"pevně" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"pevně" İngilizce çeviri

CS

pevně {zarf}

volume_up
pevně
Mezinárodní společenství musí pevně stát za komplexní mírovou smlouvou.
The international community must stand firm behind this Comprehensive Peace Agreement.
Jsme Parlament, který si bude stát při jednáních s Radou pevně za svým.
We are a Parliament that will stand firm in the negotiations with the Council.
Pevně trvám na svém závazku podporovat odpovědnou sexuální kulturu.
I remain firm in my commitment to promoting a responsible sexual culture.
pevně (ayrıca: napevno, silně)
Pevně podporuji myšlenku řešit společné problémy na základě mezinárodní spolupráce.
I firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.
Evropská unie je pevně odhodlána Ukrajině pomáhat v provádění jejích reforem.
The European Union is firmly committed to helping Ukraine implement its reforms.
Pevně věříme, že v otázce sociální Evropy společně postupujeme kupředu.
We firmly believe that we are making progress together on social Europe.
Tyto jednotky mohou představovat interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD.
These drives can be internal or external hard drives, or solid state drives.
Pro tuto verzi systému Windows je nejlepší volbou pro pevné disky systém souborů NTFS.
For this version of Windows, the best choice for hard disks is NTFS.
Ve většině stolních počítačů je místo alespoň pro dva interní pevné disky.
Most desktop computers have room for at least two internal hard disks.
pevně (ayrıca: napjatě, těsně, ztuha)
Cokoliv tedy zapříčiňuje ono rušení musí být nesmírně pevně spojeno s časovou kauzalitou.
So whatever is responsible for this cancellation is extremely tightly coupled with tempo causality.
Tím, že ji držím pevně, se cítím překvapivě víc izolovaná.
By holding it tightly, I feel strangely more detached.
Vlastně je držen tak pevně na místě, že jím mohu třást, a nůž neodpadne.
In fact it's held so tightly in place that I can shake it, and the knife does not come off.
pevně (ayrıca: solidně)
Pouze tehdy lze vybudovat sociální a pevně sjednocenou Evropu, Evropu, jakou občané EU očekávají a s radostí přijmou.
Only then can a social and solidly united Europe be built, a Europe which the EU's citizens expect and will happily accept.
Rozhodnutí Rady guvernérů přispěje k tomu, aby střednědobá až dlouhodobá inflační očekávání v eurozóně zůstala pevně ukotvena na úrovni odpovídající cenové stabilitě.
The Governing Council’s decision will contribute to keeping medium to long-term inflation expectations in the euro area solidly anchored at levels consistent with price stability.
President Calderón is steadily promoting reforms.
pevně (ayrıca: nepružně, přísně)

İngilizce' de "pevně" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPředevším jsem pevně přesvědčen, že Unie tu má čestný dluh, který by měla vrátit.
First of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
CzechProč pevně doufám a věřím, že rámcové rozhodnutí bude přijato a uplatňováno?
Why do I hope and pray that the framework decision will be adopted and applied?
CzechPevně věřím, že jejich odborné znalosti poskytnou našim orgánům přidanou hodnotu.
I strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
CzechJsme pevně rozhodnuti dokončit tento proces, jak nejrychleji to bude možné.
We are absolutely committed to completing this process as quickly as possible.
CzechZávěrem, jsem i nadále pevně rozhodnuta podporovat Gruzii v tomto těžkém období.
To conclude, we remain deeply committed to supporting Georgia in these difficult times.
CzechJinými slovy, státní monopol, který má užití násilí pevně pod kontrolou.
In other words, a state monopoly that has the use of violence well under control.
CzechČlenské státy jsou si toho vědomy a jsou pevně odhodlány tyto výdobytky chránit.
The Member States are aware of this and fully intend to safeguard them.
CzechPevně však věřím, že znění spojené se stupni vzdělání a diplomy zůstane nedotčeno.
But I strongly believe that the wording on degrees and diplomas should remain untouched.
CzechDoufám - a jsem o tom pevně přesvědčen -, že vaše hlasy poskytnou základ pro dohodu.
I hope - and I am confident - that your votes will provide the basis for an agreement.
CzechAť hovoříme o jakémkoli poskytovateli zájezdů, všude jsou ceny pro děti pevně stanovené.
Whichever tour operator we are talking about, there are fixed prices for children.
CzechPevně věřím, že prostředky z těchto fondů musí být použity i na prevenci.
It is my belief that these funds must also be used in a preventative manner.
CzechNaše sociálně tržní ekonomika se musí pevně chopit budoucích příležitostí.
Our social market economy must be hardwired to seize the opportunities of the future.
CzechNa svou obranu mohu uvést: "I když to zní naivně, je to pevně zakotveno v cynismu."
In my defense, I'd say, as naive as this may sound, it's ultimately grounded in cynicism.
CzechPevně doufám, že smlouva o přistoupení této země bude podepsána ještě v letošním roce.
I strongly hope that the Accession Treaty for this country will be signed by this year.
CzechPevně věříme, že Bělorusko by se do této iniciativy mělo zapojit od samého počátku.
We strongly believe that Belarus should be involved in this new initiative from the outset.
CzechProč se nezaměřujeme na věci, kterých se můžeme ve skutečnosti pevně chytit?
Why are we not focusing on things that we can actually get a grip on?
CzechPevně doufám, že běloruský lid převezme vládu nad svým vlastním osudem.
I hope very much for the Belarusian people that they take control of their own destiny.
CzechK dosažení tohoto cíle je pevně odhodláno také maďarské předsednictví Evropské rady.
The Hungarian Presidency of the European Council is also deeply committed to this objective.
CzechJsem pevně přesvědčen, že nejdříve by tyto nástroje měly přijmout příslušné vlády.
I strongly believe that these instruments should be adopted first by the governments concerned.
CzechPlán by měl obsahovat konkrétní opatření s jasnými cíli a pevně stanovenými harmonogramy.
The plan should propose concrete measures with clear objectives and a specific timetable.