"pokyn" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"pokyn" İngilizce çeviri

CS pokyn
volume_up
{eril}

pokyn (ayrıca: avízo, oznámení, ponaučení, rada)
volume_up
advice {isim}
pokyn (ayrıca: povel, příkaz, rozkaz, velení)
pokyn (ayrıca: instrukce)
Their instructions: just walk normally.
. ~~~ (smích) A pak -- zhruba -- (smích) Takže je jasný nejen pokyn, ale i trest - co se stane, když neposlechneš, co ti říkám.
(Laughter) And then -- sort of -- (Laughter) So not only the instruction is clear, but also the sanction, what will happen if you don't do what I tell you.
pokyn (ayrıca: narážka, nápověda, náznak, stopa)
volume_up
hint {isim}
pokyn (ayrıca: direktiva, nařízení, povel, předpis)
Politický pokyn, který jsem vydal svým kolegům v průběhu prací na směrnici o hračkách, zněl, aby stanovili nepřísnější možná pravidla - nejpřísnější možná!
The political guideline that I gave to my colleagues when work was being carried out on the Toys Directive was to lay down the most stringent rules possible - the most stringent possible!
pokyn (ayrıca: narážka, podnět, popud, tágo)
volume_up
cue {isim}

İngilizce' de "pokyn" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPro oběti násilných útoků není vůbec důležité, kdo vydal k násilí pokyn.
For the victims of violent assaults, it is of little concern who ordered the violence.
CzechPokyn 2: Podívejte se na výkon kampaně z hlediska cílů Optimalizátoru konverzí.
Guideline 2: Look at the performance of your campaign in light of your goals for Conversion Optimizer.
CzechToto není pokyn k zakoupení hardwaru, který zrychlí váš počítač.
This isn't a guide to buying hardware that will speed up your computer.
CzechPokyn ke spáchání zločinu musel pocházet z nejvyšších kruhů ruského politického vedení.
The crime could only have been authorised at the highest level in the Russian political establishment.
CzechChtěli bychom spíše něco jako pokyn, co nemá závaznou povahu.
What we would like is something which is more of a guideline and is not binding in nature.
CzechMuži čekají na pokyn, že začíná válka, aby se mohli chopit zbraní a začít spolu bojovat.
The men wait for a sign that a war is beginning, in order to take up arms and begin fighting each other.
CzechJsem rozhodnutý požadovaný čas zkrátit a již jsem vydal svým zaměstnancům pokyn k zahájení práce.
I am determined to cut down the time required and have already instructed my staff to start work.
CzechTím více překvapuje, že tchajwanské zastupitelské úřady obdržely pokyn, aby veškerou zahraniční pomoc odmítly.
It is all the more surprising that the Taiwanese embassies were instructed to refuse all foreign aid.
Czech(Smích) Pak jsem dal další pokyn, aby začalo sólo v obchodě Forever 21, herec tedy začal tancovat.
(Laughter) So then I gave a new hand signal, which signaled the next soloist down below in Forever 21, and he danced.
CzechPákistánský úřad pro telekomunikaci dal pokyn všem poskytovatelům internetových služeb, aby blokovali tuto internetovou stránku.
The Pakistani Telecom authority instructed all Internet providers to block the website.
CzechS potěšením konstatuji, že tento pokyn byl uznán.
I am pleased to note the recognition of this indication.
CzechDostali pokyn: normálně choďte.
CzechDal jsem pokyn svým službám, aby poslancům Parlamentu, kteří o to projeví zájem, poskytly interní informace o všech aspektech jednání.
I have instructed my services to provided dedicated briefings with interested MEPs on all aspects of the negotiations.
CzechDruhý pokyn byl, aby každý skákal.
CzechPokyn 1: Porovnejte v kampani počet konverzí a průměrnou CPA před aktivací Optimalizátoru konverzí a v současné době.
Guideline 1: Compare your campaign's conversions and average CPA from before you enabled Conversion Optimizer to its current performance.
CzechPrvní pokyn byl, aby všichni zvedli tato 120 cm vysoká písmena, která tvořila dohromady "Look Up More", tedy název projektu.
The first signal was for everybody to hold up these four-foot tall letters that spelled out "Look Up More," the name of the project.
CzechV roce 2000 například německé konzuláty a velvyslanectví dostaly pokyn, aby při vydávání víz a při pochybnostech, zda vízum udělit, postupovaly méně byrokraticky.
In 2000, for example, German consulates and embassies were instructed to be less bureaucratic in issuing visas and when in doubt to decide to grant a visa.
CzechKdyž se přihlašujete k síti a zobrazí se výzva k zadání uživatelského jména a hesla, může se zobrazit zaškrtávací políčko, které dá systému Windows pokyn k zapamatování hesla.
When you log on to a network and you're prompted for your user name and password, you might see a check box that tells Windows to remember that password.
CzechZcela nedávno jsme od Rady obdrželi pokyn k zahájení dialogu se švýcarskými úřady o jejich postoji k uplatňování zásad kodexu chování ve Švýcarsku.
Quite recently, the Council asked us to start a dialogue with the Swiss authorities on their views regarding the application of the principles of the code of conduct in Switzerland.
CzechV četných případech se vojáci na pokyn svých velitelů systematicky dopouštějí znásilňování, které, je-li pácháno na veřejnosti, působí protistraně ještě větší újmu.
In numerous cases, soldiers, guided by their superiors, systematically commit rape which, if committed in public, inflicts an even greater injury on the opposing side.