"přiřadit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"přiřadit" İngilizce çeviri

CS přiřadit
volume_up
{fiil}

přiřadit (ayrıca: přidělit, přiřknout, stanovit, určit)
Můžete si vybrat který web přiřadit k zónám Intranet, Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem.
You can choose which websites to assign to the Intranet, Trusted, or Restricted zones.
Možnost Přiřadit ke kontaktu se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení definován alespoň jeden kontakt.
The Assign it to a contact option only appears if the device has one or more contacts on it.
Can't assign requested address
přiřadit (ayrıca: klasifikovat, roztřídit, třídit)

İngilizce' de "přiřadit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechMůžete se pokusit přiřadit albu v knihovně nějakou položku v online databázi.
You can try to match an album in your library with an entry in the online database.
CzechTuto zprávu však lze přiřadit k žánru, který se podle mne stává stále větší fikcí.
The report, however, forms part of a genre that I feel is becoming increasingly unreal.
CzechPomocí protokolu IPv6 lze přiřadit mnohem více adres IP, než bylo možné s protokolem IPv4.
IPv6 allows for many more IP addresses to be assigned than IPv4 did.
CzechProto je důležité v rámci této spolupráce přiřadit prioritu ochraně životního prostředí.
This is why it is important to prioritise environmental protection as part of this cooperation.
CzechV seznamu Zvuky klikněte na zvuk, který chcete události přiřadit, a poté klikněte na tlačítko OK.
In the Sounds list, click the sound that you want to associate with the event, and then click OK.
CzechPoložce lze také přiřadit hodnocení pomocí klávesové zkratky.
You can also rate an item by using a keyboard shortcut.
CzechZnačku můžete přiřadit i později pomocí podokna Detaily.
You can also add tags afterwards using the Details pane.
CzechChcete-li přiřadit existující značku k obrázku, klepněte na obrázek a pak ho přetáhněte na značku v navigačním podokně.
To apply an existing tag to a picture, click the picture, and then drag it to the tag in the Navigation pane.
CzechDokážete mince správně přiřadit k jejich zemím?
CzechMůžete například vybírat z mnoha různých písem a velikostí písma nebo můžete textu přiřadit libovolnou barvu.
For example, you can choose from many different fonts and font sizes, and you can make your text almost any color you want.
CzechVedle těchto priorit bych ráda zdůraznila, že je důležité k nim přiřadit ještě další prioritu, a to prioritu evropského občana.
In addition, I wish to emphasise the importance of including a further priority, that of the European citizen.
CzechTato hodnota odpovídá barevné hloubce určující počet hodnot barev, které lze přiřadit jednomu pixelu v obrázku.
This measurement refers to color depth, which is the number of color values that can be assigned to a single pixel in an image.
CzechMyslím si, že by bylo vhodné přiřadit drůbeží maso ke statistikám produkce masa z prasat, hovězího dobytka, ovcí a koz.
It seems sensible to include poultry meat in addition to statistics for meat from pigs, bovine animals, sheep and goats.
CzechArgument k funkci _trackPageview jednoduše poskytuje fiktivní název stránky, ke kterému může služba Analytics přiřadit zobrazení stránky.
The argument to _trackPageview simply provides a made-up pagename to which Google Analytics can attach pageviews.
CzechArgument k funkci _trackPageview jednoduše poskytuje fiktivní název stránky, ke kterému může služba Google Analytics přiřadit zobrazení stránky.
The argument to _trackPageview simply provides a made-up pagename to which Google Analytics can attach pageviews.
Czech

~~~ V programu Windows Fotogalerie vyberte obrázky, jimž chcete přiřadit značku.

~~~ You don't need to type tags if you've already created them. ~~~ (You can see the tags you've created by clicking the arrow next to Tags in the Navigation pane of Photo Gallery.)

CzechDále můžete snímkům přiřadit značku pomocí programu Windows Fotogalerie a poté zobrazit prezentace na základě značek v aplikaci Windows Media Center.
You can also tag your photos by using Windows Photo Gallery and then view slide shows based on tags in Windows Media Center.
CzechNaše vztahy s oběma těmito zeměmi musí přiřadit větší význam nejenom hospodářským zájmům, ale také, a to zejména, lidským právům.
Our relations with both of these countries must attach greater importance not only to economic interests but also, in particular, to human rights.
CzechAbyste umožnili opětovné zobrazování údajů ve vašich přehledech, doporučujeme přiřadit ke každému z vašich profilů nanejvýš jeden filtr typu "zahrnout".
To allow data to populate your reports again, we recommend assigning a maximum of one Include filter to each of your profiles.
CzechPo skončení práce s novým souborem klepněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Uložit jako, pomocí kterého můžete přiřadit souboru určitý název a uložit jej v počítači.
When you are finished working with the new file, click the File menu, and then click Save As to name the file and save it on your computer.