"mínus" için Çekçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin minus, minus
CS

"mínus" İngilizce çeviri

CS

mínus {nötr}

volume_up
1. Matematik
Při posunu času dozadu zadejte před počet hodin znaménko mínus (-).
To make the new time earlier, type a minus sign (-) before the number.
Použití znaménka minus zobrazí pouze ty webové stránky, kde není uvedené slovo obsaženo.
Using a minus sign will retrieve webpages that don't include the word.
Chcete-li některé stránky z vyhledávání vyloučit, použijte před operátorem znaménko mínus.
To exclude pages from your search, use a minus sign before the operator.

İngilizce' de "mínus" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPozměňovací návrh 10 - náš návrh - se týká upřesnění podmínek pro minus 40.
Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
CzechRáda bych změnila své hlasování o pozměňovacích návrzích 13 a 14 - má tam být mínus, nikoli plus.
I would like to amend my vote on Amendments 13 and 14 - it should have been a minus not a plus.
CzechProto je návrh na používání mínus mnohem jednodušší a jasnější.
Therefore the proposal to use minus is much simpler and clearer.
CzechVáš tým vyhrává, pokud (a) dosáhne 500 bodů nebo (b) tým protihráčů dosáhne mínus 200 bodů.
Your team wins when either (a) it has 500 points, or (b) the opposing team reaches negative 200 points.
CzechMnoho let činil rozpočet Evropské unie plus/mínus 1 % HDP.
For many years, the EU budget amounted to plus/minus 1% of GDP.
CzechZměňte libovolné nastavení kliknutím na tlačítko plus (+) nebo minus (-) a potom klikněte na tlačítko Uložit.
Click the plus (+) and minus (-) buttons to change any of the settings, and then click Save.
CzechProto je vcelku zbytečné doplňovat ještě symbol plus/minus.
So there is not much point in adding a plus/minus symbol.
CzechNastavím tam tříčárkované A, plus mínus.
Set it up to around A, above A, above A. There's an A, more or less.
CzechTakže na mínus 271 stupních - chladněji než je vesmírný prostor mezi hvězdami, tyto dráty mohou vést takový proud.
So at minus 271 degrees, colder than the space between the stars, those wires can take that current.
CzechVolební seznam S&D by měl být: minus, plus, plus.
The S&D voting list should read: minus, plus, plus.
CzechRád bych vám připomenul, že Maďarsko je zemí, která využila rozpočtový schodek na nejvyšší míru: mínus 5 %.
I would like to remind you that Hungary is the country that has used the budget deficit to the greatest degree: minus 5%.
CzechA další rok -- 100 dolarů, plus-minus rok.
CzechJe to pouze potvrzení skutečnosti, že úplnost (veškerost) nemůže být oddělena od vás, nemůže být "mínus vy".
There's no choice in this: that only confirms the reality that the wholeness cannot be different from you, cannot be minus you.
CzechPůjdeme z hloubky zhruba mínus 2600 metrů -- což je něco přes 8600 stop pod zemí -- a 30 kilometrů od vstupu.
We're going to be shooting from minus 2,600 meters -- that's a little over 8,600 feet down -- at 30 kilometers from the entrance.
CzechCTRL+ZNAMÉNKO PLUS (+) nebo CTRL+ZNAMÉNKO MÍNUS (-)
CzechJestliže chceme být ambiciózní, musíme své cíle zpřísnit a zvýšit je aspoň na minus 30 %, nebo raději minus 40 %.
If we want to be ambitious, we need to make our targets more stringent and bring them up to at least -30%, and preferably -40%.
CzechCTRL+PLUS (+) nebo CTRL+MÍNUS (-)
CzechZa prvé, že pro lidi, kteří dávali nerozumné sliby v nedávném referendu v Irsku, neexistuje žádné morální ohrožení či nějaké minus.
One is that there is no moral hazard and no downside for people who made reckless promises in the recent referendum in Ireland.
CzechČistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2,
The Eurosystem’s net lending to credit institutions (asset item 5 minus liability items 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 4) increased by EUR 1.5 billion to EUR 441.5 billion.
CzechPředložili jste číslo minus 2,77 %, což je však jen zástěrka pro vnitrostátní parlamenty, které s těmito záležitostmi nejsou obeznámeny.
You presented a figure of minus 2.77%, but that is pure nonsense to the national parliaments that are unfamiliar with this.