"hustě" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"hustě" İngilizce çeviri

CS hustě
volume_up
{zarf}

hustě
Je těžké si představit, jak by se to udělalo v hustě obydlených oblastech Evropy.
It is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Na tomto hustě osídleném kontinentu přináší každá jaderná elektrárna následky pro sousední země.
On this densely populated continent, every nuclear power plant has consequences for neighbouring countries.
Bez opatření tohoto druhu nebude možné pěstovat rostliny v hustě osídlených oblastech s intenzivním využíváním půdy.
Without measures of this kind it becomes impossible to grow plants in densely populated areas where soil use is intensive.
hustě (ayrıca: silně, těžce)
V den, kdy jsme Kodaň opouštěli, hustě sněžilo a v jednacích sálech byla mimořádná zima.
The day we left Copenhagen it was snowing heavily and it was extremely cold in the meeting rooms.
hustě (ayrıca: blízko, důkladně, podrobně, pozorně)
hustě (ayrıca: silně, tlustě)
volume_up
thick {zarf}
hustě

İngilizce' de "hustě" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechMáme 1,4 milionu hustě rozmístěných neefektivních základových stanic.
We have 1,:,4 million expensively deployed, inefficient radio cellular base stations.
CzechVe svých 62 odstavcích na čtrnácti hustě popsaných stranách poskytuje množství materiálu k přemýšlení.
With its 62 paragraphs and 14 dense pages, it provides much food for thought.
CzechOba byly hustě obydlené chudými lidmi různých etnik a byly zdroji kulturních inovací: třeba hip-hopu a jazzu.
Both were largely populated by poor people of color, both hotbeds of cultural innovation: think hip-hop and jazz.
CzechJakmile přiblížíme na jeden z těchto fialových neuronů, vidíme, že jeho vnější membrána je hustě pokryta mikroskopickými póry.
As we zoom in on one of these purple neurons, we see that its outer membrane is studded with microscopic pores.
CzechMnozí z nich jsou, ze zjevných důvodů, vnitřně vysídlení a nyní žijí v oblastech hustě osídlených menšinovými skupinami.
Many of them are, for obvious reasons, internally displaced and now live in areas with dense minority group populations.
Czech(DA) Paní předsedající, zpráva, kterou bude Parlament přijímat zítra, v podstatě zabrání vstupu Turecka a jiných hustě obydlených evropských zemí do EU.
(DA) Madam President, the report that Parliament will be adopting tomorrow will effectively halt the accession to the EU of Turkey and other populous European countries.
CzechV oblastech, které jsou hustě osídlené národnostními menšinami, platí v Litvě všeobecný zákaz používání dvojjazyčných informačních nápisů, které se používaly po dvacet let.
In Lithuania, in areas populated by concentrations of national minorities, there is a general ban on the use of bilingual information signs, which have been used for 20 years.