"přidělování" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"přidělování" İngilizce çeviri

CS přidělování
volume_up
{nötr}

přidělování
Jaká jsou kritéria a mechanismy přidělování těchto prostředků?
What are the criteria and mechanisms for allocating these resources?
Řídící nástroj přidělování rozpočtových prostředků (
The ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources (
Dovedete si představit přidělování finančních prostředků programu stejným způsobem jako u programu Eurostars?
Can you imagine allocating programme funding in the same way as with the Eurostars programme?
Takže chystáme se získat model pro hodnocení a přidělování externích nákladů, ano nebo ne?
So are we going to get a model for the assessment and assignment of external costs, yes or no?
Otvírání strategických sektorů a přidělování nutných veřejných aktiv na soukromé iniciativy je další vlastností Evropské unie.
The opening up of strategic sectors and the assignment of essential public assets to private initiative is another characteristic of the European Union.
přidělování
přidělování (ayrıca: přiřazování)
Rovněž byl akceptován požadavek na transparentní rozhodování při přidělování kategorií tras a také při stanovení pravidel přednosti pro vlaky zrychlené nákladní dopravy.
A request for transparent decision-making has also been accepted in relation to assigning track categories and setting out rules of precedence for high-speed freight trains.
přidělování (ayrıca: měření, rozměry, rozvržení, velikost)

İngilizce' de "přidělování" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPřidělování těchto pobídek však musí probíhat na základě transparentních kritérií.
However, these incentives must be granted on the basis of transparent criteria.
CzechVýzkum přizpůsobení a přidělování dividendy je další důležitou otázkou.
Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
CzechJakými zásadami se řídí přidělování finančních prostředků a jaké postupy se na ně vztahují?
What principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
CzechSpolečná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (rozprava)
Common rules for the allocation of slots at Community airports (debate)
CzechChceme také podstatně přísnější kontroly přidělování dotačních prostředků.
We also want to see significantly stricter controls on the allocation of subsidy funding.
CzechTo znamená, že zejména přidělování prostředků v prvním pilíři je třeba provádět spravedlivěji.
This includes making allocations in the first pillar, in particular, fairer.
CzechSpolečná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (
Common rules for the allocation of slots at Community airports (
CzechÚčetní dvůr každoročně odhaluje značné nesrovnalosti při přidělování dotací.
Every year the Court of Auditors uncovers enormous irregularities in the distribution of subsidies.
CzechTo se týká zejména otázky nedražených práv v systém u přidělování.
This is especially relevant in the matter of non-auctioned rights in the allocation system.
CzechPodporuji i rozlišené přidělování kvót, které navrhujete.
I am also in favour of the differentiated granting of quotas that you propose.
CzechPane Lambrinidisi, pro přidělování času existuje řádný postup.
Mr Lambrinidis, there is a proper procedure for distributing the Minutes.
CzechEvropská unie se musí postarat o zamezení nadměrným prodlevám při přidělování finančních prostředků.
The EU must ensure excessive delays in respect of the allocation of funds are avoided.
CzechA konečně, transparentnost a záruka dobře řízeného a spravovaného přidělování frekvencí.
Lastly, transparency and the guarantee of well-managed and well-administered frequency allocations.
CzechZa čtvrté, je třeba upozornit i na výzvu k větší průhlednosti při přidělování finančních prostředků.
Fourthly, the call for greater transparency when awarding resources should also be noted.
CzechNaopak, myslíme si, že formulování politiky přidělování je odpovědností na národní úrovni.
On the contrary, we think that the formulation of distribution policy is a national responsibility.
CzechSkutečný význam z hlediska přidělování půjček má cashflow.
What is important for the allocation of loans is the matter of cash flow.
CzechTo vyžaduje samostatné přidělování rádiového spektra, aby bylo zaručeno bezproblémové připojení.
This requires separately allocated radio spectrum in order to guarantee troublefree connections.
CzechZastávám větší pružnost, jednodušší kontroly a transparentnější přidělování finančních prostředků.
I am in favour of more flexibility, simpler controls and more transparent allocation of funding.
CzechRada má pravomoc rozhodovat o přidělování nových licencí, přičemž přihlíží k jejich využívání.
The Council has the power to decide on a new allocation of licences, taking utilisation into account.
CzechRovněž zde chybí odvážná politika pro přidělování práv týkajících se uhlíku lesnickému a dřevařskému průmyslu.
It also lacks a bold policy to allocate carbon rights to forests and the wood industry.