"přísný" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"přísný" İngilizce çeviri

volume_up
přísný {sıf. er.}

CS přísný
volume_up
{sıfat eril}

1. genel

přísný (ayrıca: přesný, striktní, tvrdý)
volume_up
strict {sıf.}
Chcete-li, abych byl přísný, budu přísný, s mírou pochopitelně.
If you ask me to be strict, I will be strict, but always in moderation of course.
Je proto naprosto nezbytný přísný, opakovaný přezkum bezpečnosti údajů.
A strict, recurrent review of data security is therefore indispensable.
Pakt byl však následně označen za příliš přísný a v březnu 2005 prošel reformou.
The Pact was subsequently judged to be too strict and was reformed in March 2005.
volume_up
rigid {sıf.}
Levice protestuje, aby získala další práva pro přistěhovalce a když je dostane, předstírá, že celý postup je přísný a tvrdý.
The left protests in order to obtain additional rights for immigrants and when it gets them it pretends that the whole process is firm and rigid.
Velmi přísný právní rámec není vždy tím nejlepším způsobem k dosažení sledovaných cílů, způsobem, v rámci něhož se zohledňuje různorodost jednotlivých situací.
A very rigid legal framework is not always the best way to achieve the objectives sought, bearing in mind the different situations.
Je neodůvodněné mít tak přísný model rozpočtu, ve kterém nejtěsnější rozpočtové marže jsou přesně v těch oblastech, ve kterých jsou největší potřeby.
It is unreasonable to have such a rigid budget model that the tightest budget margins are in precisely those areas where the needs are greatest.
přísný (ayrıca: houževnatý, hrubý, nepoddajný, nesnadný)
volume_up
tough {sıf.}
Komise našla důvody nedostatečné úspěšnosti - systém je příliš přísný, příliš drahý a příliš složitý - a navrhla přijatelná zjednodušení.
The Commission found reasons for the lack of success - the system is too tough, too expensive and too complex - and has proposed acceptable simplifications.
Aby byl systém úspěšný, musí mít přísný strop odvozený od cíle 30 % snížení emisí, omezení vstupu externích kreditů a od začátku plné možnosti dražby s kvótami.
To be effective, the scheme has to have a tough cap deriving from the 30% emissions reduction target, restrictions on the entry of outside credits and full auctioning of allowances from the outset.
přísný (ayrıca: bolestivý, drsný, hrozný, kritický)
volume_up
severe {sıf.}
Reakce Francie a francouzské vlády byla oprávněná a správná a náš postoj by měl být stejně rázný a přísný.
The reaction of France and the French Government was justified and proper, and our position should be equally resolute and severe.
Bude posudek komisařky Kroesové v tomto případě stejně přísný a zásadový, jak tomu bylo v případě polských loděnic?
Will Commissioner Kroes' assessment of this case of State aid be as severe and as reliable as it was in the case of the Polish shipyards?
přísný (ayrıca: důsledný, precizní, rigorózní, tvrdý)
Přísný dohled, který by ukončil éru zkorumpovaných vlád, je v tomto kritickém období důležitější než kdy jindy.
Rigorous monitoring, in order to end the era of corrupt governments, is more important than ever in this critical period.
Potřebujeme systematičtější a přísný preventivní rozpočtový dohled, aby už nikdy nedošlo k případům, jako byl ten řecký.
We need a more systematic and rigorous preventive budgetary surveillance, so that cases like the Greek case will never happen again.
A ačkoliv náš přijímací proces není tak přísný a důkladný jako v NASA, stále hledáme schopnost, disciplínu, výdrž a sílu.
While our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
přísný (ayrıca: drsný, naprostý, neúprosný, pevný)
volume_up
stark {sıf.}
přísný (ayrıca: kritický, nelítostný, nepříjemný, tvrdý)
volume_up
stern {sıf.}

2. "zbytečně"

přísný (ayrıca: cenzorský, kritický)

