"podrobně" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"podrobně" İngilizce çeviri

CS podrobně
volume_up
{zarf}

podrobně (ayrıca: detailně)
Protože v Bulharsku nejsou trestné činy páchané cikány podrobně vyšetřovány.
Because in Bulgaria crimes committed by gypsies are not investigated in detail.
Komukoli to umožní podrobně sledovat pokrok v případě každé metody.
This will enable anyone to follow the progress of each method in detail.
Téma biopaliv bylo podrobně diskutováno během mnoha zasedání Parlamentu.
The topic of biofuels was discussed in detail during the various EP sessions.
podrobně (ayrıca: blízko, důkladně, hustě, pozorně)
Potom bude Komise podrobně monitorovat rozvojovou spolupráci.
After that the Commission will monitor development cooperation closely.
Evropská unie tyto tragické události od počátku podrobně sleduje.
The European Union has been closely following the tragic events from the outset.
Musíme se podrobně zabývat právními a politickými důsledky takového vývoje.
We want to look closely at the legal and political implications of this kind of development.
podrobně (ayrıca: nepatrně)
Členové si je mohou připravovat podrobně, detail po detailu, prostřednictvím parlamentních otázek - jako to dělám já - a výsledky jsou strašné.
Members can work this out themselves minutely, detail by detail, via parliamentary questions - as I have done - and the results are frightful.

İngilizce' de "podrobně" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechV letošním roce se například začneme podrobně zabývat energetickým plánem do roku 2050.
This year, for example, we will begin the examination of the Energy Roadmap 2050.
Czech(DE) Pane předsedo, ve skupině jsme přirozeně o této myšlence také podrobně diskutovali.
(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
CzechJe to odborně zaměřená, podrobně zpracovaná zpráva, ale to vyplývá z jejího předmětu.
It is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.
CzechNo, naznačený pohled říká, že oko vizuálně podrobně zkoumá to, co vidíme.
Well, again, the schematic view is that the eye visually interrogates what we look at.
CzechNemám v úmyslu se zde podrobně zabývat dalšími prvky komplexního balíčku.
I do not want to get into the other elements of the comprehensive package.
CzechSetkání pro pokročilejší se podrobně zabývá jedním z níže uvedených témat.
The advanced session deals in-depth with one of the topics listed below.
CzechO otázce svobody na internetu jsme diskutovali důkladně a podrobně.
The issue of internet freedom has been discussed rigorously and in great depth.
CzechJsem si jista, že budeme mít další příležitosti tyto důležité otázky podrobně projednat.
I am sure we will have other opportunities to discuss these important issues in depth.
CzechProto je v tuto chvíli obtížné na tato témata podrobně odpovědět.
It is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.
CzechSamozřejmě, že svou pozornost podrobně zaměřím na všechny návrhy Parlamentu.
I will obviously pay close attention to all Parliament's suggestions.
CzechJsem velmi potěšena, že na ni pan komisař tak podrobně odpověděl.
I am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.
CzechVyzývám vás, pane Barniere, abyste se podrobně zabýval i touto oblastí.
I am calling on you, Mr Barnier, also to take a close look at this area.
CzechProto je třeba tuto záležitost velmi pečlivě a podrobně analyzovat.
The matter therefore requires a very careful and detailed analysis indeed.
CzechTo by tedy byl jeden úhel, který bychom měli podrobně prozkoumat.
So this would be one angle, which we would have to look at very carefully.
CzechSprávná verze vysvětlení je podrobně uvedena v hlasovacích lístcích.
The correct version of the explanation is detailed in the voting list.
CzechMinistři životního prostředí Evropské unie o těchto otázkách podrobně diskutovali minulý týden.
The European Union Environment Ministers discussed these matters at length last weekend.
CzechBudeme dále podrobně sledovat, jak budou tyto otázky řešeny.
We will be carefully watching the treatment of these issues as they progress.
CzechV roční analýze růstu se rovněž podrobně věnujeme nutnosti prohloubení vnitřního trhu.
We also discussed at length the need to deepen internal market reform in the annual growth survey.
CzechO tuto otázku jsem se začal podrobně zajímat před mnoha měsíci.
I started taking a real interest in this question months and months ago.
CzechRada a Komise musí Evropský parlament ihned a podrobně informovat.
The Council and the Commission must inform the European Parliament comprehensively and directly.