"riskantní" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"riskantní" İngilizce çeviri

volume_up
riskantní {sıf. er.}
EN

CS riskantní
volume_up
{sıfat eril}

riskantní
volume_up
risky {sıf.}
My takové neoprávněné a institucionálně riskantní propojení nemůžeme podpořit.
We cannot support this unjustified institutionally risky venture.
Regulační orgány budou moci zasáhnout, pokud bude uplatňovaná strategie příliš riskantní.
The regulators will be able to intervene if too risky a strategy is employed.
Uzavírání mezinárodních dohod, které nejsou právně neprůstřelné, představuje riskantní strategii.
Concluding international agreements that are not legally watertight is a risky strategy.

İngilizce' de "riskantní" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechČíslo dvě: Nejvíce riskantní věc, kterou můžete udělat, je být opatrný.
Number two: The riskiest thing you can do now is be safe.
CzechZbavit ho nyní podpory EU, aniž bychom věděli, co přijde poté, je vysoce riskantní strategií.
Withdrawing EU support from him now, without knowing what comes afterwards, is a high-risk strategy.
CzechJinak bychom mohli být vtaženi do riskantní operace, s jejímiž důsledky může být obtížné se vyrovnat.
Otherwise, we could be led into an adventure, the results of which may be difficult to cope with.
CzechPovažuji takový pokus dokonce za velmi riskantní.
I even think that we would be taking a huge risk in attempting this.
CzechNynější směrnice umožňuje, aby výsledek určovaly podmínky trhu, ale je to přístup velice riskantní.
The current directive allows market conditions to determine the outcome, but this is a high-risk approach.
CzechV jiném jsem uvízla v životě, který byl riskantní, neskutečně vystrašena z násilí, narkomanie a isolace.
In the other, I was enmeshed in lives that were precarious, tragically scarred by violence, drug abuse and isolation.
CzechByla to tedy riskantní sázka, ale vyplatila se.
So it had been a huge gamble, but it had paid off.
CzechUdělal to, a o týden později dostal dopis, kde mu byl tento překlenovací úvěr zrušen se zdůvodněním, že situace je pro ně příliš riskantní.
He did this, and a week later he got a letter withdrawing the overdraft facility on the grounds that they were now in a high-risk situation.
CzechJe riskantní se domnívat, že hospodářský a sociální pokrok mezitím dosažený nejvzdálenějšími regiony činí opatření Evropské unie méně důležitá.
There is a risk of believing that the economic and social development achieved in the meantime by the ORs makes European action less necessary.
CzechPokud jsou však používané udržitelně a pokud se dodržují limity reziduí a ochranné lhůty, jsou pak jen minimálně riskantní, a vůbec ne pro spotřebitele.
But, if used sustainably, and if the maximum residue levels and withdrawal period are respected, they are of minimum risk, and of none at all to the consumer.
CzechV jedné věci je ovšem důvod k obezřetnosti: myšlenka, že členské státy by se na svých projektech už žádnou měrou finančně nepodílely, působí dojmem velmi riskantní politiky.
However, a note of caution: the idea that Member States should no longer have to cofinance projects with any of their own money seems a high-risk policy.