special report to Parliament.
CzechJe třeba sestavit operativní plán; pro účinnou akci musí být využity námořní a vzdušné síly.
An operational plan is needed; sea and air forces must be used in order to allow effective action.
CzechDosud žádná čísla nemáme a bez čísel je velmi těžké rozpočet sestavit.
We do not have the figures as yet and without figures, it is very difficult to establish the budget.
CzechV dialogovém okně Upřesnit možnosti klikněte na kartu Nastavení indexu a potom na tlačítko Znovu sestavit.
In the Advanced Options dialog box, click the Index Settings tab, and then click Rebuild.
CzechO novém časovém plánu budu samozřejmě Parlament informovat hned, jak se nám podaří jej sestavit.
I will, of course, inform Parliament of this new timetable as soon as we have been able to draft it.
CzechPřitom je pro členské státy problém sestavit rozumné návrhy za několik desítek milionů.
Instead, Member States are having a hard time putting together rational proposals for a couple of tens of millions.
CzechJsem pevně přesvědčen, že spolu s Radou a Komisí se nám podaří takový rozpočet na příští rok sestavit.
I firmly believe that we, along with the Council and the Commission, will succeed in establishing such a budget for next year.
CzechProto může výbor, který se nám podařilo během tohoto roku sestavit, hrát skutečně zásadní roli.
For this very reason, the committee that we have managed to establish during the course of this year certainly has a fundamental role.
CzechNaším příštím naléhavým úkolem je sestavit Komisi tak, aby mohla sloužit Evropě, která se musí vymanit z krize.
Your next urgent task is to organise that Commission so that it can serve a Europe that is hauling itself out of the crisis.
CzechJedním z nich, kupříkladu, je, že když se pokoušíme sestavit a zveřejnit seznam těchto idejí, není nikdy kompletní a přesný.
One of them, for example, is that when we try to publicise these ideas, the list is never complete and never accurate.
CzechNaší odpovědností je co nejdříve sestavit a uplatnit nezbytná opatření zaměřená na ochranu našich venkovských hodnot.
Our responsibility is to devise and implement as soon as possible the necessary measures aimed at safeguarding our rural values.
CzechPokud se ovšem v indexu nenajde soubor, o němž víte, že je uložen v indexovaném umístění, bude možná nutné index znovu sestavit.
However, if the index can't find a file that you know exists in an indexed location, you might need to rebuild the index.