"plánovat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"plánovat" İngilizce çeviri

CS plánovat
volume_up
{fiil}

plánovat (ayrıca: chystat, hodlat, naplánovat, projektovat)
Bez znalosti toho je pro zemědělce velmi obtížné plánovat do budoucna.
Without that knowledge it is very difficult for farmers to plan for the future.
Musíte plánovat postavení hasičské stanice, ale zároveň musíte pomáhat lidem.
You have to plan for the fire station, but you have to help the individual at the same time.
Uznáváme potřebu plánovat a organizovat rádiové spektrum.
We recognise the need to plan and organise the radio spectrum.
Jak můžeme vytvářet a plánovat růst, který je kvalitnější, udržitelnější a spravedlivější?
How can we create, how can we design growth that is better quality, more sustainable and more just?
plánovat (ayrıca: Schafer, naplánovat)
Uvidíte informace o volném čase jiných lidí, abyste mohli plánovat schůzky.
See other people's busy/free times to schedule meetings.
Navíc náklady na tento projekt, který se plánuje pro Brusel, se zcela vymykají kontrole.
Besides, the costs of the project which has been scheduled for Brussels are running totally out of control.
V letech 2011-2013 se navíc plánuje zdvojnásobit objem finančních prostředků pro partnerství pro budování míru.
Moreover, funding is scheduled to double over the years 2011-2013 for the peacebuilding partnership.
plánovat (ayrıca: intrikovat, nakreslit, spiknout se)
plánovat (ayrıca: mapovat)
Jak řekl pan Blokland, některé členské státy již začaly přijímat opatření, ale mnoho dalších ještě nezačalo ani podrobně plánovat strategii.
Some Member States have already begun to take measures, as Mr Blokland has said, but a number of others have not yet begun to map out a strategy.

İngilizce' de "plánovat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechV takovém ovzduší je těžké plánovat zahraniční i domácí obchodní investice.
It is hard to envisage both foreign and domestic business investments in such a climate.
CzechPotřebujeme začít plánovat už dnes, abychom se připravili na následující čtvrtstoletí.
In order to prepare ourselves for a quarter of a century hence, we need to start planning today.
CzechA místo toho budou plánovat do budoucna a začnou budovat osvícenství 22. století.
And instead, they'll be planning for the future and starting to build the 22nd Century Enlightenment.
CzechV průmyslu je třeba od nynějška plánovat a teď je třeba ho zorganizovat.
Industry wants to make plans now; it wants to organise itself now.
CzechPlánovat znamená opustit matematické přístupy k rozpočtu, které zcela postrádají smysl.
Planning means ruling out mathematical approaches to the budget, which are absolutely senseless.
CzechZemědělské fondy jsou platbami za služby a umožňují rodinám zemědělců spolehlivě plánovat.
Agricultural funds are service-related payments that enable reliable planning for farming families.
CzechAvšak vzdělanost je všechno, jenom ne proces, který lze plánovat.
Scholasticism, however, is anything but a plannable process.
CzechStejně tak nelze plánovat badatelskou zvídavost a tvořivost, jak toto hnutí opět dokázalo.
Scholarly curiosity and scholarly creativity likewise cannot be planned: this movement has proved that once again.
CzechDomníváme se, že s touto misí je stále spojeno příliš mnoho otazníků na to, aby bylo možné ji začít plánovat.
We believe that there are still too many questions relating to this mission for it to be possible to start planning for it.
CzechVezmeme-li v úvahu příliš velký počet opravných rozpočtů, mohli bychom nabýt dojmu, že EU je neschopná plánovat.
If you consider the excessive number of amending budgets, you could get the impression that the EU is incapable of planning.
CzechPrávě oni by měli společně s námi plánovat a realizovat a tím přispívat k rozvoji společnosti, v níž žijeme.
They are the ones who should be planning and implementing along with us, contributing to the development of the society we live in.
CzechJakožto nejslabší článek v potravním řetězci potřebují farmy jistotu, aby mohly dopředu plánovat, a tím se udržet při životě.
As the weakest link in the food chain, farms need the security to be able to make plans in order to be able to exist.
CzechZačali jsme plánovat expedice.
CzechMyslím si, že všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme efektivně plánovat a realizovat politiky, že potřebujeme strategický přístup.
We all agree, I think, that we need effective policy planning and implementation, that we need a strategic approach.
CzechBudou-li se plánovat v rámci Společenství, poskytnou Evropě solidní základ pro nový začátek a slibnou budoucnost.
Provided they are planned within a Community framework, they will give Europe a healthy basis for a fresh start and a promising future.
CzechZaprvé je zapotřebí plánovat koncepce a technologické řešení konečného úložiště, zejména hlubinného geologického úložiště.
The first is the need to envisage concepts and technical solutions for final disposal, in particular deep geological disposal.
CzechCo se týče finanční konsolidace, je jasné, že vyrovnávat se s minulostí a zároveň plánovat budoucnost je velice obtížné.
With regard to financial consolidation, it is clear that dealing with the past while planning for the future is extremely difficult.
CzechNemáte čas si plánovat nápady.
CzechBalíček nás přenáší až do roku 2020, ale v této zprávě zdůrazňujeme, že je nezbytné nyní začít plánovat to, co se stane po roce 2020.
The package takes us up to 2020, but in this report we emphasise the need to start planning now what will happen after 2020.
CzechDomnívám se, že tato opatření učiněná Komisí a tyto návrhy jsou správným začátkem, jak plánovat politiku zabezpečení dodávek energie.
I think that these measures from the Commission and these proposals are just the start of devising an energy security policy.