"přináší" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"přináší" İngilizce çeviri

EN

CS přináší
volume_up
{fiil}

přináší (ayrıca: získává)
volume_up
yields {fi.} (simple present tense)
Pane předsedo, zhodnocení švédského předsednictví přináší velmi pozitivní výsledek.
Mr President, assessment of the Swedish Presidency yields a very positive result.
To je velmi dobře, protože to vždy přináší něco nového.
This is very good, because it always yields something new.
Only that which is obligatory yields results.

İngilizce' de "přináší" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechSmlouva přináší i řadu významných reforem, které se dotýkají vás v Parlamentu.
It also brings with it many important reforms that affect you here in Parliament.
CzechA to nemá vůbec nic společnéo s nebezpečím, které s sebou prináší jejich použití.
That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.
CzechRostoucí počet starší populace v Evropě s sebou přináší problémy a důležité výzvy.
Europe's growing elderly population poses problems and significant challenges.
CzechÚčast v odbojovém hnutí v Íránu je nesmírně složitá a přináší sebou hrozbu smrti.
Resistance in Iran is extremely difficult and fraught with the risk of death.
CzechPředstavuje hmatatelný přínos, který Unie přináší občanům do každodenního života.
It means a tangible benefit provided by the Union to citizens in their daily lives.
CzechDnes příležitosti, které tato dohoda přináší, jasně převažují nad nejistotami.
Today, the opportunities this agreement brings clearly outweigh the uncertainties.
CzechVolný obchod je nejlepší pro spotřebitele, protože přináší větší výběr a nižší ceny.
Free trade is best for consumers as it provides greater choice and lower prices.
CzechUznání potřeb osob se zdravotním postižením přináší jasnou přidanou hodnotu.
Acknowledging the needs of the disabled always brings with it clear added value.
CzechŘíká se, že to přináší významné úspory díky nižší spotřebě elektrické energie.
It is said that this brings considerable savings in electricity consumption.
CzechTo s sebou přináší otázku, jak vyřešíme zařízení na volném moři v Baltském moři.
That raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
CzechDruhým cílem je zajistit, aby to byl rozpočet, který přináší přidanou hodnotu.
The second goal is to ensure that it is a budget which provides added value.
CzechVždy musíme znát odpověď na otázku: co přináší větší evropskou přidanou hodnotu?
We must always know the answer to the question: what brings more European added value?
CzechTo, že taková strategie přináší výsledky, jasně uvádí zpráva o soudržnosti.
That such a strategy produces results is clearly shown in the cohesion report.
CzechZ nedostatku potravin vzniká hlad, hlad jednoho však jinému přináší zisk.
A shortage of food creates hunger, but one man's hunger is another man's profit.
CzechStále větší pozornost však musíme věnovat hrozbám, které s sebou přináší.
We must, however, devote increasing attention to the dangers that accompany it.
CzechZávěrem chci říci, že se domnívám, že návrh mandátu přináší skutečně zásadní zlepšení.
In conclusion, I believe that the draft mandate is a true substantial improvement.
CzechKritická situace týkající se včel přináší možná jedinečnou příležitost k práci s občany.
The plight of the bee offers a possibly unique opportunity to work with citizens.
CzechZcela souhlasím s panem Leinenem v tom, že Lisabonská smlouva přináší výrazné změny.
I absolutely agree with Mr Leinen that the Lisbon Treaty brought in enormous changes.
CzechTo je jeden z hlavních problémů, které s sebou přináší nové hospodářské prostředí.
This is one of the challenges presented by the new economic environment.
CzechRada a Komise se shodují v tom, že Lisabonská strategie přináší výsledky.
The Council and the Commission agree that the Lisbon Strategy is producing results.