"přidělit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"přidělit" İngilizce çeviri

CS přidělit
volume_up
{fiil}

přidělit (ayrıca: rozdělit, umístit)
Evropská komise musí přidělit finanční prostředky na výzkum v této oblasti.
The European Commission must allocate funds for research in this area.
Díku tomu budeme schopni přidělit 14 miliard EUR na životní prostředí.
Thus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Každá země by chtěla přidělit co nejvíce výdajů na rozvojovou pomoc.
Each country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
přidělit (ayrıca: přiřadit, přiřknout, stanovit, určit)
Každý oddíl pevného disku lze naformátovat a přidělit mu písmeno jednotky.
Each partition on the hard disk can be formatted and assigned a drive letter.
Oddíl je oblast pevného disku, kterou lze naformátovat a přidělit jí písmeno jednotky.
A partition is an area of a hard disk that can be formatted and assigned a drive letter.
Oprávnění lze přidělit každému uživateli, který tiskárnu používá, nebo skupině uživatelů, kteří mají stejný typ uživatelského účtu.
Permissions can be assigned to each person who uses the printer or to a group of users who have the same type of user account.
přidělit (ayrıca: odměnit, udělit, přiřknout)
přidělit (ayrıca: rozdělit, udělit)
přidělit (ayrıca: rozdělit, rozvrhnout)
Dalším faktem je, že odpovědnost musí být rovnoměrně rozdělena a že by mělo být možné ji přidělit zcela výlučně.
It is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
přidělit (ayrıca: odměřit, vyměřit)
přidělit (ayrıca: rozdělit)

İngilizce' de "přidělit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechKaždý oddíl pevného disku lze naformátovat a přidělit mu písmeno jednotky.
Each partition on the hard disk can be formatted and assigned a drive letter.
CzechOddíl je oblast pevného disku, kterou lze naformátovat a přidělit jí písmeno jednotky.
A partition is an area of a hard disk that can be formatted and assigned a drive letter.
CzechPolitice rozvoje venkova je třeba přidělit odpovídající finanční zdroje.
Suitable resources need to be allocated to rural development policy.
CzechEvropská unie není státem a nemůže za žádných okolností sama sobě přidělit právo ukládat daně.
The European Union is not a State and cannot in any circumstances take it upon itself to levy tax.
CzechNěco bychom mohli udělat - přidělit našemu rozpočtu jiné priority.
We could do something, give other priorities in our budget.
CzechTyto zdroje musí členské státy správně přidělit a efektivně využít.
These resources must be properly allocated and used in an effective and efficient way by Member States.
CzechV důsledku toho naléhavě potřebujeme znovu přidělit finanční prostředky.
CzechNové funkce by bylo možné Europolu přidělit jen změnou právního základu a na základě vstupů od Evropského parlamentu.
Giving Europol new functions would only be possible by changing the legal basis, with input from the European Parliament.
CzechMáme-li vuyžít krizi alespoň k něčemu pozitivnímu, musíme jí přidělit mobilizační, nikoliv odstředivý význam.
If we are to exploit the crisis at least in some positive way, then we must see it as a chance to mobilise and not to split apart.
CzechNa závěr bych chtěla dodat, že více prostředků je třeba přidělit také sekci Erasmus věnované mladým podnikatelům.
Finally, I would like to say that more funds should be allocated as well to the Erasmus section devoted to young entrepreneurs.
CzechChci proto zdůraznit skutečnost, že je třeba východním hranicím EU věnovat větší pozornost a přidělit jim větší zdroje.
I therefore want to highlight the fact that the EU's eastern borders need to be given more attention and a larger amount of resources.
CzechTyto prostředky předseda Komise při nedávné návštěvě Limericku přislíbil přidělit z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
This money was promised by the Commission President under the Globalisation Adjustment Fund in a recent visit to Limerick.
CzechOprávnění lze přidělit každému uživateli, který tiskárnu používá, nebo skupině uživatelů, kteří mají stejný typ uživatelského účtu.
Permissions can be assigned to each person who uses the printer or to a group of users who have the same type of user account.
CzechRozpočet zahrnuje dalších 20 milionů EUR, které chce Parlament přidělit na strategii pro Baltské moře, což je potěšitelné.
The budget includes the additional EUR 20 million that Parliament wanted to be allocated to the Baltic Sea Strategy, which is gratifying.
Czech20. ledna rozhodla přidělit až 3,1 miliard Lotyšsku a na cestě je i rozhodnutí poskytnout až 5 miliard EUR Rumunsku.
On 20 January it decided to grant up to EUR 3.1 billion to Latvia, and the decision to provide up to EUR 5 billion to Romania is in the pipeline.
CzechPodle mého názoru jsou v rámci hospodářské oblasti mnohá jiná témata, kterým by spíše bylo záhodno pro tento summit přidělit prioritu.
In my opinion, there are numerous other issues within the economic sphere that it would be better to give priority to during the summit.
CzechRegionální spolupráce a vzájemné působení mezi provozovateli soustavy pomáhá přidělit zdroje prostřednictvím propojení a rozšíření dodávek.
Regional cooperation and interaction among network operators help channel resources towards interconnectivity and diversification of supplies.
CzechMěli bychom mít na paměti, že bez spolehlivých a srovnatelných údajů nebudeme schopni přidělit zdroje správným způsobem na správná místa.
We should bear in mind that without reliable and comparable data, we will not be able to locate resources to the appropriate places in an appropriate manner.
CzechZ evropských i vnitrostátních rozpočtů je zapotřebí přidělit více prostředků, aby si studenti mohli dovolit účastnit se evropských programů mobility.
More resources need to be allocated from European as well as national budgets so that students can afford to participate in European mobility programmes.
CzechMým záměrem je přidělit záležitosti související s nediskriminací - samozřejmě včetně problematiky menšin - komisaři pro základní práva.
My intention is precisely to place non-discrimination issues - including, of course, issues of minorities - under the responsibility of the Commissioner for Fundamental Rights.