"plán" için Çekçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin pláň, plan, to plan
CS

"plán" İngilizce çeviri

CS plán
volume_up
{eril}

1. genel

plán (ayrıca: nárys, návrh, projekt, propozice)
volume_up
plan {isim}
Jak víte, evropský plán není naneštěstí tak uspokojivý jako plán americký.
The European plan, as you know, unfortunately falls well short of the American plan.
Pokud je plán, který chcete odstranit, aktivní, nastavte jako aktivní jiný plán.
If the active plan is the one that you want to delete, make a different plan the active plan.
Plán, který jste právě vytvořili, se automaticky stane aktivním plánem.
The plan that you just created automatically becomes the active plan.
plán (ayrıca: idea, myšlenka, nápad, názor)
volume_up
idea {isim}
Plán byl dostat se dovnitř a zmapovat interiér lodi, což předtím nikdo nikdy neudělal.
And the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.
Pane předsedající, velmi vítám skutečnost, že Komise připravuje akční plán o e-justici.
Mr President, I very much welcome the idea of the Commission preparing an action plan on e-justice.
Jak jsem řekl, je třeba, abychom středozemní stravu podporovali, což je velmi dobrý plán pro kulturu a rozmanitost.
As I said, we need to support Mediterranean food, and it is a very good idea for culture and diversity.
plán (ayrıca: návrh, projekt)
Tento plán se vám nepodaří prosadit bez podpory lidí.
You cannot push on with this project without the support of the people.
Realizace projektu se ještě ani nezačala a Rusko a Německo už změnily plán trasy.
The project has not even got off the ground, yet Russia and Germany have already changed the route.
První: požadujeme, aby měl projekt podnikatelský plán.
The first is: we demand that the project should have a business plan.
plán (ayrıca: koncept, nákres, nárys, návrh)
volume_up
design {isim}
(potlesk) CA: Takže jsi zkopíroval -- přesně jsi zkopíroval plán z knihy.
(Applause) CA: So you copied -- you exactly copied the design in the book.
A i když se strachujeme o naši další práci v kanceláři, další plán, který bychom měli mít, je udržet si naše dělníky.
And that as we worry about our next job in the office, the next design that we can get, to keep our workers.
Měli bychom se připravit na další reformy, protože ten krásný plán, který vytváříme - Evropská unie - je myšlenka, která dosud není dokončena.
We should prepare for further reforms, because the wonderful design we are creating - the European Union - is an idea which is not yet finished.
Výchozí plán pro optimalizace je Týdně a spouští se během automatické údržby.
The default schedule for optimization is weekly and runs during Automatic Maintenance.
Plán zálohování lze upravit a vytvoření zálohy můžete naplánovat kdykoli ručně.
You can change the schedule and you can manually create a backup at any time.
Porovnejte časový plán vašeho oblíbeného týmu se svým kalendářem.
Compare your favorite team's schedule with your own calendar.
plán (ayrıca: diagram, intrika, nákres, námět)
volume_up
scheme {isim}
Soudní dvůr rozhodl ve prospěch Španělska a anuloval nový plán podpory pro bavlnický obor.
The Court found in Spain's favour and annulled the new support scheme for cotton.
Jde o velmi ambiciózní plán dokonce i ve srovnání se systémem obchodování s emisemi v průmyslu.
Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.
Samozřejmě že plán byl špatný a jejich vymyšlený měnový systém zkolaboval.
Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
Musíme zajistit, aby byl takový plán k dispozici do doby, kdy bude učiněno rozhodnutí.
We have to make sure that such a blueprint is available by the time decisions are made.
V první řadě však musíme mít stockholmský plán.
But we must have a Stockholm blueprint in the first place.
You are therefore creating the blueprint, so to speak.
volume_up
survey {isim}
Plán byl dostat se dovnitř a zmapovat interiér lodi, což předtím nikdo nikdy neudělal.
And the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.
volume_up
layout {isim}
plán (ayrıca: modrotisk, modř)

2. "na oklamání nepřítele"

plán (ayrıca: trik)

İngilizce' de "plán" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPokud je nám známo, Komise zveřejní energetický plán do roku 2050 v listopadu.
To our knowledge, the Commission will publish the Energy Roadmap 2050 in November.
CzechNuže, jak víme, jsme ve třetí čtvrtině cesty a tento plán naprosto zkrachoval.
Well, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins.
CzechNavrhli jsme plán pro následující kroky, protože toto může být pouze prvním krokem.
We have proposed a line for the next steps, because this can only be a first step.
CzechPlán by měl být podpořien také penězi, a to i penězi evropských partnerů v NATO.
This should also be backed up by money, including from the European partners in NATO.
CzechS tím, co bylo řečeno, plně souhlasím a doufám, že se tento plán uskuteční.
I am fully in agreement with what has been said and I hope that it will happen.
CzechNeměli bychom přetěžovat náš plán, ale nepřehlížíme ani ostatní otázky a problémy.
We should not overload our agenda, but we are not blind to other issues and problems.
CzechPracovní plán Komise pro soudržnost politik je správným krokem tímto směrem.
The Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.
CzechSvé návrhy a scénáře pro plán pro energetiku do roku 2050představíme na konci jara.
We will present our concepts and scenarios for the Energy Roadmap 2050 in late spring.
CzechO tři dny později nebyl plán schválen Kongresem a Američané byli zpět na začátku.
Three days later, it was not adopted by Congress and the Americans were back to square one.
CzechTu nabídne plán, který vám v hrubých obrysech předložíme příští rok na jaře.
The Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
CzechPlán se bude snažit zajistit soustředěnost a sladěnost všech uvedených opatření.
This will aim to provide focus and coherence for all these actions.
CzechDomnívám se, že vláda bude muset uskutečnit plán, který představila 3. května.
I think that the government will have to implement the roadmap which it presented on 3 May.
CzechKomise vzala na vědomí plán, který předložil předseda vlády Apchisit Vedžadžíva.
The Commission has taken note of the roadmap put forward by Prime Minister Abhisit Vejjajiva.
CzechDohoda obsahuje ambiciózní plán zavedení celní liberalizace včetně chemického průmyslu.
It covers ambitious tariff liberalisation schedules, including in the chemicals sector.
CzechZ tohoto hlediska je plán, který dnes navrhuje, zcela nepřijatelný.
From this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
CzechAby se tak stalo, potřebuje Unie vizi, silnou vůli a podrobný plán.
For this to happen, it needs a vision, strength of will and a detailed roadmap.
CzechZa druhé musíme zajistit plán postupného odstavení jaderných elektráren.
Secondly, we must ensure that we organise a phasing out of nuclear energy.
CzechČasový plán a metody, které by byly použity, by sestavil Výbor pro služební postup.
The duration of this and the methods employed would be drawn up by the management committee.
CzechMůžete nám sdělit, jaký máte časový plán a kdo je odpovědnou osobou?
Can you let us know what timetable you are working to and who is responsible?
CzechTato směrnice harmonizuje časový plán uplatňování letního času v EU.
This directive harmonises the calendar of the application of summer time in the EU.