"poznamenat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"poznamenat" İngilizce çeviri

CS poznamenat
volume_up
{fiil}

poznamenat
Chci také poznamenat, že Parlament má právo vetovat mezinárodní dohody.
I would also note that Parliament has the right to veto international agreements.
Je důležité poznamenat, že tato podpora je vyčleněna pro regiony, kde se tabák pěstuje.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
V této souvislosti musím poznamenat, že situace se stále vyvíjí.
In this context, I have to note that the situation is still evolving.
poznamenat (ayrıca: dbát, dodržet, pozorovat, sledovat)
Na závěr bych chtěla poznamenat, že Rada se diskuse o této otázce nezúčastnila.
Finally, I would like to observe that the Council was absent for the whole of the debate on this issue.
Chtěl bych poznamenat, že politiku soudržnosti ve venkovských oblastech není příliš vidět, navzdory prohlášením, která k této záležitosti činíme.
I would like to observe that cohesion policy is not very visible in rural areas, despite the declarations which have been made on this matter.
Jsem nucen poznamenat, že ke konci francouzského předsednictví si Rada uložila velmi ambiciózní cíle, zejména dosažení schopnosti realizovat určité operace souběžně.
I feel compelled to observe that, at the end of the French Presidency, the Council set very ambitious objectives, namely acquiring the ability to carry out certain operations in parallel.
poznamenat (ayrıca: označit, vyznačit, vyznačovat)
Sejmutí otisků prstů u dítěte v raném věku může dotyčné dítě poznamenat na celý život.
Fingerprinting a child at an early age could mark him/her for life.
poznamenat (ayrıca: podotknout, zpozorovat)
K tomuto návrhu je třeba poznamenat několik bodů.
A number of remarks need to be made on this proposal.
Také bych chtěl zdůraznit, že těchto pět zpráv je doplňkem, a poznamenat, že opravdu tvoří unitární celek, který vymezuje stanovisko Parlamentu.
I would also emphasise the complementary nature of the five reports and remark that they do, indeed, form a unitary whole setting out Parliament's position.
Zároveň bych však chtěl poznamenat, že titul "obránce lidských práv" nedává panu Orlovovi právo obviňovat prezidenta Čečenské republiky z vraždy.
At the same time, I should like to remark that the title of 'human rights defender' does not give Mr Orlov the right to accuse the President of the Republic of Chechnya of murder.
poznamenat (ayrıca: prohodit, pronést, vložit, vsunout)

İngilizce' de "poznamenat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechJe třeba poznamenat, že pro zprávu hlasovalo 671 poslanců a pouze 16 bylo proti.
It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
CzechTaké je zapotřebí poznamenat, že začleňujeme i ústní pozměňovací návrh pana Kelama.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
CzechMusím poznamenat, že s tímto poslancem Parlamentu nechci mít nic společného.
I must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
CzechJen toto jsem chtěl poznamenat, neboť je to relevantní v této souvislosti.
I just wanted to point that out, since it is relevant in this connection.
CzechNa závěr ovšem musím poznamenat, že třetí pokus už nebude v žádném případě zapotřebí.
However, I must conclude by saying that there will surely be no need for a third relaunch.
Czech. - (DE) Paní předsedající, pane komisaři, chtěl bych poznamenat čtyři věci.
Madam President, Commissioner, I should like to make four comments.
CzechChtěl bych poznamenat, že v různých zemích mají banky různé obchodní modely.
I would like to mention that the banks have had different business models in different countries.
CzechJe třeba poznamenat, že určitý podíl viny má i policie, protože nad tímto přivírá oči.
It should be noted that the police also bear a share of the blame as they tend to turn a blind eye.
CzechPane předsedající, chtěla bych poznamenat, že stínovou zpravodajkou pro tuto zprávu je paní Roureová.
Mr President, I wanted to say that Mrs Roure is the shadow rapporteur for this report.
CzechJe důležité poznamenat, že místní orgány chtějí stále častěji využívat obnovitelnou energii.
It is worth noting that local authorities are increasingly willing to exploit renewable energy.
CzechNutno však poznamenat, že Libye dala najevo, že nehodlá k této úmluvě přistoupit.
However, it should be noted that Libya has indicated that it does not intend to adhere to this Convention.
CzechTaké je nutno poznamenat, že obecný pojem "zemědělská činnost" byl vymezen velmi široce.
It must also be noted that the general concept of agricultural activity has been very broadly defined.
CzechJen bych chtěl poznamenat, že dnes večer zde ve sněmově početně převažují ženy.
Women are in the majority, this evening, in Parliament, in the Chamber. I should just like to point that out.
CzechChci ještě poznamenat jednu věc týkající se schopnosti Parlamentu dohlížet tvorbu strategií.
I have one more point to make concerning Parliament's capacity to see the development of strategies.
CzechPotřebujete-li si poznamenat informace o obchodním kontaktu, můžete je uložit do složky Kontakty.
When you want to take notes about a business contact, you can store them in the Contacts folder.
CzechMusím poznamenat, že situace týkající se Makedonie mi připomíná scénu z řecké tragédie.
I must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
CzechJe třeba především poznamenat, že hospodářské a finanční podmínky těchto zemí se značně liší.
It has first to be noted that economic and financial conditions differ greatly among these countries.
CzechJe důležité poznamenat, že jeden z pozorovatelů záležitost označil za systematické náboženské pronásledování.
Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.
CzechJe třeba poznamenat, že jejich těžba je mimořádně složitá.
It should be noted that their extraction is extremely complicated.
CzechTéto otázce musíme čelit a chci poznamenat, že jsem se zúčastnila loňské konference smluvních stran v New Yorku.
The question should be faced, and I attended the COP last year in New York.