"nutit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"nutit" İngilizce çeviri

CS nutit
volume_up
[nutím] {fiil}

Nikdo nebude Rusko ani nikoho jiného k takovému rozhodnutí nutit.
Nobody will force Russia to make such a choice or indeed any other.
Vy sociální demokraté chcete nutit lidi, aby žádali o předchozí povolení.
You Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
Nemůžeme do postupů vlády zasahovat ani vládu nutit, aby svou politiku změnila.
We cannot intervene or force a government to change its policy.
Přirozeně, že nemůže být cílem této směrnice nutit členské státy, aby alternativně přistoupily na pokusy s lidskými zárodky.
Naturally, the objective of this directive cannot be to compel Member States to accept testing on human embryos as an alternative.
Demokracie nás samozřejmě nutí brát výsledek z Irska v potaz, a my tak činíme.
Of course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
Globalizace nutí eurozónu, aby sehrála účinnou úlohu v oblasti finanční politiky.
Globalisation is compelling the euro area to play an effective role with regard to financial policy.
Are we going to oblige them to do so?
Při vší úctě k panu Guénotovi je právě toto bohužel svět, v němž nás zmíněné Smlouvy nutí žít.
With all due respect to Mr Guénot, that is unfortunately the world in which these Treaties oblige us to live.
Třebaže se ve zdravotnictví uplatňuje subsidiarita, právě infekční onemocnění žádné hranice nemají a nutí nás ke společným akcím.
Despite the subsidiarity of healthcare, infectious diseases know no boundaries and oblige us to take joint action.
nutit (ayrıca: dohnat, hnát, honit, jet)
Je tragické, že chudoba a beznaděj nutí lidi prodávat své orgány.
It is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
Pohyb mostu vás vlastně nutí srovnat krok, a tak ho dál pohánět.
You're actually forced by the movement of the bridge to get into step, and therefore to drive it to move further.
Války, diktatury, diskriminace, přírodní katastrofy a chudoba nutí lidi z Afriky a Asie utíkat do Evropy.
War, dictatorships, discrimination, natural disasters and poverty drive people from Africa and Asia to flee to Europe.
Obrázky nás často nutí zpochybňovat to, čemu věříme a naše zodpovědnosti jeden vůči druhému.
Images often push us to question our core beliefs and our responsibilities to each other.
Skutečně chápeme, že ti z nás, kteří žijí v rozvinutém světě, se musí opravdu nutit k eliminaci našich emisí.
We're understanding, in fact, that those of us who live in the developed world need to be really pushing towards eliminating our emissions.
. ~~~ A v podstatě začali ženy nutit do pracovního procesu.
But over the '70s and '80s, the South Korea government decided they wanted to rapidly industrialize, and so what they did was, they started to push women into the workforce.
Měnící se demografické ukazatele a prodlužování střední délky života nás nutí, abychom pro naše důchodové systémy vypracovali novou strategii.
Changing demographic indicators and longer life expectancies urge us to develop a new strategy with regard to our pension systems.
Nemyslíme si, že nastal čas, abychom se podívali do zrcadla a přestali nutit důchodce, hasiče, zdravotní sestry a učitele, aby si stále utahovali opasky?
Do we not think that it is time to look in the mirror and stop urging pensioners, fire-fighters, nurses and teachers to keep tightening their belts?
Je zde však také problém Blízkého východu a zároveň nás Lisabonská smlouva nutí přijmout ještě silnější a rozhodnější stanovisko ve prospěch Evropské unie.
However, there is also the problem of the Middle East and, at the same time, the Treaty of Lisbon urges us to adopt an even stronger and more decisive stance in favour of the European Union.
Ze strany zakládajících členských států je ale velmi nemoudré nutit nás zbývající, abychom smlouvu přijímaly, aniž bychom se zeptaly našich občanů.
It is incredibly unwise of the EU's old core states to coerce the rest of us without asking our citizens.
Mohou se objevit názory, že farmaceutické firmy nutí pacientské organizace, aby se zapojily do jejich marketingových plánů.
Some believe that pharmaceutical companies coerce patient organizations into conforming to their marketing agenda.
Za prvé zavedení trestnosti pro rodiče, kteří nutí své potomky k uzavření nedobrovolného sňatku, nepovažuji za účinné.
Firstly, I do not believe that prosecuting parents who coerce their children into forced marriages is effective.
nutit (ayrıca: přinutit)
nutit (ayrıca: urgovat)
Věříme, že vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem jsou všeobecně dobré a určitě mnohem lepší, než nás někdy nutí uvěřit mezinárodní tisk.
We believe that relations between the European Union and Russia are generally good and certainly much better than the international press would sometimes have us believe.

