"připadat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"připadat" İngilizce çeviri

CS připadat
volume_up
{fiil}

připadat (ayrıca: mít pocit, vypadat, zdát se)
Nám to může připadat divné, protože každý z nás vnímá jenom jednu existenci a nejsme schopni pozorovat další větve.
This seems weird to us, because each of us only experiences an individual existence, and we don't get to see other branches.
V takové chvíli musely spojená Evropa bez válek nebo Evropský parlament každému připadat jako pouhá fantazie.
At that moment, a peaceful United Europe, a European Parliament, must have seemed like a fantasy to anyone alive.
(NL) Vážený pane předsedající, celá tato diskuse o zrušení víz mezi Spojenými státy a Evropskou unií mi začíná postupně připadat jako halucinace.
(NL) Mr President, this whole debate about visa exemptions between the United States and the European Union is gradually starting to seem like a hallucination.
připadat (ayrıca: akumulovat, nárůst, přibýt, připadnout)

İngilizce' de "připadat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNa tento druh podpory bude později připadat třetina všech výdajů EU.
This type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
CzechVám může připadat nedostatečná, ostatní poslanci ji mohou považovat za úplnou.
You may consider it wanting, others may consider it complete.
CzechS dotykovým displejem tohoto tabletu vám bude práce připadat jako hra.
The touchscreen on this tablet will make your work feel like play.
CzechDemografické výzvy znamenají, že v roce 2050 bude na každého důchodce připadat 1,5 zaměstnance.
The demographic challenges mean that in 2050 there will be 1.5 employees for every pensioner.
CzechMůže vám to připadat asociální, ale pro nás to byl prostě jiný způsob, jak být společenský.
And this might sound antisocial to you, but for us it was really just a different way of being social.
CzechUž jsem začínal mít tak silné halucinace, že mi domy za mnou začaly připadat jako velké zvířecí hlavy.
I began to hallucinate so hard that the buildings that were behind me started to look like big animal heads.
CzechMůže vám to připadat jako divná volba zaměstnání, ale má to vlastně obrovskou výhodu: žádná konkurence.
This might strike you as a strange career move, but it actually has one great advantage: no job competition.
CzechVěříme, že díky tomuto nástroji si budou uživatelé připadat více zapojeni a se zobrazovanými reklamami budou spokojeni.
With this tool, we hope that users will feel engaged and comfortable with the ads shown to them.
CzechPro ITER by nemělo připadat v úvahu už ani jedno euro navíc.
CzechA někdy nám může připadat takřka paranormální.
And, in fact, can sometimes feel downright paranormal.
CzechV takové chvíli musely spojená Evropa bez válek nebo Evropský parlament každému připadat jako pouhá fantazie.
At that moment, a peaceful United Europe, a European Parliament, must have seemed like a fantasy to anyone alive.
CzechNa 112 místních oblastí bude připadat jeden výbor.
CzechNám to může připadat divné, protože každý z nás vnímá jenom jednu existenci a nejsme schopni pozorovat další větve.
This seems weird to us, because each of us only experiences an individual existence, and we don't get to see other branches.
CzechMůže vám připadat, že si to protiřečí.
CzechJiné jsou více politické a vztahují se k období po roce 2013, ale jsem si jistá, že vám budou připadat nesmírně zajímavé.
Others are more political, related to the period after 2013, but I am sure that you would find the proposals extremely interesting.
CzechPokud s metodami, které jsem zde popsal, nemáte zkušenosti, vyzkoušejte je všechny a sami uvidíte, která z nich vám bude připadat nejlepší.
If you aren’t familiar with the methods I’ve outlined, try them all to see which ones make the most sense for you.
CzechPokud tomu tak bude, v což doufám, pak myslím, že veškeré zásluhy budou připadat paní komisařce a paní Doris Packové pro jejich osvícený přístup.
If that happens, which I hope it will, I think all the credit will have to go to the Commissioner and Doris Pack for their enlightened approach.
CzechChci skutečně zdůraznit, že regionální politika by neměla být využívána jako alternativa členství EU u těch zemí, u kterých by členství mohlo připadat v úvahu.
I must emphasise that regional policy should not be used as an alternative to EU membership for those countries which may be eligible.
CzechTím chci říct, že vám může připadat zvláštní přemýšlet o jedné věci na dvou různých místech zároveň, ale s tímto předpokladem jste se nenarodili, ten jste si vytvořili.
I mean, it can sound weird to think about one thing being in two different places at the same time, but you weren't born with this notion, you developed it.