"pevnější" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"pevnější" İngilizce çeviri

EN

CS pevnější
volume_up
{karşılaştırmalı}

pevnější
volume_up
firmer {karş.}
Proto je nutný pevnější postoj vůči všem formám nedovoleného obchodu.
This is why a firmer stance is needed against all forms of trafficking.
Nyní je třeba stanovit mnohem pevnější a jasnější cíle, jež budou závazné.
Targets need to be set now that are much firmer, clearer and binding.
Je načase, aby i ostatní členské státy zaujaly v této otázce vůči Řecku mnohem pevnější postoj.
It is time other Member States took a much firmer line with Greece on this matter.

İngilizce' de "pevnější" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechV zásadě jednoznačně podporujeme pevnější vazby mezi zákonodárci EU a Spojených států.
In principle, we unequivocally support stronger links between the EU and US legislators.
CzechEvropa se musí plně ujmout odpovědnosti za nastolení pevnější globální hospodářské stability.
Europe must fully assume its responsibility for achieving greater global economic stability.
CzechPři své stále silnější a pevnější obraně lidských práv jde důslednou a konstantní cestou.
It has followed a consistent and constant path in its ever stronger and more solid defence of human rights.
CzechTento návrh představuje pro Evropskou unii mnohem pevnější základ.
This will mean a more solid basis for the European Union.
CzechJsme přesvědčeni, že musíme prohloubit náš dialog a vybudovat ještě pevnější vztahy a spolupráci.
We firmly believe that we must deepen our dialogue and develop ever closer relations and cooperation.
CzechNahradila jsem tedy kovovou konstrukci měkkým, tenkým pletivem z vláken, která jsou 15x pevnější než ocel.
So I replaced the metal armature with a soft, fine mesh of a fiber 15 times stronger than steel.
CzechEvropa potřebuje silnější hlas, jednotnější a pevnější.
Europe needs a louder voice that is more united and stronger.
CzechPokud Evropa vyšle tento vzkaz, zároveň tím posílíme umírněné síly a položíme pevnější základ pro dosažení míru.
If Europe sends out this message, we will also strengthen the moderate forces and lay a better foundation for peace.
CzechV hlavních směrech jsem řekl, že hospodářství potřebuje finanční systém, který je etičtější, pevnější a odpovědnější.
I said in the guidelines that the economy needs a financial system that is more ethical, robust and responsible.
CzechJe velmi důležité posílit preventivní účinek a vytvořit pevnější základ pro udržitelné veřejné finance.
It is crucial to strengthen its preventive effect and to put sustainable public finances on a sounder footing in the Member States.
CzechZde nový text předložený předsedajícím jednání ještě více rozmělnil, místo aby mu dal pevnější základ.
There, the new text presented by the chairman has created a greater fluidity in the negotiations, rather than more concrete foundations.
CzechI já volám po tom, aby Evropa zaujala pevnější stanovisko; je důležité, aby evropské instituce vyslali jasnou zprávu.
I too call for Europe to take a stronger lead; it is important for the European institutions to send out a clear message.
CzechZaprvé, upravit doporučení tak, aby bylo pevnější a jasnější, a to včetně mechanismu hlášení.
The Commission thus put forward its preliminary views on how the situation could be improved.
CzechI pro členské státy bude takto vytvořen pevnější základ, neboť se na správních nákladech ušetří až 150 miliard eur ročně.
For Member States too this will create a sounder basis because it will save us a great deal in administrative costs, 150 billion a year.
CzechUž jste vyslechli slova různých poslanců o tom, že požadujeme pevnější Pakt stability a růstu s obráceným mechanismem hlasování.
You have already heard various Members say that we want to see a more robust Stability and Growth Pact with a reverse voting mechanism.
CzechPředevším potřebujeme mnohem pevnější základ pro požadavek na kontrolu přiměřenosti, tak aby méně závažné trestné činy nebyly zahrnuty.
Firstly, we need to have a much sounder basis for the requirement for a proportionality check, so that minor offences are not covered.
CzechZaprvé jsem přesvědčena, že pro úspěšné transatlantické partnerství jsou nezbytné pevnější vazby mezi zákonodárci Evropské unie a Spojených států.
Firstly, I believe that stronger links between the EU and US legislators are vital for a successful transatlantic partnership.
CzechByl bych rád, aby EU a Ukrajina udržovaly pevnější a užší vztahy a obchodní a hospodářské vztahy jsou jejich nevyhnutelnou součástí.
I would like to see a stronger and deeper relationship between the EU and the Ukraine, and trade and economic relations are a vital part of that.
CzechNikdy v minulosti jsem se s tím nesetkal: všechny skupiny opravdu spolupůsobí, aby ukázaly, že jsou pro pevnější transatlantické partnerství.
I have not known that in the past: all groups actually combining to show that they are in favour of a stronger transatlantic partnership.
CzechNěkteré ekonomiky měly před krizí tolik rozumu, že prosadily politické reformy, které daly jejich růstovému modelu pevnější základy.
Some economies had had the wisdom before the crisis to move forward political reforms that have given their model for growth a more solid foundation.