İngilizce' de "nutit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechZačněte na tom pracovat a přestaňte nutit ostatní, aby spáchali hospodářskou sebevraždu.
Get to work on this, and stop persuading others to commit economic suicide.
CzechJe nesmyslné je nutit, aby dávaly odpadky před dveře vždy až za čtrnáct dní.
It is crazy that they are forced to put out waste every two weeks.
CzechKaždého to bude nutit pracovat tak, aby byly splněny stanovené lhůty.
It will keep everyone working towards a series of set deadlines.
CzechAle když Irové v hlasování řekli "ne”, rozhodli jsme se pokračovat a nutit je hlasovat ještě jednou.
Yet when the Irish people voted 'no' we decided to continue and to make them vote again.
CzechEU nemá právo nutit jakoukoli zemi, aby zachovala nebo přijala zrušení trestu smrti.
It is not for the EU to bully any country into maintaining abolition or enacting abolition of the death penalty.
CzechDorozrci budou nutit vězně čistit zachodové mísy holýma rukama a plnit další ponižující úkoly.
Guards get prisoners to clean the toilet bowls out with their bare hands, to do other humiliating tasks.
CzechA nutit členské státy, aby přijaly právoplatnost sňatků homosexuálních párů by mohlo být ještě nebezpečnější.
And forcing Member States to accept the legality of same-sex marriages could be even more dangerous.
CzechMělo by nás to nutit ptát se ne pouze "Proč se válčí?" ale také "Proč máme mír?"
CzechEU by neměla vyvíjet žádný nátlak na rozvojové země a nutit je do liberalizace veřejných služeb.
The EU should not be putting any pressure here on developing countries and forcing them to liberalise public services.
CzechTo je však vnitrostátní předpis a Evropská unie není oprávněna nutit národní stát, aby to změnil.
However, this is a national rule and the European Union does not have the authority to make a national state change this.
CzechNesmíme klást netolerovatelnou zátěž na venkovský život nebo nutit lidi, aby opouštěli vyčerpané oblasti.
We must not place intolerable burdens on rural life or make people abandon areas already impoverished in themselves.
CzechNesmíme nadále nutit lidi opouštět zaměstnání.
CzechMyslím si, že je to drahý experiment a že Rakušané nemohou nutit nikoho v Evropě, aby touto cestou šel.
I would say that this was an expensive experiment and that the Austrians should not make anyone in Europe go down the same path.
CzechZejména státy EU musí sledovat a nutit členy Rady k plnění jejich povinností s cílem prosazovat lidská práva.
In particular, the EU States need to monitor and pressure Council members to fulfil their responsibilities to promote human rights.
CzechRozsudek by nás neměl nutit, abychom v budoucnosti i nadále schvalovali minimální standardy samostatně pro vysílané pracovníky.
The judgment should not entrap us into continuing to authorise minimum standards alone in future for posted workers.
CzechSkutečně chápeme, že ti z nás, kteří žijí v rozvinutém světě, se musí opravdu nutit k eliminaci našich emisí.
We're understanding, in fact, that those of us who live in the developed world need to be really pushing towards eliminating our emissions.
CzechZ tohoto hlediska nemáme právo ji nutit k podstupování zbytečných rizik, zejména při zásazích v rozvojových zemích.
From this point of view, we do not have the right to make it take unnecessary risks, particularly in its interventions in developing countries.
CzechMyslím, že jednoho dne přijmeme směrnici, která bude děti nutit nosit přilbu vždy, když půjdou ven, nebo nosit rukavice, když je zima.
One day, I think, we will pass a directive forcing children to wear a helmet when they go out or to wear gloves when it is cold.
CzechV této záležitosti je nanejvýš důležitá otázka rozdělení příjmů, protože nemůžeme nutit ani chudé evropské občany, aby jej platili.
Here, the matter of income distribution is extremely important, because we cannot make the poor people in Europe pay the bill either.
CzechNemá smysl oddělovat sousedství a politiku rozvojové spolupráce nebo nutit politiky, aby diskutovali o podrobnostech tohoto rozdělení.
It is pointless to try to demarcate the neighbourhood and development cooperation policies or to have politicians debate their details.