"rozměry" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"rozměry" İngilizce çeviri

volume_up
rozměry {er. çoğ.}

CS rozměry
volume_up
{eril çoğul}

rozměry (ayrıca: dimenze)
Pakt je založen na tom, že celkový přístup k přistěhovalectví má tři rozměry.
It is based on three dimensions of the overall approach to immigration.
„Profesionální nezávislost“ má v kontextu statistické funkce ESCB dva rozměry.
“Professional independence” has two dimensions in the context of the ESCB’s statistical function.
Jde o velmi závažný politický vývoj, který má nepředvídatelné rozměry a důsledky.
This is a very serious political development with unforeseeable dimensions and implications.
rozměry (ayrıca: velikosti)
volume_up
sizes {çoğ.}
rozměry (ayrıca: měření)

İngilizce' de "rozměry" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechTady je působivá fotka ATLASu během jeho konstrukce, takže můžete vidět rozměry.
Spectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
CzechTenhle kráter se jmenuje Victoria a má rozměry několika fotbalových hřišť.
So, this is called Victoria Crater, which is about a few football fields in size.
CzechChceme-li ho najít, musíme zavést nové síly s novými nábojovými rozměry.
In order to do this, we need to introduce new forces with new charge directions.
CzechStojíme totiž před řešením problému přílivu lidí, jehož rozměry jsou mimořádné.
After all, we have to deal with an enormous influx of people.
CzechDovedu si samozřejmě představit, že Malta, svými rozměry pouhý ostrov, je pod ohromným tlakem.
I realise that Malta, of course, with the size of the island, is under enormous pressure.
CzechVelikost země není dána její vojenskou silou ani jejími rozměry či jejím hospodářským bohatstvím.
A country is not made great by its military strength or its size or its economic wealth.
CzechDigitální obrázky se často neshodují se standardními rozměry tisku.
Digital pictures often do not match standard print proportions.
CzechZ toho je zřejmé, že regionální rozvoj má tři rozměry.
This makes it clear that there are three sides to regional development.
CzechMůžeme toho však touto cestou hodně zjistit - nejen, že je tam planeta, ale rovněž, jaké má rozměry.
But we learn a lot from that: not only that there is a planet there, but we also learn its size.
CzechPosouzení by se rovněž mělo zabývat pravidly pro rozměry nákladních vozidel, která jsou stanovena ve směrnici 96/53.
The assessment should also cover the rules on the size of lorries, Directive 96/53.
CzechJestliže navíc migrace nabude rozměry invaze, což opakuji, musíme ten problém řešit.
Furthermore, when the migration takes on the dimension - I repeat - of an invasion, we need to face up to the issue.
CzechPolitické rozměry tohoto rámce by samozřejmě klidně mohly překročit rámec evropské politiky sousedství.
The political dimension of such a framework could well transcend the European Neighbourhood Policy.
CzechMají sedm nominálních hodnot (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €), přičemž každá hodnota má jiné rozměry.
There are seven denominations, each with a different size: €5, €10, €20, €50, €100, €200 and €500.
CzechÚplně nahoře vidíte dlouhou řadu rovnic se třemi prvky pro tři prostorové rozměry: x, y a z.
You see above, at the top, a long list of equations with three components for the three directions of space: x, y and z.
CzechObčas také potřebují, abychom jim poskytli zpětnou vazbu, díky níž by si lépe uvědomili reálné rozměry svého počínání.
They also need us to give them a reality check from time to time.
CzechA má to takové rozměry aby to vypadalo jako noční obloha.
CzechJe třeba znát rozměry obálky nebo štítku, který tisknete, neboť všechny programy tyto údaje vyžadují.
Make sure you know the size of the envelope or label you are printing to, because all programs will require this information.
CzechKdybych tedy vzala slunce a zhustila ho na rozměry kampusu Oxfordské univerzity, stalo by se černou dírou.
So, if I were to take the sun and compress it down to the scale of the University of Oxford, it would become a black hole.
CzechDomnívám se, že tato otázka má tři rozměry.
CzechPrávě naopak, jeho rozměry budou narůstat.