İngilizce' de "přísný" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechTento přísný systém podávání zpráv zajistí dodržení stanovených plánů.
This tight reporting system will ensure that the plans will materialise as planned.
CzechEvropský parlament již přijal přísný postoj vůči rasismu a národnostní netoleranci.
The European Parliament has always taken a vigorous stance against racism and ethnic intolerance.
CzechMusí být přísný, předvídatelný a jasný, ale také harmonizovaný.
It must be stringent, predictable and clear, but also harmonised.
CzechStanovil jsem pro každého poslance této sněmovny přísný limit.
I draw a rough line for every Member of this House.
CzechMáme přísný konkrétní předpis k dotčené záležitosti a bylo by rozumné, abychom kontrolovali jeho realizaci.
There is a stringent, specific regulation on this matter and we would be well advised to monitor its implementation.
CzechSystém musí být přísný a zároveň spravedlivý.
CzechProto nesmí přísný přístup ohrozit investice nutné pro hospodářskou obnovu ani financování nezbytných reforem.
Therefore, austerity must not put at risk either the investment necessary for economic recovery or the financing of essential reforms.
CzechNa druhou stranu přílišná opatrnost a nadměrně přísný dohled nám nezajistí hojnost potravin, které splňují hygienické normy.
On the other hand, over-caution and excessively stringent regulation do not give us a cornucopia of foods which meet exemplary hygiene standards.
CzechRád bych věděl, odkud zpravodaj vzal návrh, který je z ekologického hlediska méně přísný, bez toho, že by ho ovlivnila lobby automobilového průmyslu.
I wonder where the rapporteur got this less environmentally favourable proposal from, if it is not influenced by the motor industry lobby.
CzechRáda bych věděla, odkud zpravodaj vzal návrh, který je z ekologického hlediska méně přísný, bez toho, že by ho ovlivnila lobby automobilového průmyslu.
I wonder where the rapporteur has got the less environmentally favourable proposal from without being influenced by the motor industry lobby.
CzechDruhou záležitostí, kterou bych chtěla zdůraznit, je, že proces přidružování je, jak jsem již zmínila, velmi přísný a náročný - a takový by měl být.
The second matter I would like to highlight is that the accession process is, as I have mentioned, very stringent and demanding - and so it should be.
CzechRád bych věděl, odkud zpravodaj vzal návrh, který je environmentálně i technicky méně přísný, bez toho, že by ho neovlivnila lobby automobilového průmyslu.
I wonder from where the rapporteur got the proposal, which is environmentally and technically inferior, without having been influenced by the car industry lobby.
CzechMyslím si, že v této souvislosti bude muset Evropská komise zaujmout velice přísný postoj, až bude posuzovat tyto projekty nových jaderných elektráren.
I think that, in this instance, the European Commission will have to adopt a completely stringent approach in evaluating these projects for new nuclear power plants.
CzechMyslím, že přístup Parlamentu - věřím, že stejně jako přístup Komise - lze ve vztahu k Turecku a jeho procesu přistoupení k EU popsat jako spravedlivý a přísný.
I think Parliament's approach - like, I trust, the Commission's approach - can be described as fair and firm in relation to Turkey and its EU accession process.
CzechDruhou základní úlohou je přijmout přísný postup na základě studia specifických situací, v kterých bylo nezbytné využít sankcí jako nejlepší odpovědi s cílem dosáhnout změny.
The second is to adopt a stringent method, through prior studies of specific situations where sanctions are required to decide the best response to bring about a change.
CzechProces jednání bude nesmírně složitý, nejen s ohledem na komplexnost otázek, o kterých se bude diskutovat, ale i s ohledem na přísný harmonogram z důvodu naléhavosti těchto otázek.
The negotiation process will be particularly difficult if we bear in mind not only the complexity of the issues to be discussed, but also the tight schedule owing to the urgency of the matter.