"projednat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"projednat" İngilizce çeviri

CS projednat
volume_up
{fiil}

Zadruhé je řada technických problémů, které by bylo zapotřebí projednat.
Secondly, there is a series of technical problems to discuss.
(DE) Pane předsedající, neměli jsme možnost toto projednat jako skupina.
(DE) Mr President, we have had no opportunity to discuss this as a group.
Parlament bude mít možnost tyto návrhy projednat už příští týden.
Parliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
projednat (ayrıca: dohodnout, dojednat, inkasovat, jednat)
Na částečné naléhání samotného Parlamentu se konaly rozhovory s cílem znovu projednat protokol o rybolovu.
Partly at the urging of Parliament itself talks were held to re-negotiate the fisheries protocol.
Má například existovat jízdenka pro městskou hromadnou dopravu v Bruselu a to je třeba dále projednat.
For example, there is to be a ticket for local public transport in Brussels, and that is to be negotiated further.
(DE) Při jednáních s WTO bude velmi důležité projednat kapitolu, podle které by se mělo v budoucnu ve skutečnosti obchodovat s bioetanolem.
(DE) At the WTO negotiations it will be very important to negotiate on the chapter under which bioethanol should actually be dealt with in future.
projednat (ayrıca: konzultovat, radit se)
Bojím se proto, že sice souhlasím se zpravodajem v obsahu - hodlám jej ve své skupině projednat - ale bohužel musím říct, že nemohu podpořit strategii.
I am afraid, therefore, that I very much agree with the rapporteur on the content - I am going to consult in my group - but I regret to say that I cannot support the strategy.
Všechny informace poskytnuté projektantem musí být zpřístupněny orgánům odpovědným za ochranu životního prostředí a veřejnosti, s nimiž je projektant musí projednat.
Indeed, all the information provided by the developer has to be made public to the environmental authorities and the public, which have to be consulted.

İngilizce' de "projednat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechZpůsob financování těchto věcí je nutno samozřejmě projednat s členskými státy.
How to finance that does, of course, have to be discussed with the Member States.
CzechJakékoli odchylky od této zásady je vždy třeba projednat se sociálními partnery.
Any derogations from this principle must always be discussed with the social partners.
CzechMusíme také velmi otevřeně projednat záležitost s mícháním krmiva pro dobytek.
We need to talk, too, very openly about the whole issue of the mixing of animal feeds.
CzechDomnívám se, že jsme projednali vše, co jsme měli projednat před zahájením hlasování.
I think we have covered everything we wanted to cover before launching into the vote.
CzechPane předsedající, vítám tuto zprávu, neboť se zabývá záležitostmi, jež je třeba projednat.
Mr President, I welcome this report because it raises issues that need discussion.
CzechJsou zde však další otázky, které je ve světle této katastrofy třeba projednat.
However, there are also some issues that need to be discussed in the light of this disaster.
CzechMusíme samozřejmě tyto otázky projednat před summitem EU-USA a před summitem G20.
We do, of course, need to debate the issues before the EU-US summit and before the G20 summit.
CzechAvšak složení a lhůtu pro vytvoření tohoto orgánu je třeba projednat.
However, the structure and deadline for setting up this body are due to be discussed.
CzechVětšina z návrhů se vůbec nestačí projednat, a tak půjde jen o plácnutí do vody.
Most of the proposals need not be discussed at all, so it is nothing more than a flash in the pan.
CzechPotřebujeme čas na řádný postup, který nám umožní projednat tuto záležitost ve dvou čteních.
We need time for a proper procedure that gives us the opportunity to have two readings.
CzechJe přitažlivá výzva to projednat se zeměmi, jako je Švýcarsko.
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
CzechMožnosti, které navrhuje zelená kniha, je třeba podrobně projednat.
The options presented in the Green Paper must be discussed in detail.
CzechCítím, že je teď naprosto vhodné tuto záležitost projednat.
I feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
CzechMy se naopak zavážeme projednat tento návrh zrychleným postupem.
We, on the other hand, undertake to deal with this proposal under an expedited procedure.
CzechA co se týče zpráv z vlastního podnětu, domnívám se, že změny těchto zpráv je třeba projednat.
Lastly, on the own-initiative reports, I think amendments to these reports should be discussed.
CzechNezbytně potřebujeme projednat změnu rozpočtové politiky Společenství.
What absolutely should have been discussed was the necessary break with the Community budget policy.
CzechKonzultace nám rovněž umožní projednat případy jednotlivců.
The consultations also enable us to raise the cases of individuals.
CzechMusíme rovněž znovu projednat institucionální strukturu, která je tak stará jako Evropská unie sama.
We also need to renegotiate the institutional structure, which is as old as the European Union.
CzechStále je však nutné zvážit a projednat několik věcí.
However, there are still a few things that need to be taken into consideration and discussed.
CzechJak jste sám řekl, cokoliv, co porušuje evropské smlouvy, lze také projednat před soudním dvorem.
As you said yourself, anything that breaches the European Treaties can also be clarified in a court of law.