"nařídit" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"nařídit" İngilizce çeviri

CS nařídit
volume_up
[nařídím] {fiil}

Nezbytnou součástí účinného vymáhání je to, aby soudy mohly reagovat rychle a jako prozatímní opatření nařídit zpřístupnění majetku dlužníků a jeho zmrazení.
A necessary component of effective enforcement is that the courts may, as an interim measure, act swiftly to order disclosure and freezing of the debtor's assets.
Nezbytnou součástí účinného vymáhání je to, aby soudy mohly reagovat rychle a mohly jako prozatímní opatření nařídit zpřístupnění majetku dlužníků a jeho zmrazení.
A necessary component of effective enforcement is that the courts may, as an interim measure, act swiftly to order disclosure and freezing of the debtor's assets.
Navíc aby bylo možné zaručit účinné vymáhání, musí být soudy schopny v rámci opatření prozatímní právní ochrany nařídit zpřístupnění a zmrazení majetku dlužníka.
Moreover, to guarantee effective enforcement the courts must be able to order the disclosure and freezing of the debtor's assets within the context of measures to provide interim legal protection.
nařídit (ayrıca: napravit, nastavit, nastavovat, položit)
Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů.
The employer may instruct the employee to work overtime only for compelling operational reasons.
nařídit (ayrıca: vyhlásit)
Důvěru nelze nařídit nebo schválit právním předpisem; závisí do značné míry na chování orgánů.
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Confidence can neither be decreed nor purchased.
It must be created, it cannot be decreed!

İngilizce' de "nařídit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechV opačném případě můžete aplikaci Chrome nařídit okamžité zastavení skriptu.
Otherwise, you can tell Chrome to stop the script immediately.
CzechDůvěru nelze nařídit nebo schválit právním předpisem; závisí do značné míry na chování orgánů.
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
CzechJe pravda, že tuto změnu nelze nařídit zvenčí.
Czech(Smích) A tak se pokusil to nařídit.
(Laughter) So, actually, he tried making it compulsory.
CzechDůvěra se nedá ani nařídit, ani koupit.
CzechMůžeme to podpořit; nemůžeme to nařídit.
CzechNení možné ji nařídit!
CzechSoucit nezle nikomu nařídit.
CzechNemůžeme celé sedmadvacítce nařídit radikální řešení.
Let us not forget that, in this case, the aim is to establish minimum thresholds, and that we cannot impose radical solutions on the 27.
CzechNeměli bychom již teď nařídit výrobcům, aby vyvinuli systémy varující, že se blíží auto, a standardně je instalovali do vozidel?
Should we not already be putting an obligation on producers to develop systems which warn that a vehicle is approaching and to install them as standard?
CzechNa jednu stranu potřebuje Evropská unie opatření proti Íránu a je třeba nařídit takové sankce, které zasáhnou hlavní představitele režimu.
On the one hand, the European Union needs a policy towards Iran and it needs to impose sanctions that will hurt the main representatives of the regime.
CzechPaní komisařko, byla jste nucena nařídit maximální ceny roamingu a minulý týdne jste prohlásila, že to možná budete muset udělat i u elektronické pošty.
(FR) Commissioner, you have had to impose maximum prices for roaming, and you said last week that you might be forced to do the same for e-mailing.
CzechNemohu to nařídit, ale jsem pro a věřím, že pomalu ale jistě překonáme prodej práv v rámci národa a posuneme se k prodeji práv na úrovni Evropy.
I cannot impose it, but I favour it, and I believe that slowly but surely we will move beyond the national selling of rights to the European selling of rights.
CzechPokud jde o vlastní rozpočet Parlamentu, i když máme závažné potřeby, musíme brát v úvahu hospodářskou situaci a sobě samým nařídit významná omezení.
When it comes to Parliament's own budget, even if we have significant needs, we must take account of the economic situation and impose major constraints on ourselves.
CzechMalajská vláda nedávno rozšířila seznam trestných činů o další zločiny, které se bitím trestají, takže ho lze nařídit již celkem za 66 různých deliktů.
The Malaysian Government has recently added yet more crimes to the list of those punishable by caning, and the punishment is meted out for as many as 66 different misdemeanours.
CzechTváří v tvář hlouposti spekulantů musí Evropa trhům, které jsou opravdu příliš hamižné, nařídit větší transparentnost a více skutečné regulace.
Confronted as it is with the stupidity of the speculators, Europe must impose more transparency and more practical regulation on the markets, which really are too greedy, Madam President.
CzechV konečném důsledku jde o to, že musíte předpokládat, že když tyto standardy přijme několik států, budete je muset povinně nařídit v celé Evropské unii.
At the end of the day, this means you have to assume that, once a few states have adopted these standards, you will have them imposed on a compulsory basis throughout the European Union.
CzechMimoto je potřeba nařídit příjemcům finančních prostředků, aby aktivně bojovali proti selektivnímu genderovému přístupu, pokud jde o děti narozené v některých asijských zemích.
Furthermore, the mandating of those receiving funding to actively combat sex-selective gender imbalance for babies born in certain Asian countries is to be welcomed.
CzechVyslali jsme tedy na Mars vesmírnou sondu nazvanou Phoenix, která přistane za sedmnáct dní, sedm hodin a dvacet vteřin od této chvíle (květen 2008), můžete si tedy nařídit hodinky.
So we have a spacecraft which is heading towards Mars, called Phoenix, and that spacecraft will land 17 days, seven hours and 20 seconds from now, so you can adjust your watch.