"projekt" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"projekt" İngilizce çeviri

CS

projekt {eril}

volume_up
projekt (ayrıca: návrh, plán)
Projekt Nabucco je tedy v pořádku a stejně tak i projekt South Stream.
The Nabucco project is therefore fine, and the South Stream project is fine.
Evropský projekt je projekt politický a záruka míru, svobody a demokracie.
The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
Po dokončení práce na projektu můžete projekt publikovat jako film.
When you finish working on a project, you can publish the project as a movie.
První: požadujeme, aby měl projekt podnikatelský plán.
The first is: we demand that the project should have a business plan.
Jsem však přesvědčena, že projekt musí mít jednoznačný podnikatelský záměr.
However, I believe that the project must have clear business plans.
Projekt je však rovněž užitečný z hlediska územního plánování a místního rozvoje.
However, it is also useful in terms of territorial planning and local development.
V dlouhodobém historickém měřítku přijala Evropa výzvu dokončit projekt něčeho, co nazvala „Hospodářskou a měnovou unií“.
In the long-term historical perspective, Europe is called upon to complete the design of what it calls “Economic and Monetary Union”.
A tak odstartoval projekt "vědy na vesnici".
So he designed and went and started a village science program.
Německý projekt svedl dohromady zástupce 21 evropských zemí - na návrhu a stavbě vlaku spolupracovalo 24 odborných škol.
The German project brought together representatives from 21 European countries, and 24 vocational schools worked together to design and build a train.
Tento dobrovolný projekt řídí Nadace pro environmentální výchovu.
This voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
projekt "Ovoce do škol" je mimořádně významným krokem, a to z několika důvodů:
The School Fruit Scheme is a particularly important step in several respects, by:
Stávající projekt byl přijat v roce 2008 v rámci postupu konzultací.
The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.
Domnívám se, že je to projekt budoucnosti, pokud jde o to, jakým způsobem tato sněmovna pohlíží na zemědělství.
I believe it is a blueprint for the future in terms of how this House views agriculture.

İngilizce' de "projekt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechSvoboda jako hodnota a bezpečnost jako nástroj jsou pro evropský projekt zásadní.
Freedom as a value and security as a tool are essential to the European project.
CzechA toto je nový projekt, který mám s Deanem Kamenem, v americe slavným vynálezcem.
And this is a new project I have with Dean Kamen, the famous inventor in America.
CzechRád bych vás upozornil na tento projekt, jenž nemá s bezpečností nic společného.
I wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
Czechprojekt "Ovoce do škol" je mimořádně významným krokem, a to z několika důvodů:
The School Fruit Scheme is a particularly important step in several respects, by:
CzechProjekt je však rovněž užitečný z hlediska územního plánování a místního rozvoje.
However, it is also useful in terms of territorial planning and local development.
CzechOvšem juxtapozice 27 státních rámců ještě netvoří velký kontinentální projekt.
The juxtaposition of 27 navels does not yet make for a great continental project.
CzechCeloevropský projekt se dnes vzdává veškerých nároků na demokratickou legitimitu.
Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
CzechTakže, k provedení těchto dvou misí jsem před pár lety zahájil Projekt Prakaš.
So, to implement these twin missions, a few years ago, I launched Project Prakash.
CzechProjekt Nabucco uspěje pouze za předpokladu, že získá dlouhodobé politické záruky.
Nabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
CzechMám zejména na mysli projekt Europeana, který musíme posilovat a dále podporovat.
I refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
CzechTento projekt představuje dvojí výzvu pro zajištění energií v Evropské unii.
This project poses a dual challenge to the energy security of the European Union.
CzechThe Oak Foundation a National Geographic ten projekt také významně spolufinancovali.
The Oak Foundation and National Geographic have been big funders of this as well.
CzechJejí funkcí je propojit evropský projekt s konkrétními potřebami našich občanů.
It is to connect the European project to the concrete needs of our citizens.
CzechTato nekonečná krize zničí federální projekt - daňovou spolupráci i všechno ostatní.
This endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
CzechTento projekt znamenal zapojení občanské společnosti do demokratického procesu.
It entailed the involvement of the region's civil society in the democratic process.
CzechMyslím, i takovými kroky se nám podaří získat důvěru pro společný evropský projekt.
I think that these steps will help us to trust in the common European project.
CzechByl to z vědeckého hlediska pěkný projekt, v Evropě však pro něj není místo.
It was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
CzechPane předsedající, východní partnerství je projekt, který zahrnuje šest zemí.
Mr President, the Eastern Partnership is a project which covers six countries.
CzechPlně podporuji tento projekt týkající se Alzheimerovy choroby a jiných forem demence.
I fully support this project on Alzheimer's disease and other dementia diseases.
CzechZaprvé, navrhované financování je příliš skromné na projekt tohoto rozsahu.
Firstly, the funding proposed is extremely modest for the scale of the project.