"druh" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"druh" İngilizce çeviri

CS druh
volume_up
{eril}

1. genel

druh (ayrıca: kategorie, naturálie, odrůda, rod)
volume_up
kind {isim}
Považují ji za druh přístupu k mezinárodním záležitostem, který upřednostňují.
They regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.
Proto potřebujeme takový druh rámcových podmínek sociálně tržního hospodářství.
We therefore need this kind of framework condition of a social market economy.
To vyžaduje koordinaci, ale musí jít o správný druh koordinace.
This requires coordination, provided that it is the right kind of coordination.
druh
Považují ji za druh přístupu k mezinárodním záležitostem, který upřednostňují.
They regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.
Proto potřebujeme takový druh rámcových podmínek sociálně tržního hospodářství.
We therefore need this kind of framework condition of a social market economy.
To vyžaduje koordinaci, ale musí jít o správný druh koordinace.
This requires coordination, provided that it is the right kind of coordination.
druh (ayrıca: litera, model, písmo, typ)
volume_up
type {isim}
Tento druh hromadného sbírání dat nepochybně povede k narušení soukromí.
This type of mass recording will undoubtedly result in the infringement of privacy.
Takový druh závazku nelze podmiňovat kroky ostatních.
This type of commitment cannot be made by depending on the actions of others.
Přesně z tohoto důvodu je tento druh nařízení v rámci Evropské unie zakázán.
That is precisely why this type of regulation is prohibited within the EU.
druh (ayrıca: jakost, odrůda, sorta, třída)
volume_up
sort {isim}
Takový druh netransparentního přístupu je pro demokratickou Evropu nepřijatelný.
This sort of untransparent approach is unacceptable for a democratic Europe.
Nyní se samozřejmě musíme podívat, jaký druh označování Komise navrhne.
Of course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.
Někdy tento druh činnosti dokonce překračoval ruské hranice, a to dokonce i do EU.
Sometimes this sort of activity even goes beyond Russian borders and even into the EU.
Ale pak musí pro řešení situace existovat určitý druh ústupku, určitý druh kompromisu.
But then, in order to resolve the situation, there must be some sort of accommodation, some sort of compromise.
Tento druh informací po vás nebudeme vyžadovat, dokud se úspěšně nepřihlásíte ke svému účtu.
Payment information and order history from Google Checkout can now be managed in your Google Wallet.
Tento druh analýzy je potřebný, aby se rychle odstranila slabá místa železniční sítě a zvýšila se tím její kapacita.
This kind of analysis is necessary in order to quickly eliminate the weak spots in the rail network and thus create greater capacity.
volume_up
brand {isim}
Tak, jak je Stewartův druh humoru postavený, nefunguje, pokud nejsou fakta pravdivá.
It just so happens that Stewart's brand of funny doesn't work unless the facts are true.
Obavy vzbuzuje skutečnost, že je do celého světa exportován saúdskoarabský druh fundamentalismu, wahabský islám.
Worryingly, Saudi Arabia's brand of fundamentalism, Wahabi Islam, is being exported globally.
druh (ayrıca: chasník, chlapík, chlápek, kamarád)
volume_up
fellow {isim}
druh (ayrıca: plemeno, rod, řasa)
volume_up
breed {isim}
Je to druh imprintingu a selektivního křížení pro posmrtný život.
It's a kind of imprinting and selective breeding process for the afterlife.
Tento druh chovu často provádějí malé podniky, které byly těžce zasaženy krizí.
This type of breeding is often carried out by small-sized enterprises, which have been hit hard by the crisis.
druh (ayrıca: kamarád, soudruh)
volume_up
comrade {isim} [ark.]

2. Bioloji

druh
volume_up
species {çoğ.}
(Smích) Takže, toto je další druh, který se vyvinul, aby byl rozptýlen hmyzem.
(Laughter) Okay, so this is another species evolved to be dispersed by insects.
Všechny mají systém pro svůj živočišný druh - mají molekulu, která říká "já".
They all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
Kulturní evoluce je nebezpečné dítě pro každý druh, který jej vypustí na svou planetu.
Cultural evolution is a dangerous child for any species to let loose on its planet.

İngilizce' de "druh" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechZa jediný rok se tento druh rozšířil z pobřeží Švédska do centra Baltského moře.
In one year it has spread from the coast of Sweden to the heart of the Baltic Sea.
CzechProč by se účastníci trhu nemohli sami rozhodnout pro vyhovující druh přepravy?
Why should the market players not be able to determine that for themselves?
Czech30. srpna byl proveden genetický test, a vědělo se, který druh viru Shiram má.
By August 30th, a genetic test was done, and we knew what strain of polio Shriram had.
CzechTento problém narostl do takových rozměrů, že ho lze označit za nový druh otroctví.
This problem has grown to such an extent that it can be called a new form of slavery.
CzechA nemůžeme akceptovat ani to, že tento druh dopravy je nějak odlišný od všech ostatních.
And we cannot accept that this mode of transport is any different to any other.
CzechA naštěstí je jeden druh lidí, kteří tenhle nástroj skutečně využít nemohou.
And, very happily, there's one class of people who really can't make use of this tool.
CzechNemůžeme přijmout jeden druh jednání vůči Bělorusku a jiný vůči Rusku.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
CzechTakže jsem znal tento druh průmyslu. ~~~ A to taktéž ovlivnilo moji práci.
But you know, to see China and the scale at which it's evolving, is quite something.
CzechMimochodem, je to právě nejúčinnější druh dopravy, který je zanedbáván.
Incidentally, the most efficient form of transport is the one that is avoided.
CzechJe to jistý druh mučení, což je vražda a úplné selhání povinnosti chránit.
That is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
CzechMusím říci, že přezkum rozpočtu je na tento druh otázek poněkud chudý.
I must say that the budget review is a bit sparse on these kinds of questions.
CzechDámy a pánové, v 17. století lidstvo vyhubilo druh ptáka - dronta mauricijského (tzv. doda).
Ladies and gentlemen, in the seventeenth century, humans exterminated the dodo.
CzechPodle odhadů bude tento druh odpadu do roku 2020 tvořit až 12,3 milionů tun.
It is estimated that such waste will reach 12.3 million tonnes by 2020.
CzechPak uvidí, že ani jeho vlastní orgány nedokázaly zastavit tento druh podvodů s DPH.
Then he will see that his own authorities have not managed to put a stop to this VAT fraud.
CzechVyzýváme malajskou vládu, aby okamžitě zrušila bití jako druh trestu.
We urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
CzechTento druh bezpečnosti by jistě liberalizoval vnitřní situaci v Rusku.
Such a sense of security would certainly liberalise the internal situation in Russia.
CzechA můžete vidět tenhle druh chování na Amazonu stejně jistě jako ho uvidíte na Wall Streetu.
And you see this behavior on Amazon as surely as you see it on Wall Street.
CzechNestane se to, ale nabízí se nám tak možnost zkoumat tento druh asteroidů.
It won't, but it gives us a chance to study these kinds of asteroids.
CzechTento druh kontaktů by měl zůstat důvěrný, a to také přesně řekl Soudní dvůr.
Those kinds of contacts need to remain confidential, and that is also what the Court has said.
CzechNyní žijeme v době Internetu, který, jak se zdá, vytváří druh globálního vědomí.
Now we live in the age of the Internet, which seems to be creating a form of global consciousness.