"nekompromisní" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"nekompromisní" İngilizce çeviri

EN

CS nekompromisní
volume_up
{sıfat eril}

nekompromisní (ayrıca: nehybný, neohebný, nepoddajný, nepružný)
volume_up
rigid {sıf.}
Současně se domnívám, že jsem byli příliš nekompromisní, když jsme najednou zastavili veškerou leteckou dopravu.
At the same time, I think that we were too rigid in shutting down all air traffic in one fell swoop.

İngilizce' de "nekompromisní" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechRovněž si můžete být jisti, že naše mise PVÚ do třetích zemí budou nekompromisní.
You can also be assured that our FVO missions to third countries will be very strict.
CzechSoučasné usnesení Parlamentu Komisi vyzývá, aby k této otázce zaujala nekompromisní postoj.
Parliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.
CzechOčekávám, že Evropský parlament bude v této oblasti zcela nekompromisní.
I would not want the European Parliament to be anything less than rigorous in this area.
CzechDoufejme, že komisař Šefčovič nám dokáže, že je v této věci nekompromisní a moderní.
Hopefully, Commissioner Šefčovič will show us that he is going to be very clear and progressive on this.
CzechOdpovědí jsou nekompromisní pravidla, která usměrňují i částky peněz, nebo obecný povinný rámec.
The answer is with very strict rules, regulating even sums of money, or in a general compulsory framework.
CzechMyslím si, že je načase přestat přešlapovat kolem tohoto tématu a být nekompromisní k vládám i k sobě.
I think it is time to stop pussyfooting around this issue and be tough with governments and tough with ourselves.
CzechNicméně si myslím, že bychom měli být nekompromisní, pokud jde o transparentnost při využívání evropských prostředků.
Nevertheless, I think we should be intransigent regarding transparency in the use of European funds.
CzechMěli bychom přestat říkat "musíme", a převzít nekompromisní odpovědnost, ať už s globálním souhlasem, či bez něj.
We should stop saying 'we must', and so take on this tough responsibility, with or without global agreement.
CzechMám jeden návrh: toto usnesení je nekompromisní a je to tak správné, ale není třeba kamenovat hříšníka.
I have a suggestion to make: this resolution is a rigorous one and it needs to be, but there is no need to kill the sinner.
CzechZachování druhů - zejména tváří v tvář známým podmínkám zabíjení - vyžaduje rozhodná a nekompromisní opatření.
Species conservation - especially faced with the known conditions of slaughter - demands decisive measures without compromise.
CzechMusíme tedy být v otázkách klimatu nekompromisní, neboť to pomůže prosazovat inovace, nejenom zlepšovat životní prostředí.
Therefore, we also have to be tough on climate issues, because that promotes innovation, not only a better environment.
CzechV jednání probíhajících v otázce Kypru předložilo Turecko prostřednictvím pana Talata nepřijatelné návrhy a zůstává nekompromisní a maximalistické.
In the talks being conducted on the Cyprus question, Turkey, via Mr Talat, has tabled unacceptable proposals and remains intransigent and maximalist.
CzechEvropská unie musí na mezinárodní scéně zaujmout stejně nekompromisní postoj k ochraně biologické rozmanitosti jako k boji proti změně klimatu.
The European Union must have the same aggressive approach in the international arena with regard to the protection of biodiversity as in the fight against climate change.
CzechJe choulostivý, neboť jeho příliš nekompromisní provádění by mohlo vážně ovlivnit jeho dopad a mohlo by představovat vážné důsledky pro sociální oblast a hospodářský cyklus.
It is delicate, because applying it too rigidly could genuinely affect the impact it has, and could have serious consequences for the social sphere and the economic cycle.
CzechMyslím si, že díky důsledné a nekompromisní metodologii a nezávislému, nestrannému dlouhodobému pozorování patří EU mezi nejdůvěryhodnější mezinárodní pozorovatelské organizace.
As a result, I think, of consistent, rigorous methodology and independent, impartial long-term observation, the EU ranks among the most credible international observer organisations.