"propagovat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"propagovat" İngilizce çeviri

CS propagovat
volume_up
{fiil}

propagovat (ayrıca: podporovat, povýšit, prosazovat)
Propagovat kulturu znamená propagovat demokracii.
To promote culture is to promote democracy.
Je zde zapotřebí společné evropské vůle, pokud chceme Evropu propagovat.
A common European will is required here, if we are to promote Europe.
Zároveň by měly podporovat a propagovat fyzickou aktivitu vhodnou pro studenty.
At the same time they should facilitate and promote physical activity for students.
propagovat (ayrıca: inzerovat)
Konečně je správné, že je nepřípustné propagovat takové vlastnosti výrobků, jež neodpovídají tomu, co mohou poskytnout.
Finally, it is a good thing that it is to be impermissible to advertise a product as having properties that are beyond what it can offer.
Tato změna nařizuje, že "reklama a audiovizuální reklamní sdělení [...] nesmí projevovat nebo propagovat sexuální orientaci".
This amendment prescribes that 'advertising and audiovisual commercial communication [...] must not contain manifestation or promotion of sexual orientation'.
propagovat (ayrıca: množit se, rozmnožovat se)
A k tomu všemu je ještě třeba propagovat pravou poptávku po demokracii mezi lidmi.
Not exclusive to these things, but in addition to them, is propagating a genuine demand for democracy on the ground.
propagovat
propagovat
Předložené dokumenty jsou dobrým začátkem, nyní je však nutné je maximálně propagovat a seznámit s nimi veřejnost.
The tabled document represents a good start, but it must now be promoted and publicised as much as possible.
propagovat

İngilizce' de "propagovat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechJe potřeba lépe propagovat internetové stránky DOLCETA a EVROPSKÝ DIÁŘ.
The DOLCETA and EURÓPSKY DIÁR websites should receive more promotion.
CzechA k tomu všemu je ještě třeba propagovat pravou poptávku po demokracii mezi lidmi.
Not exclusive to these things, but in addition to them, is propagating a genuine demand for democracy on the ground.
CzechJak můžeme najednou začít propagovat porušování hospodářské soutěže na úkor našeho společného zdraví?
How can we suddenly start promoting the distortion of competition at the expense of our common health?
CzechKomise je musí v tomto směru podpořit zejména tím, že bude vyhledávat a propagovat osvědčené postupy.
The Commission must encourage them in this regard, particularly by seeking and promoting best practices.
CzechPane Solano, musíme propagovat novou cestu k míru a pokud je to možné, Evropská unie se musí ujmout vedení.
Mr Solana, we must pioneer a new path to peace, and the European Union, if necessary, must take the lead.
CzechEU by neměla propagovat použití antimikrobiálních látek ve zpracování drůbeže jakýmkoli způsobem.
The use of anti-microbial substances in the treatment of poultry should not be promoted by the European Union in any way.
CzechPředložené dokumenty jsou dobrým začátkem, nyní je však nutné je maximálně propagovat a seznámit s nimi veřejnost.
The tabled document represents a good start, but it must now be promoted and publicised as much as possible.
CzechMusíme propagovat hodnoty rodiny, například tím, že pomůžeme mladým ženám vyvážit rodinné a kariérní povinnosti.
Family values must be promoted, for example by helping young women to balance family and career responsibilities.
CzechZdůrazňujete potřebu propagovat zdravý životní styl a zlepšit přístup k preventivní péči a účinným zdravotnickým službám.
You underline the need to improve access to promotion, preventive care and effective healthcare services.
CzechVedle podpory z veřejných peněz je zapotřebí podporovat a propagovat investice soukromého sektoru do inovací.
Alongside support from the public purse, private sector investment in innovation will need to be encouraged and promoted.
CzechJe proto velmi důležité dávat občanům jasné a spolehlivé informace a propagovat občanský dialog.
It is therefore very important to provide the citizens with effective and reliable information and to make civil dialogue more popular.
CzechMusíme propagovat kvalitní potraviny.
What we should be doing is promoting quality food.
CzechKromě toho světové společenství rozhodlo o tom, že by se potrat nikdy neměl propagovat jako způsob plánování rodiny.
In addition, the global community has decided that abortion should never have been promoted as a method of family planning.
CzechProto jsme se zdrželi tohoto hlasování, neboť vzdělávání by mělo informovat studenty a nikoliv propagovat jednu myšlenku.
Therefore, we abstained on this vote, because education should be about informing students rather than promoting any one idea.
CzechJe však třeba ji propagovat aktivnějším způsobem, s jasným označením toho, co evropský veřejný ochránce práv může a nemůže dělat.
However, it needs to be promoted more actively, with a very clear indication as to what the European Ombudsman can and cannot do.
CzechMohou propagovat násilí, ale nikdy nedosáhnou svých politických cílů, protože politické cíle se nedosahují násilím.
They may perpetuate violence, but they will never achieve their political objectives, because political objectives are never achieved by violence.
CzechJak všichni víme, jaderné lobby se v posledních letech daří propagovat jadernou energii jako alternativu šetrnou k životnímu prostředí.
As we all know, it is the nuclear lobby that has succeeded in recent years in promoting nuclear power as a climate-friendly alternative.
CzechTato změna nařizuje, že "reklama a audiovizuální reklamní sdělení [...] nesmí projevovat nebo propagovat sexuální orientaci".
This amendment prescribes that 'advertising and audiovisual commercial communication [...] must not contain manifestation or promotion of sexual orientation'.
CzechBylo by užitečné podporovat a propagovat malé a střední podniky, jelikož zaměstnávají velký počet občanů Evropské unie.
Support for and the promotion of small and medium-sized enterprises would be of service here, since these companies employ a large proportion of European Union citizens.
CzechMěli bychom propagovat vědecká a technická studia jako atraktivní směry pro obě pohlaví, protože věda má velký význam pro hospodářský pokrok.
Scientific and technical courses should be promoted as attractive studies for both genders, given the importance of science for economic development.