"napravit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"napravit" İngilizce çeviri

CS napravit
volume_up
[napravím] {fiil}

Budeme se to snažit napravit při přezkoumání balíčku reforem telekomunikací.
We will seek to remedy this when we examine the Telecommunications Regulatory Package.
Tuto zbraň musíme použít tehdy, není-li jiná cesta jak napravit porušování práva.
This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
Evropský režim soukromého umisťování může tuto situaci napravit.
A European private placement regime can remedy that situation.
To je také jedním z problémů, které jsme se dnes snažili svými novými myšlenkami napravit.
This is also one of the problems we have tried to rectify with our new ideas.
Byla by to pro Evropu ostuda, kdybychom to nedokázali napravit.
It would be a disgrace for Europe if we did not rectify this.
To je chyba, kterou musíme napravit a nyní nastal čas to udělat.
This is a mistake that we must rectify, and now is the time to do so.
Agentura musí tyto nedostatky napravit a informovat Evropský parlament, jak je stanoveno.
The Agency must redress these deficiencies and inform the European Parliament as laid down.
Agentura musí tuto situaci napravit a informovat Evropský parlament o přijatých opatřeních.
The Agency must redress this situation and inform the European Parliament on the actions taken.
Jedním z témat slyšení bylo napravit nespravedlnost, a spravedlnost bez pravdy není možná.
One theme of the hearing was redress for injustice, and it is not possible to have justice without truth.
napravit
To je nepřijatelná diskriminace, kterou je třeba napravit.
This is unacceptable discrimination that must be put right.
To by členské státy Evropské unie měly napravit.
This is something that the Member States of the European Union should put right.
Tuto chybu musíme urychleně napravit, pane komisaři.
This should be put right quickly, Commissioner.
napravit (ayrıca: nastavit, nastavovat, nařídit, položit)
Nastal čas napravit reputaci Spojených států, ale i Evropy.
It is time to set the record right; both in the United States and in Europe.
Mohli by věci napravit při druhém hlasování o uvádění pesticidů na trh.
They could set things right in the second vote on the marketing of pesticides.
Díky založení služby pro vnější činnost máme možnost to napravit.
The setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
napravit (ayrıca: reformovat)
Řecko přijalo ambiciózní program, jak napravit svůj schodek a jak reformovat svou veřejnou správu a hospodářství.
Greece has adopted an ambitious programme to correct its deficit and to reform its public administration and its economy.
Neměli bychom si proto namlouvat, že můžeme napravit své chyby, aniž bychom reformovali systém.
Therefore, we should not delude ourselves into thinking that we can correct our mistakes without reforming the system.
V současnosti probíhající revize společné zemědělské politiky má napravit problémy, které vznikly reformou v roku 2003, zejména pokud jde o zrušení přímých plateb.
The revision of the CAP currently in progress must correct the problems created by the 2003 reform, particularly as regards the uncoupling of direct payments.
napravit
napravit
napravit (ayrıca: opravit, spravit, upevnit, vylepšit)

İngilizce' de "napravit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechJsem však také přesvědčen, že musíme napravit chyby, jichž jsme se v Iráku dopustili.
I believe, however, that we must also make up for the mistakes we committed there.
CzechDobrá zpráva je, že lze všechny napravit a podnikají se za tím účelem kroky.
The good news is that they can all be remedied and action is being taken to do this.
CzechNávrh, o kterém dnes jednáme, je novou možností tento problém z části napravit.
What we have on the table today is a fresh opportunity to correct part of that problem.
CzechJsem přesvědčena, že s chystaným balíčkem PNR máme jedinečnou možnost to napravit.
I believe with the forthcoming PNR package we have a unique opportunity to get it right.
CzechNení zde ani jeden zástupce, a tento nedostatek bychom měli do příštího roku napravit.
There is not a single person present, and we should try to correct that for next year.
CzechDošlo-li k chybám, pojďme je napravit a zajistit, že se nikdy nestanou znovu.
If mistakes have been made, let us put them right and ensure that it never happens again.
CzechJednání v Cancúnu je příležitostí, jak to napravit; nepropásněme znova tuto příležitost!
Cancún is an opportunity to do things better; let us not miss it yet again.
CzechVlády si uvědomují, že jde o hodně pro státní ekonomiky, ale netuší, jak to napravit.
Governments realize that it's a big deal for our economies, but don't know how to fix it.
CzechBohužel sport a turistika byly vyloučeny a já jsem přesvědčena, že to je třeba napravit.
Unfortunately, sport and tourism were excluded and I believe this should be corrected.
CzechNATO má příležitost napravit chyby, které udělala Evropská unie.
NATO has the opportunity to correct mistakes that are made by the European Union.
CzechJe proto třeba zajistit možnost zvrátit a napravit rozhodnutí, bez ohledu na to, jaké bude.
Whatever decision we take now, reversibility and retrievability are therefore required.
CzechSkutečnost je taková, že dnešním rozhodnutím můžeme tuto chybu napravit.
The fact is that, through our decision today, we can undo this error.
CzechSnažili jsme se to v Tabling Office napravit a také to napraveno bylo.
We tried to correct this in the Tabling Office, and it was corrected.
CzechPokud dosáhneme změny Smlouvy, bude možné to napravit dodatečně.
If we get the change to the treaty, this will be rectified retrospectively.
CzechTo nelze napravit následně s pomocí mechanismů dohledu a kontroly.
This cannot be rectified ex post by mechanisms of oversight and control.
CzechJedná se o jeden z problému, který máme a který bychom my v Parlamentu možná mohli napravit.
This is one of the problems that we have, and which we in Parliament could perhaps improve.
CzechMyslím, že ukazuje na to, že existuje problém, který je nutné napravit.
I think it shows that there is a problem which needs to be fixed.
CzechCílem sociální politiky EU je napravit nejvýraznější nerovnosti v evropské společnosti.
The aim of the EU’s social policy is to correct the most glaring inequalities in European society.
CzechTo znamená, že se můžeme věnovat pečlivému zvážení způsobů, jak napravit chyby, které byly učiněny.
This means that we can take time to consider carefully how to correct the mistakes made.
CzechMěli bychom se pokusit napravit problémy, které jsme způsobili.
As we do, we should try and tidy up the problems that we have caused.