"přizpůsobit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"přizpůsobit" İngilizce çeviri

CS přizpůsobit
volume_up
{fiil}

přizpůsobit (ayrıca: adaptovat, přizpůsobovat, upravit)
Této skutečnosti proto musí Evropský parlament přizpůsobit svou rozpočtovou strategii.
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Prosazováním procesu postupné změny jsme tomuto sektoru pomohli se přizpůsobit.
By promoting a process of gradual change, we have helped the sector adapt.
Pracovníci Evropy musí být schopni přizpůsobit se požadavkům ekonomiky.
Europe's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
přizpůsobit (ayrıca: upravit, uzpůsobit)
Uživatelé mohou přizpůsobit některé aspekty součásti Oznámení ve Windows XP.
Users may customize some aspects of the Notifications component on Windows XP.
Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim preferencím .
You can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Plynulé, intuitivní a snadno použitelné rozhraní, které lze snadno přizpůsobit
Fluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
přizpůsobit (ayrıca: nastavovat, seřizovat, seřídit, upravit)
Optimalizátor konverzí se dokáže přizpůsobit pozvolným změnám míry konverze.
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Jsou schopni přizpůsobit sílu závěrů síle vlastních důkazů.
They are able to adjust strength of the conclusions to the strength of their evidence.
Proto se polské hospodářství musí přizpůsobit stanovenému nízkému limitu.
The Polish economy therefore has to adjust to the low limit set.
přizpůsobit (ayrıca: ubytovat, urovnat, vypomoci)
Pochopitelně jsme také pro prodloužení mateřské dovolené na dvacet týdnů, protože se domníváme, že pouze takto se lze této práci přizpůsobit.
Of course we want the period extended to 20 weeks, because we believe that this is the only way this work can be accommodated.
Jsem stínovou zpravodajkou pro zprávu týkající se nezávislého vyšetřování nehod a Rada až dosud prokazuje, že není ochotná se přizpůsobit.
I am shadow rapporteur for the report on the independent investigation of accidents, and the Council has proved rather less than accommodating up to now.
přizpůsobit (ayrıca: modifikovat, pozměnit, upravit, změnit)
Země musí přehodnotit své pojetí práva a přizpůsobit je respektování lidského života.
The country must review its understanding of the law and modify it to ensure that human life is respected.
přizpůsobit (ayrıca: být adekvátní, namontovat, odpovídat, uzpůsobit)
Pod seznamem Pozice obrázku klikněte na položku Přizpůsobit nebo Na střed.
Under Picture position, click Fit or Center.
přizpůsobit (ayrıca: podřídit, vyhovovat)
To jim poskytne dostatek času, aby se těmto novým ustanovením mohly přizpůsobit.
That will give them enough time to conform to these new provisions.
Velké členské státy se budou muset přizpůsobit a uvědomit si, že teď musíme ukázat sjednocenou evropskou tvář.
The large Member States will need to conform and recognise that we now have to show a united European front.
přizpůsobit (ayrıca: regulovat, seřídit, usměrnit, usměrňovat)
Máme nyní toto fórum regulovat a přizpůsobit je zájmům obchodních zástupců?
Are we now to regulate this forum and tailor it to the interests of commercial representatives?
přizpůsobit (ayrıca: poupravit, rekonstruovat)
Jedná se o to, abychom věděli, zda budeme zítra schopni tuto oblast - mobilitu - výrazně přizpůsobit na evropské úrovni.
This is about seeing whether we will be able, tomorrow, to more vigorously readjust this area - mobility - at European level.
přizpůsobit
přizpůsobit (ayrıca: upravit)
přizpůsobit (ayrıca: aklimatizovat)
přizpůsobit (ayrıca: zdomácnit)

İngilizce' de "přizpůsobit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPřizpůsobit SZP novým sociálním a hospodářským podmínkám je nevyhnutelným krokem.
Adapting the CAP to the new social and economic realities is a necessary step.
CzechMusí se přizpůsobit tak, aby bral v úvahu stávající okolnosti a budoucí trhy.
It must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
CzechÚvodní obrazovka je flexibilní, takže si ji můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
The Start screen is flexible so that you can set it up to work best for you.
CzechČlenské státy musí přizpůsobit své systémy sociálního zabezpečení demografickým změnám.
The social security systems of Member States must be adapted to democratic change.
CzechMusíme tomu pak přizpůsobit i rozpočet naší vnější politiky na následující roky.
We therefore have to make that choice in our external policy budget for the coming years.
Czech("strach") Ne že bych se teď už nebála, ale naučila jsem se předstírat a přizpůsobit se.
In fact, I've developed some interesting tools to help me deal with this fear.
CzechNa stránce Přizpůsobit software zadejte své jméno a název organizace.
On the Personalize Your Software page, type your name and your organization name.
CzechSpolečné konzulární pokyny je zapotřebí nově definovat a přizpůsobit dnešní situaci.
The Common Consular Instructions need to be redefined and adapted to the situation today.
CzechProto je nutné přizpůsobit lodě řece, spíše než aby tomu bylo naopak.
That is why the ships need to be adapted to the river, rather than vice versa.
CzechVeškeré vybavení použité k měření emisí znečišťujících látek bude také třeba přizpůsobit.
All the equipment used to measure emission of pollutants will also have to be adjusted.
CzechJe nutné jej přizpůsobit strategii EU 2020, jejímž stěžejním cílem je zvýšení zaměstnanosti.
It has to be adapted to the EU 2020 strategy, where raising employment is a key goal.
CzechPodmínkám této dohody proto bude třeba přizpůsobit vnitřní právní předpisy EU.
Therefore, European internal legislation will have to be adapted to the terms of this Agreement.
CzechTaké nám bylo řečeno přesně to, co bylo řečeno zde, že panuje ochota se přizpůsobit.
We were also told exactly what has been said here, that there was a willingness to toe the line.
CzechVzdělávání a odborná příprava se musí přizpůsobit potřebám hospodářství.
Education and training must be adapted to the needs of the economy.
CzechVýrobní postupy se musí přizpůsobit limitům, jež stanoví chudoba.
Production methods need to be adapted to the limits that poverty imposes.
CzechTyto a další funkce prezentace lze přizpůsobit vlastním požadavkům:
These and other slide show features can be customized to your liking.
CzechUživatelský účet určuje, jakým způsobem můžete interagovat s počítačem a jak jej můžete přizpůsobit.
A user account determines how you interact with your PC and personalize it.
CzechVšechny tyto panely nástrojů lze přizpůsobit jedním nebo jiným způsobem .
All of these toolbars can be customized in one way or another.
CzechKlepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy a pak klepněte na příkaz Přizpůsobit.
Right-click an empty area of the desktop, and then click Personalize.
CzechKlikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy a pak klikněte na příkaz Přizpůsobit.
Right-click an empty area of the desktop, and then click Personalize.