"nastínit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"nastínit" İngilizce çeviri

CS nastínit
volume_up
[nastíním] {fiil}

Nakonec bych chtěl nastínit priority pro schůzku na nejvyšší úrovni a pro bezprostřední budoucnost.
Finally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Mohla by Komise nastínit současnou situaci, pokud jde o žádost Turecka o přistoupení k EU?
Could the Commission please outline the current situation regarding Turkey's application to join the EU?
Můžete nastínit, jaké jsou cíle této konference a čeho by francouzské předsednictví chtělo dosáhnout?
Can you outline the set objectives of this conference and what the French Presidency would like to achieve?

İngilizce' de "nastínit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechChci vám jen stručně nastínit, čeho jsme dosáhli a o co usilujeme.
I just want to give you a sense of what we have achieved and what we are looking for.
CzechNáš výbor se pokusil nastínit, jaká bude cena společných politických rozhodnutí.
Our committee has attempted to give some indication of how much joint political decisions will cost.
CzechByla bych ráda, kdyby mohla Komise ještě jednou nastínit, jaký je současný stav.
I would be pleased if the Commission could once again give us an idea of what the current situation is.
CzechTato zpráva si proto klade za cíl nastínit různé možnosti.
The purpose of this report, therefore, is to set out various possibilities.
CzechDovolte mi nastínit hlavní témata diskuse, kterými se budou zabývat hlavy států a vlád.
Allow me to set out the main subjects of discussion to be addressed by Heads of State and Government.
CzechPak můžeme nastínit naše závěry a učinit rozhodnutí do budoucna.
Then we can draw our conclusions and take decisions for the future.
CzechMůžete rovněž nastínit využití těchto peněz na podobné projekty?
Can you also envisage using this money for similar projects?
CzechV této zprávě jsme se pokusili nastínit konstruktivní přístup.
We tried to table a constructive approach in this report.
CzechMohla byste nám prosím tento integrovaný přístup nastínit?
Please would you give a clue about that integrated approach?
CzechJe nutné nastínit nějaký širší výhled s cílem přebudovat nebo se pokusit přebudovat určitý evropský sen.
Some broad prospects must be outlined in order to rebuild or attempt to rebuild a kind of European dream.
CzechMůže Rada nastínit, v jakém stavu se nacházejí jednání o přistoupení s Chorvatskem?
Can the European Council make a comprehensive statement outlining how Croatia's efforts to join the European Union are proceeding at present?
Czech. - Paní předsedající, jménem Výboru pro mezinárodní obchod bych chtěla nastínit, co je tu v sázce.
author suppleant. - Madam President, on behalf of the Committee on International Trade, I would like to set out what is at stake here.
CzechZdá se, že tato zpráva se snaží nastínit hlavní body dalšího dokumentu připravovaného v souvislosti se summitem o změně klimatu (COP 16).
This report seems to be trying to sketch out the main points of the next document to be prepared in connection with the climate change summit (COP 16).
CzechProto jsem také podpořil zprávu kolegy Schmitta, která se snaží nastínit možné problémy v oblasti vzdělávání, kterými je zapotřebí se zaobírat.
I too have therefore backed the report of Mr Schmitt, which attempts to identify potential problems in the area of education that must be tackled.
CzechMá pouze nastínit Radě, a tudíž vysokému představiteli, jenž bude jmenován, několik scénářů, jakýchsi cest, kterými se lze ubírat.
It is intended merely to point out a few courses of action, a path of some kind to follow, to the Council and thus to the High Representative who will be appointed.
CzechV tomto ohledu jsou velmi důležité výjimky, jejichž udělení bude vycházet z jasných kritérií, které musí Komise nastínit ve svých pokynech.
In this respect, derogations are extremely important, and can be made on the basis of clear criteria that need to be outlined by the Commission based on guidance.
CzechMohla by Komise nastínit, jaká opatření hodlá přijmout s cílem podpořit přístup k vysokorychlostnímu internetu v celé Evropské unii, zejména ve venkovských oblastech?
Can the Commission clarify what measures it intends to take in order to promote high-speed Internet access throughout the territory of the European Union, especially in rural areas?
CzechPane předsedající, dámy a pánové, dosud jsme hovořili o nutnosti rychle nastínit společnou energetickou politiku EU pouze pro případ, že dojde ke krizi, jak tomu nastalo zimě roku 2009.
Mr President, ladies and gentlemen, until now, we have discussed the need to quickly draft a common EU energy policy only when a crisis occurs, like the one in the winter of 2009.