"konstatovat" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"konstatovat" İngilizce çeviri

CS konstatovat
volume_up
[konstatuji] {fiil}

konstatovat (ayrıca: stanovit, tvrdit, ustanovit, uvést)
Z tohoto důvodu můžeme jasně konstatovat, že předpovědi o budoucnosti byly mylné.
For this reason we can state clearly that mistakes were made in anticipating the future.
Zákonodárci se nesmí bát konstatovat tvrdé skutečnosti při pohledu na potenciální dopady.
Legislators must not be afraid to state harsh realities when looking at potential impacts.
Dnes musíme konstatovat, že ke změnám nedošlo.
Today, we have to state that these changes have not taken place.

İngilizce' de "konstatovat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPo roce jsme nuceni konstatovat, že jsme se dosažení tohoto cíle nepřiblížili.
One year on, we are obliged to note that we are far from achieving this objective.
CzechSměrnice o azylu nabyla účinnosti již v roce 2003 a lze konstatovat, že funguje.
The directive concerning asylum has been in force since 2003 and is working.
Czech(SL) Byla bych ráda, kdybych mohla konstatovat, že počet rozvodů v Evropě klesá.
(SL) I would like to be able to say that the number of divorces in Europe is declining.
CzechJistě lze konstatovat, že průmyslové zemědělství není k životnímu prostředí šetrné.
Certainly, one can agree that industrial agriculture is not environmentally friendly.
CzechTo však nelze konstatovat o Maďarsku, kde byla slovenská menšina krutě asimilována.
This cannot be said about Hungary, where the Slovak minority was brutally assimilated.
CzechTěší mne, že mohu konstatovat, že členské státy náš dokument s návrhy zaujal.
I am pleased to say that the Member States have received our options paper with interest.
CzechNicméně jménem své skupiny musím konstatovat, že výsledkem jsme zklamáni.
I must say, however, on behalf of my group, that we are disappointed with the result.
CzechJe velmi důležité od počátku konstatovat, co Parlament smí a nesmí.
It is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.
CzechAle přesto bych chtěl konstatovat několik věcí a odpovědět na několik otázek.
However, I would like to say a few things and reply to some questions.
CzechS potěšením mohu konstatovat, že se zdá, že již existuje plán územního využití této oblasti.
I am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
CzechZ hlediska právních předpisů nemohu konstatovat nic jiného, než že naše práva byla rozšířena.
I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.
CzechMám-li hovořit o své zprávě, musím konstatovat, že jsme neměli snadný úkol.
Concerning my report, I have to say that we did not have an easy task.
CzechBohužel musím konstatovat, že v Dessově zprávě taková věc obsažena je.
Unfortunately, I have to say that the Dess report contains such a proposal.
CzechMůžeme jen konstatovat, že i v této oblasti pan Barroso přináší jen slova a nikoli činy.
We can only conclude that in this area, too, Mr Barroso delivers only words, not action.
CzechMusím také konstatovat, že ani škody způsobené bombardováním nebyly příliš rozsáhlé.
I must also say that the damage from the bombing was not extensive.
CzechNyní musíme ke své lítosti konstatovat, že do dvou let tohoto cíle nedosáhneme.
Now, to our regret, we have to say that that aim is not going to be achieved in two years' time.
CzechA s ohledem na špatné vládnutí během posledních 40 let, můžeme konstatovat, že se neudrží.
And with bad governance historically, over the last 40 years, it hasn't.
CzechMůžeme proto opět konstatovat, že Rada nepředložila náležité dokumenty.
We can say, therefore, that once again the Council has not presented the right documents.
CzechNejdříve mi dovolte konstatovat, že se zde ve skutečnosti nejedná o žádný etnický konflikt.
Firstly, allow me to say that there is, really, no ethnic conflict here.
CzechAle přesto chci konstatovat, že pražský summit je mimořádnou událostí.
However, I wish to say that the Prague summit is an exceptional event.