"nečinnost" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"nečinnost" İngilizce çeviri

CS nečinnost
volume_up
{dişil}

1. genel

nečinnost
To je mnohem méně, než kolik by nás stála nečinnost - až 60 eur týdně.
This is much less than the up to EUR 60 per week that is the cost of inaction.
Nečinnost u předcházení padělání podporuje beztrestnost a jeví se jako cynický přístup.
Inaction as regards the prevention of counterfeiting promotes impunity and appears cynical.
Pasivní tolerance zla skrze nečinnost nebo lhostejnost.
Passive tolerance to evil through inaction or indifference.
nečinnost (ayrıca: neaktivnost, pasivita)
Nečinnost je mnohem destruktivnější, než by si mnozí z nás pomysleli nebo než si mnozí z nás uvědomují.
Inactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Nečinnost v tomto ohledu má přece vysokou cenu, a to nesmírné utrpení libyjských obyvatel.
After all, inactivity in this regard has a high price, namely, prolonging the major suffering of the Libyan people.
Nečinnost maďarských orgánů spolu s naší nevšímavostí na evropské úrovni bohužel přinesly své ovoce.
Sadly, the inactivity of the Hungarian authorities, coupled with our indifference at a European level, have borne fruit.
nečinnost (ayrıca: bezvládnost, lhostejnost, netečnost, ochablost)
ignoruje nečinnost a odmítání EU přijmout nezbytná rozhodnutí;
It disregards the EU's inertia and refusal to take the necessary decisions;
Všichni si jsme vědomi následků změny klimatu na lesy, avšak naše nečinnost při hledání řešení vážným způsobem ohrožuje jejich zachování.
We are, indeed, all aware of the consequences of climate change on forests, yet our inertia in finding solutions to them is putting their preservation in serious danger.
nečinnost (ayrıca: klid, rovnováha, zastavení)
nečinnost (ayrıca: lenost)
Neúspěch konference není důvodem pro nečinnost.
The failure of the conference does not justify idleness.
nečinnost (ayrıca: stagnace)
volume_up
doldrums {sad. çoğ.}
nečinnost

2. "vegetační"

nečinnost (ayrıca: klid)

İngilizce' de "nečinnost" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechVyvstává otázka subsidiarity, ale subsidiarita neznamená nečinnost.
There is the issue of subsidiarity, but subsidiarity does not mean doing.
CzechPodle mého názoru si Evropská unie nemůže dovolit nečinnost.
The European Union in particular cannot, in my opinion, continue to do nothing.
CzechMám však dojem, že to je jen zastírací plán, který má zakrýt vaši nečinnost.
However, I have the impression that this is just an umbrella concept to disguise your lack of action.
CzechNečinnost je v tomto případě zločin: neposkytnutí pomoci lidem v ohrožení.
The lack of action constitutes a crime: that of failing to provide assistance to persons in danger.
CzechAno, čelíme zostřující se mezinárodní konkurenci; tím ale nelze omlouvat nečinnost.
Yes, we face increasing international competition, but that is no excuse to shy away from taking action.
CzechProjevovala se určitá pasivita a nečinnost a pan Van Rompuy se měl v této věci chopit iniciativy.
There was some sitting back and doing nothing and Mr Van Rompuy ought to have taken the lead on this matter.
CzechNečinnost nebo zanedbávání nejsou, podobně jako státní tajemství, přijatelné v případě, když jde o lidské zdraví.
Sloth or negligence, like State secrets, are not acceptable where people's health is concerned.
CzechJinak by se totiž mohlo zdát, že obtížná jednání ve WTO využívá jako výmluvu pro svou nečinnost.
Otherwise, it would seem as if the difficult negotiations in the WTO are being used as an excuse for the lack of action.
CzechVíme, že nečinnost by v tomto směru znamenala, že následky budou mnohem větší než náklady na preventivní opatření.
We know that failure to act means that the consequences will be much graver than the costs of preventative measures.
CzechMělo by být jasně řečeno, že v určitém smyslu znamená jejich nečinnost a nedostatečná reakce, že nesou v těchto případech svůj díl odpovědnosti.
It should be said clearly that there is a certain sense in which their failure to act and their lack of reaction mean they share responsibility for these things.
CzechJá osobně mám tedy obavy, že tyto mimořádné obchodní preference budou vypadat jako odměna pákistánské vládě za její nečinnost v tomto ohledu.
So, speaking personally, I am concerned that these emergency trade preferences will appear to reward the Pakistani Government for its lack of action in this respect.
CzechEvropská komise se musí zamyslet nad tím, k jakým problémům vede její nezodpovědné jednání a nečinnost v dobách krize, jíž jsme dnes svědkem.
The European Commission must think hard about the problems it causes with its irresponsible actions or its failure to act at times of crisis such as we are seeing now.
CzechDále pak nevydání doporučení či stanoviska v případě, že je k tomu orgán Společenství povinen, může být důvodem k žalobě na jeho nečinnost.
Furthermore, if a Community body does not issue a recommendation or does not express an opinion in cases where it is obliged to do so, it can be accused of being passive.
CzechNečinnost působí vážné problémy mnohým lidem, hlavně v rozvojovém světě, proto je správné, aby OSN s naší podporou nyní jednala.
Failure to act will cause serious problems for many people, particularly in the developing world, which is why it is right that the United Nations, with our support, should act now.
CzechVšichni víme, že pro nás pro všechny, včetně mnoha lidí ve Spojeném království, by v tomto případě byla nečinnost mnohem dražší než podniknutí tohoto kroku.
We all know that for all of us, including many people in the United Kingdom, doing nothing in this case would be much more expensive than taking this step.
CzechEvropský soudní dvůr rozhoduje ve věci žaloby pro nečinnost podané Evropským parlamentem na Evropskou komisi v oblasti společné dopravní politiky.
The European Court of Justice rules on the action for failure to act submitted by the European Parliament against the European Council on the common transport policy.
CzechNejhorší pro íránské občany by však, pane předsedající, nebyl nedostatek způsobený těmito sankcemi; nejhorší by bylo naše mlčení, naše nečinnost.
However, the worst thing for Iranian citizens, Mr President, would not be the shortages caused by these sanctions; the worst thing would be our silence, our failure to act.
CzechCena za nečinnost na evropské i vnitrostátní úrovni z hlediska hospodářské, společenské a kulturní integrace romské populace je stále zjevnější.
The cost of the absence of action at European and national level as regards the economic, social and cultural integration of the Roma population has become ever more obvious.
CzechTakováto vláda je odsouzeníhodná, neboť její nedávné jednání poukazuje na absolutní nečinnost a lhostejnost vůči občanům, což znamená očividné porušení lidských práv.
Such a government is worthy of condemnation, as its recent actions demonstrate absolute inefficiency and indifference towards citizens, which is an obvious breach of human rights.