"navrhnout" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"navrhnout" İngilizce çeviri

CS navrhnout
volume_up
[navrhnu] {fiil}

Navrhnout umělou nohu pro takové podmínky je ovšem výzvou.
You have to design an artificial foot for such conditions. ~~~ A challenge, of course.
Tohle tě donutí myslet na to, jak navrhnout to vybavení pro velké vzdálenosti od bezpečí základny.
So it makes you think about how to design your equipment for long range, away from a safe haven.
Jinými slovy, myslel jsem, že dokážu navrhnout experiment a zjistit, jestli oxytocin dělá lidi morální.
In other words, I thought I could design an experiment to see if oxytocin made people moral.
Komisi chceme navrhnout akční plán, který nám měla navrhnout ona.
We are going to propose to the Commission the action plan that it should have proposed to us.
Dnešní rozprava měla široký záběr a pomůže nám navrhnout metodiku.
Today's debate was on a broader scale and it will help to propose a methodology.
Je Komise připravena navrhnout podobná opatření i v dalších regionech?
Is the Commission prepared to propose similar measures in other regions?
Musíme navrhnout efektivní politiku sousedství, jež dostojí svému jménu.
We must devise an efficient neighbourhood policy worthy of the name.
Je nutné navrhnout a určit cestu, která nás obecně řečeno povede přímo středem.
It is necessary to devise and to identify a route that takes you, broadly speaking, down the middle.
Na závěr, členské státy by měly navrhnout systém společných veřejných zakázek na očkovací látky.
Finally, it would seem appropriate to devise a system of joint public procurement of vaccines by Member States.
navrhnout (ayrıca: sestavit, stihnout, uspořádat)
Je poměrně snadné navrhnout a uvést v praxi opatření v těchto otázkách.
It is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Pro obnovu volně žijící populace lososa je zapotřebí navrhnout speciální program.
We need to draw up a special programme for the recovery of wild salmon.
Každá země bude mít za povinnost navrhnout svůj vlastní plán podle pravidel stanovených ve směrnici.
Each country will be obliged to draw up its own plan following the guidelines defined in the Directive.

İngilizce' de "navrhnout" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechCo můžeme navrhnout my, je rozhodně mnohem přitažlivější, než co navrhuje Rusko.
What we have on offer is definitely more attractive than what Russia is proposing.
Czech(FI) Paní předsedající, navrhnout rozpočet na příští rok bude náročným úkolem.
(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
CzechV některých oblastech se již dnes podařilo odhalit rezervy a navrhnout zlepšení.
In some areas savings have already been identified and improvements proposed.
CzechMy v Evropě musíme navrhnout zásadní pakt pro evropské investice do úspory energie.
We in Europe must develop a major pact for European investment in energy saving.
CzechTo je jedna z deformací trhu, pro kterou musí jednací kolo z Dohá navrhnout řešení.
This is one of many market distortions for which Doha must provide a solution.
CzechProto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy, kterou jsem koneckonců pomáhal navrhnout.
This is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
CzechKromě toho očekáváme právní předpis, který má navrhnout Evropská komise.
In addition, we are waiting for the European Commission's proposed legislation.
CzechSystém je dokonce natolik chytrý, že dokáže navrhnout nejbezpečnější způsob jak vůz řídit.
The system is also smart enough to figure out the safest way to operate the car.
CzechK jejím hlavním úkolům patří navrhnout konečné znění první ústavy EU.
Its principal task is to draft the final version of the EU's first constitution.
CzechSouhlasím s tím, co tu zaznělo od ostatních, že Rada musí navrhnout ambiciózní závěry.
I agree with everyone who says that the Council must draw some ambitious conclusions.
CzechProto jsme museli uskutečnit naše diskuse a navrhnout texty ve velmi krátké lhůtě.
Hence, we had to accomplish our discussion and texts in an extremely short period of time.
CzechPředmětem tohoto dokumentu je navrhnout řešení pro radikální přehodnocení této politiky.
This text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
CzechPane úřadující předsedo Rady, chtěl bych vám něco praktického navrhnout.
Mr President-in-Office of the Council, I would like to make you a practical proposal.
CzechProto musíme navrhnout významné zjednodušení právních předpisů EU.
That is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
CzechTo je ten hospodářský model, který by Evropa měla navrhnout Evropanům?
Is this the economic development model that Europe should be proposing to Europeans?
CzechA přesně to chceme spolu s několika kolegy zde v Parlamentu navrhnout.
That is what we, together with several fellow Members, are proposing here in Parliament.
CzechEU se musí vydat cestou, kterou jí vytyčil Parlament, a navrhnout alespoň 30 miliard EUR.
The EU must simply follow Parliament's lead and come forward with at least EUR 30 billion.
CzechO tom by musel rozhodnout předseda, ale mohu mu to jistě navrhnout.
That is a decision for the President, but I shall certainly make that suggestion to him.
CzechNyní se v Etiopii pokoušíme navrhnout první organizovanou etiopskou komoditní burzu.
Now, in Ethiopia, we're in the process of designing the first organized Ethiopia Commodity Exchange.
CzechMoje skupina je přesvědčená, že Komise by měla jít ještě dále a navrhnout konkrétnější opatření.
My group feels that the Commission should go still further and take more specific measures.