"přání" için Çekçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin praní
CS

"přání" İngilizce çeviri

CS přání
volume_up
{nötr}

přání (ayrıca: ochota, rozhodnutí, vůle, záměr)
volume_up
will {isim}
Chtěl bych je předložit Parlamentu, abych ukázal, že se vaše přání splní.
I wanted to bring it before Parliament to show that your wishes will be put into effect.
Funkční exekutivu, která převede přání v akci.
A functioning executive that will translate will into action, because we don't have it.
Nevíme, kdo bude novým prezidentem, ačkoli máme svá osobní přání.
We do not know who the new president will be, although I do have a personal preference.
přání (ayrıca: prosba, touha, tužba)
volume_up
wish {isim}
Tato snaha byla základním kamenem přání vytvořit Evropskou unii.
This was the founding fathers' genuine wish for the creation of the European Union.
Prostřednictvím celonárodních demonstrací egyptský lid vyjadřuje své přání na změnu.
Through nationwide demonstrations, the Egyptian people are expressing their wish to see change.
Souhlasím s poznámkou, že se nejedná o vánoční stromek nebo seznam přání.
I agree with the comment that this is not a Christmas tree or wish list.
přání
volume_up
wishes {isim}
Jeho vytrvalé odmítání respektovat přání voličů zasluhuje důrazné odsouzení.
His relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Nová vláda jednoty by měla skutečně reprezentovat přání tuniské společnosti.
The new unity government should truly represent the wishes of Tunisian society.
Tato záležitost není na programu na základě přání italských poslanců.
It is not on the agenda due to the wishes of the Italian Members.
přání (ayrıca: chuť, prosba, touha)
volume_up
desire {isim}
Schvaluji přání vyjádřené ve zprávě, aby byly posíleny vnitrostátní parlamenty.
I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
Tato zpráva vyjadřuje skutečné přání přiblížit se k znalostní společnosti.
This report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
Je pochopitelné, že toto přání je zvláště silné u nových členských států.
It is understandable that this desire is particularly strong among the new Member States.
přání (ayrıca: tužba)
Jistě se zde jedná o inovace, ale těch nedosáhneme na základě přání.
Surely, this is about innovation, but you do not get that by wishing it.
Je příkladem našich přání sdílet zkušenosti a hodnoty, které jsou obecně platné v Evropě, a získat pro tyto hodnoty rozvojové demokracie v této oblasti světa.
This is an example of our wishing to share experience and values that are universal in Europe, and to win developing democracies in this region of the world over to those values.
Z mého pohledu věřím, že Národní zdravotní služba ve Spojeném království musí mít právo trvat na předchozím povolení pacientova přání využít lékařské péče v zahraničí.
From my own perspective, I believe that the National Health Service in the UK must have the right to insist on the prior authorisation by patients wishing to benefit from medical treatment abroad.
přání (ayrıca: ambice, ctižádost, touha, úsilí)
Sdílíme s vámi vaše přání postarat se o to, aby po slibech následovaly činy.
We share your ambition to ensure that promises are followed by deeds.
Zcela souhlasím a velmi doufám, že bude toto přání schváleno.
I fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.
K tomu, aby se přání stalo skutkem, potřebujeme ze všeho nejvíce politickou vůli, a to na obou stranách Středomoří.
What we need most to turn ambition into action is political will - on both sides of the Mediterranean.

İngilizce' de "přání" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechAni neodstraníme praní špinavých peněz nebo jiné s tím spojené kriminální aktivity.
Nor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
CzechHlasoval jsem proti rozhodnutí, neboť obsahuje příliš mnoho toužebných přání.
I voted against the resolution because it contains too much wishful thinking.
CzechÚčelem těchto kontrol hotovosti je boj proti praní peněz a jiné trestné činnosti.
These cash controls are aimed at fighting money laundering and other criminal activities.
CzechJak všichni víme, tyto společnosti jsou nástroji pro daňové úniky a praní špinavých peněz.
As we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
CzechA nakonec Parlament projevil přání, aby byla rozšířena oblast působnosti této směrnice.
Finally, Parliament wanted the scope of the directive to be extended.
CzechTady máme německého výrobce aut, která nám nabízí poskládání si auta podle přání.
Here's a German car manufacturer that gives you the opportunity to completely custom make your car.
CzechTakže během 6 měsíců se stala Evropa epicentrem praní špinavých peněz celého světa.
So, within six months Europe became the epicenter of the money-laundering activities of the world.
CzechNevíme, kdo bude novým prezidentem, ačkoli máme svá osobní přání.
We do not know who the new president will be, although I do have a personal preference.
CzechJe to něco, co by měl mít každý na svém seznamu přání, jelikož žijeme na vodní planetě.
This is something that should be on everybody's bucket list, because we live on an ocean planet.
CzechV diskusích je někdy obtížné odlišit naivní přání od vykalkulovaného pragmatismu.
In discussions it is sometimes hard to distinguish naïve wishful thinking from calculating pragmatism.
CzechNení to tedy nic víc, než jen politické gesto a zbožné přání.
It is therefore nothing more than a political gesture and wishful thinking.
CzechHymna by vyvrcholila voláním po společném sdílení vzpomínek a přání.
The anthem would have culminated in a call for the collective sharing of memories and desires.
CzechPraní špinavých peněz a organizovaný zločin zůstávají ve středu zájmu.
Money laundering and organised crime remain areas of concern.
CzechÚspěch byl stejně tak o uspokojení klíčových autorit, jako o uspokojení vlastních přání.
Success was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences.
CzechDomnívám se, že toto logo odráží spíše přání tohoto Parlamentu než požadavek spotřebitelů.
I think that is more to do with the ambitions of this building rather than what our consumers want.
CzechJá se sestávalo z příběhů, tužeb, snažení a přání.
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
CzechA věřím, že právě tímto směrem jdou i přání evropských občanů.
In the end, I believe that this is the way that the requests of European citizens are going.
CzechPadělání představuje rostoucí paralelní ekonomiku a umožňuje praní špinavých peněz ve velkém.
Counterfeiting is a growing parallel economy and one that allows for large-scale money laundering.
CzechDle vašeho přání byla část těchto směrnic přenesena do nové směrnice o interoperabilitě.
As you wished, a portion of these directives has been transferred to the new interoperability directive.
CzechObyvatelé Zimbabwe mají hluboko zakořeněné přání mít demokracii.
The people of Zimbabwe have a deep-seated longing for democracy.